คึกฤทธิ์เล่นลิ้น !

รับศีล 2400 ข้อ แต่สวดเพียง 150 ข้อ

ผิดตรงไหน ?

 

 

เดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่า ปัญญาชนเขาไม่ได้โง่เหมือนบริวารของคึกฤทธิ์หรอก เจ้าคณะอำเภอลำลูกกาไปทำอะไรที่วัดนาป่าพง ก็ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกแล้ว ลีลาของคุณคึกฤทธิ์ที่หลอกล่อเอากับเลขาเจ้าคณะอำเภอก็รู้เห็นเช่นชาติแล้ว เพราะถ้าเป็นพระสุปฏิปันโนดังอ้าง ก็คงไม่เล่นคารมลิ้นหรอกว่า "มิใช่แค่ 227 ข้อเท่านั้น แต่ผมรักษาศีลตั้ง 2400 ข้อ รวมอยู่ในพระวินัยปิฎกทั้ง 8 เล่ม เพียงแต่สวดเพียง 150 ข้อเท่านั้น" ทั้งๆ ที่คึกฤทธิ์รู้อยู่แก่ใจว่าเขาถามถึงอะไร แต่เพราะความกะล่อนในสันดาน จึงตอบคำถามออกมาดังกล่าว ก็สมแล้วที่คณะสงฆ์วัดหนองป่าพอง "ตะเพิด" ออกจากสำนักมาเมื่อสามปีก่อน เพราะท่านคงเห็นสันดอนสันดานของคึกฤทธิ์แล้ว คนชนิดนี้เอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนา

 

 

 

 

 

ศีลของคึกฤทธิ์

 

วันนี้ ( 18 ส.ค.) พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล หรือ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ต้องชี้แจงก่อนว่ากรณีที่มีเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา มาโจทก์ตน เมื่อวันที่ 13 ส.ค.นั้น มาสอบถามในเรื่องของการรับศีล โดยมาสอบถามว่าตนรับศีล 150 ข้อใช่หรือไม่ ซึ่งยืนยันไปว่าในเรื่องการรับศีลนั้น วัดนาป่าพงรับศีลตามที่กำหนดในวินัยปิฎก พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ซึ่งระบุไว้มากกว่า 2,400 ข้อ ไม่ได้มีการตัดศีลข้อใดทั้งสิ้น ส่วนกรณีศีล 150 ข้อนั้น เป็นอีกกรณี จัดเป็นการสวด ไม่ได้เป็นการรักษา อีกทั้งในพระไตรปิฎกฉบับบาลี สยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับอักษรสยาม พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) หรือฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) รวมทั้งหนังสือวินัยมุข ซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระวินัย ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ก็มีการระบุศีลปาฏิโมกข์ไว้ 150 ข้อเช่นกัน ดังนั้น ตนจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงศีล เพียงแต่เป็นผู้นำออกมาเปิดเผยเท่านั้น ส่วนศีล 227 ข้อนั้น ไม่มีหลักฐานว่ามีการเพิ่มเติมกันขึ้นมาเมื่อใด แต่ไม่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และไม่มีคนออกมาแก้ จึงมีการปฏิบัติตามๆกันมา

 

ต่อข้อถามว่า ที่วัดนาป่าพง มีการสวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ใช่หรือไม่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะตอบต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ไปชี้แจง เพราะตนจะตอบกับผู้ที่โจทก์ตนเท่านั้น และต้องการจะชี้แจงกับผู้ที่มีอำนาจที่จะสามารถทำให้ประเด็นต่างๆจบลงได้ ซึ่งหากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เรียกให้ไปชี้แจงก็ยินดี เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้เคารพต่อพระผู้ใหญ่ และยังถือว่าเป็นโอกาสให้ตนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย.

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
19 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264