ส่อซูเอี๋ย !

นพรัตน์ส่งสัญญาณ

ถ้าคึกฤทธิ์เข้าใจผิด ก็แก้ไขเสีย

ไม่ต้องถึงกับลงโทษหรอก

 

 

แหมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่แก้ไขง่ายนะ แค่เข้าใจไม่ตรงก็รื้อทิ้งทั้งยวง แถมสอนชาวบ้านชาวเมืองจนรู้กันทั่ว แต่วันนี้จะมาบอกว่า "เข้าใจผิด" คนระดับคึกฤทธิ์เป็นถึงนายพันมาบวช มันคงไม่โง่หรือหน่อมแน๊มปานนั้นหรอก โบราณว่า เห็นเสือหมอบอย่านึกว่าเสือไหว้ เห็นคึกฤทธิ์ทำมืออ่อน ก็อย่าคิดว่าในใจแก่อ่อนน้อมด้วย ประเดี๋ยวก็ถูกเสือกินสิ้นทั้งขน

 

 

 

 

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

กรรมการ มส. ชี้ ตัดศีลพระเหลือ 150 ข้อ ขัดต่อหลักปฏิบัติ รอที่ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงตาม พศ. เสนอ 20 ส.ค.นี้ 'นพรัตน์'ย้ำต้องให้พระนักวิชาการเชี่ยวชาญวิเคราะห์คำสอน

 

 

จากการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะเสนอเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนถึงศูนย์ฮอตไลน์ พศ. และร้องเรียนถึงยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับกรณีพระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล หรือ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี  ตัดศีลปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์เหลือเพียง 150 ข้อ จากเดิมที่ตามพระธรรมวินัยกำหนดไว้ 227 ข้อต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)

 

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. พระพรหมดิลก  (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการ มส. กล่าวว่า ทราบว่าทาง พศ. จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม มส. ให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ในวันที่ 20 ส.ค. ซึ่งต้องให้ที่ประชุมดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในส่วนตัวแล้วอยากให้ความรู้พุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับศีลปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ว่า โดยศีลที่สวดปาฏิโมกข์มีด้วยกันอยู่ 2 อย่าง คือ สิขาบทที่เป็นพุทธบัญญัติ และอภิสมาจารบัญญัติ หรือความประพฤติของภิกษุสงฆ์ ซึ่งพระมหาเถระที่เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลกว่า 500 รูป อาทิ พระมหากัสสปะ พระอานนท์ พระอุบาลี ได้สังคายนาแล้ว โดยพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่ง คือ อภิสมาจาริกบัญญัติ หรืออภิสมาจาร รวมเป็นพระธรรมวินัย 227 ข้อ

 

พระพรหมดิลก กล่าวต่อไปว่า ส่วนการที่มีการตัดศีลปาฏิโมกข์เหลือเพียง 150 ข้อ จะขัดต่อหลักปฏิบัติที่พระอรหันต์ได้สังคายนาถือสืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือหลังปรินิพพาน ศีลปาฏิโมกข์เหล่านี้ก็ยังมีอยู่ พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา พอมาถึงพระสงฆ์รุ่นปัจจุบันก็ควรยึดหลักปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา หากจะไปตัดออกหรือละทิ้งอภิสมาจารให้เหลือ 150 ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปถึงจะเหมาะสม

 

ด้านนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. กล่าวว่า ได้เน้นชัดเจนถึงกรณี พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี ที่ต้องให้ความเป็นธรรม โดย พศ. จะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม มส. พร้อมมีพระนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านศีลปาฏิโมกข์วิเคราะห์ หลักการสอนของพระอธิการคึกฤทธิ์ หากเมื่อมีการพิจารณาแล้วพบว่า ถูกก็ว่าไปตามถูก ผิดก็ว่ากันไปตามผิด ซึ่งส่วนตัวมองว่า เมื่อมีการเข้าใจเรื่องศีลปาฏิโมกข์ไม่ชัดเจน ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยไม่ถึงกับต้องลงโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันได้ เนื่องจากเจตนาของพระอธิการคึกฤทธิ์ก็เน้นสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาทำให้พระพุทธศาสนาเสียหาย

 

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือกับพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้า คสช. หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยได้มีการวางกรอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเบื้องต้น 4 ด้าน คือ 1.หน่วยงานต้องไปดูบทบาทที่ตนเองมีอยู่ 2.ข้อกฎหมายใดหรือข้อมูลใดควรมีการเพิ่มเติมก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการ 3.ให้ความรู้ประชาชนได้เข้าใจต่างๆ และ4.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพระพุทธศาสนา  ซึ่งจากนี้ไปจะมีการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพื่อกำหนดแนวทางหรือกรอบการทำงานแก้ไขปัญหาพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนอีกครั้ง

 

 

พระอธิการคึกฤทธิ์พร้อมแจง มส.

 

พระอธิการคึกฤทธิ์  กล่าวว่า ต้องชี้แจงก่อนว่ากรณีที่มีเจ้าคณะอ.ลำลูกกา มาโจทก์ตนเมื่อวันที่ 13 ส.ค.นั้น มาสอบถามในเรื่องของการรับศีล โดยมาสอบถามว่าตนรับศีล 150 ข้อใช่หรือไม่ ซึ่งตนยืนยันไปว่าในเรื่องการรับศีลนั้น วัดนาป่าพงรับศีลตามที่กำหนดในวินัยปิฎก พระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ซึ่งระบุไว้มากกว่า 2,400 ข้อ ไม่ได้มีการตัดศีลข้อใดทั้งสิ้น ส่วนกรณีศีล 150 ข้อนั้น เป็นอีกกรณี จัดเป็นการสวด ไม่ได้เป็นการรักษา

 

อีกทั้งในพระไตรปิฎกฉบับบาลี สยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับอักษรสยาม พระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) หรือฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) รวมทั้งหนังสือวินัยมุข ซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระวินัย ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรฯ ก็มีการระบุศีลปาฏิโมกข์ไว้ 150 ข้อเช่นกัน ดังนั้นตนจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงศีล เพียงแต่เป็นผู้นำออกมาเปิดเผยเท่านั้น ส่วนศีล 227 ข้อนั้น ไม่มีหลักฐานว่ามีการเพิ่มเติมกันขึ้นมาเมื่อใด แต่ไม่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และไม่มีคนออกมาแก้ จึงมีการปฏิบัติตามๆกันมา

 

เมื่อถามว่า ที่วัดนาป่าพง มีการสวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ใช่หรือไม่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะตอบต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ไปชี้แจง เพราะตนจะตอบกับผู้ที่โจทก์ตนเท่านั้น และต้องการจะชี้แจงกับผู้ที่มีอำนาจที่จะสามารถทำให้ประเด็นต่างๆจบลงได้ ซึ่งหากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เรียกให้ไปชี้แจงก็ยินดี เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้เคารพต่อพระผู้ใหญ่ และยังถือว่าเป็นโอกาสให้ตนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
19 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264