ตั้งกรรมการสางปัญหาศาสนา !

 

ปลัดกระทรวงเพียบ..แต่ประหลาด

ไม่มีกรรมการมหาเถรสมาคมเลยซักรูปเดียว

 

 

เฮ้อ ! ก็ไม่รู้สินะว่านโยบายศาสนาของ คสช. ออกมา หน้าตาจะเป็นอย่างไร และคณะกรรมการจะมองเห็นปัญหาเช่นไร เพราะมองเห็นเช่นไรก็ย่อมออกนโยบายไปเช่นนั้น อาจจะลึกซึ้งหรือตื้นเขิน กว้างขวางหรือคับแคบ ยั่งยืนหรือเฉพาะกิจ ถาวรหรือชั่วคราว ฯลฯ ก็ไม่มีใครรู้ เพราะรู้อยู่ว่า อำนาจแท้จริงอยู่ที่ "บิ๊กตู่" ดังนั้น ถึงจะเขียนนโยบายหรูอย่างไร สำหรับประเทศไทยแล้ว ถ้าไม่มีอำนาจก็ไร้ความหมาย ความจริงแล้วควรจะตั้ง "สภาปฏิรูปศาสนา" ขึ้นมา จะได้ความหลากหลายกว่ากรรมการชุดนี้ ถึงจะให้อำนาจกรรมการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาได้ก็ตาม แต่การเปิดกว้างมันไม่มี มีก็แต่เส้นใครสายมัน หรือว่าใกล้ชิดกับใครก็เอียงไปทางนั้น พระพุทธศาสนาเป็นต้นธารของระบอบยุติธรรมของประเทศไทย คิดจะทำการใหญ่ ถ้าไม่ตั้งศูนย์ให้ดี ก็มีสิทธิ์พังทั้งระบบ ตั้งกรรมการขึ้นมารูปแบบนี้ ก็แสดงเห็นวิสัยทัศน์ของ พล.อ.ประยุทธ ได้เป็นอย่างดี ว่ามีความคิดอ่านเช่นไร งานปฏิรูปศาสนาก็คงออกมาแค่ "ห้ามพระขับรถ" เท่านั้น วันนี้ คสช. เอาตำรวจมาเป็นหัวหน้าทำงานปฏิรูปพระพุทธศาสนา ก็อยากจะเห็นว่าทำได้อย่างไร ?

 

 


 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รองหัวหน้า คสช. ฝ่ายกิจการพิเศษ
ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระพุทธศาสนา

 

 

คสช.มีคำสั่งฉบับที่ 115/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา จำนวน 10 ตำแหน่ง มีรองหัวหน้า คสช.ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธาน...

 

 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. มีรายงานว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 115/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญและมั่นคง นำพาสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนด้วยหลักพุทธธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

 

1. องค์ประกอบ

 

1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานกรรมการ

1.2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

1.3 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

1.4 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

1.6 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

1.7 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

1.8 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

1.9 ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ

1.10 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

 

2. อำนาจหน้าที่

 

2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2.2 อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2.4 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา

2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินการต่างๆ

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

 

 

3 คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ
15 สิงหาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264