เปิดโผพระครู ปี 55 !!

แย้มบัญชีพระครูสัญญาบัตรส่วนกลาง

 

 

 

 

เปิดโผ 156 พระครู-เลื่อนชั้นสมณศักดิ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์หนกลาง ฝ่ายมหานิกาย ได้จัดทำรายชื่อพระสังฆาธิการจำนวน 156 รูป เพื่อขอรับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ พุทธศักราช 2555 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระครูไพโรจน์สังฆาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ.)

2.พระครูสุนทรโชตยานุวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.)

3.พระครูวุฒิธรรมสาร วัดราชนัดดา เป็น ผจล.ชอ.

4.พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต วัดเทพธิดาราม เป็น ผจล.ชพ.

5.พระครูสิริสารกิจ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น ผจล.ชพ.

6.พระครูอนุกูลปริยัติกิจ วัดสร้อยทอง เป็น ผจล.ชพ.

7.พระครูธีรปัญญากร วัดประชาศรัทธาธรรม เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.)

8.พระครูปริยัติวัฒนกิจ วัดหัวลำโพง เป็น ผจล.ชพ.

9.พระครูสิริรัตนวิมล วัดแก้วแจ่มฟ้า เป็น จร.ชอ.

10.พระครูปิยศีลาภรณ์ วัดจันทร์ใน เป็น เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ.)

11.พระครูศรีวรานุกิจ วัดราชสิงขร เป็น เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (จล.ชอ.)

12.พระครูโกมุทสิทธิการ วัดโกมุทพุทธรังสี เป็น เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.)

13.พระครูชัยสารสุนทร วัดเวฬุวนาราม เป็น เจ้าคณะเขตชั้นพิเศษ (จข.ชพ.)

14.พระครูวรเวทวิศิษฏ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม เป็น ทผจล.ชอ.

15.พระครูสุนทรบุญเขต วัดลานบุญ เป็น ทผจล.ชอ.

16.พระครูโสภณวรคุณ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม เป็น ทผจล.ชอ.

17.พระครูสุวิมลธรรมโสภิต วัดอินทาราม เป็น จล.ชอ.

18.พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล วัดกัลยาณมิตร เป็น ผจล.ชพ.

19.พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็น ผจล.ชพ.

20.พระครูเกษมธรรมาภินันท์ วัดกำแพง เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงชั้นเอก (ทป.จขว.ชอ.)

21.พระครูมงคลกิจจานุกูล วัดท่าพระ เป็น ทผจล.ชอ.

22.พระครูสุตวิสุทธิคุณ วัดสังข์กระจาย เป็น ผจล.ชพ.

23.พระครูสุตวัฒนกิจ วัดภาวนาภิรตาราม เป็น ทผจล.ชอ.

24.พระครูอาทรบุญกิจ วัดน้อยนางหงส์ เป็น จร.ชอ.

25.พระครูวิธานสุตาภรณ์ วัดภคินีนาถ เป็น ผจล.ชอ.

26.พระครูสุนทรจริยาภิรม วัดจำปา เป็น จร.ชอ.

27.พระครูโอภาสสมาธิคุณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนา (ผจล.ชพ.วิ.)

28.พระครูสิทธิชัยวัฒน์ วัดชัยฉิมพลี เป็น ทผจล.ชพ.

29.พระครูศาสนกิจโสภณ วัดเพลง เป็น ทผจล.ชอ.

30.พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ วัดบุณยประดิษฐ์ เป็น ผจล.ชอ.

31.พระครูนนทธรรมาภรณ์ วัดเตย จ.นนทบุรี เป็น เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ)

32.พระครูประโชติจันทสิริ วัดลำโพ จ.นนทบุรี เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ.)

33.พระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี เป็น ทผจล.ชพ.

34.พระครูไพจิตรพัฒนาทร วัดปลายคลองขุนศรี จ.นนทบุรี เป็น จร.ชอ.

35.พระครูวิมลกิจจานุรักษ์ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นโท (ทป.จต.ชท.)

36.พระครูปทุมอรรถสุนทร วัดตำหนัก จ.ปทุมธานี เป็น จร.ชอ.

37.พระครูโสภณคุณานุกูล วัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี เป็น จร.ชอ.

38.พระครูปทุมสีลสภรณ์ วัดดอนใหญ่ จ.ปทุมธานี เป็น จร.ชอ.

39.พระครูปทุมธรรมวาที วัดนพรัตนาราม จ.ปทุมธานี เป็น เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.)

40.พระครูวิบูลสีลวัฒน์ วัดบางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ เป็น ทผจล.ชอ.

41.พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต วัดหอมศีล จ.สมุทรปราการ เป็น จต.ชท.

42.พระครูโกมุทธรรมธาดา วัดบัวโรย จ.สมุทรปราการ เป็น ทผจล.ชอ.

43.พระครูสาทรวิหารกิจ วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.)

44.พระครูพิสุทธิ์บุญสาร วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ทผจล.ชพ.

45.พระครูวิสุทธิ์กิตติวงศ์ วัดญาณเสน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ทผจล.ชอ.

46.พระครูสีลวัฒนคุณ วัดเรือแข่ง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น จร.ชอ.

47.พระครูวิจิตรสุตธรรม วัดบ้านม้า จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น จร.ชอ.

48.พระ ครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ วัดเจริญธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น จร.ชอ.

49.พระ ครูพิศาลบุญญาภินันท์ วัดห้วยจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น จร.ชอ.

50.พระครูปัญญาวิรัช วัดราษฎร์นิยม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น จต.ชอ.

51.พระครูวิศาลพัฒนกิจ วัดลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ทผจล.ชอ.

52.พระครูนิเทศก์ธรรมรส วัดโล่ห์สุทธาวาส จ.อ่างทอง เป็น จร.ชอ.

53.พระครูปัญญาประโชต วัดห้วยโรง จ.อ่างทอง เป็น เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.)

54.พระครูปริยัติภัทรกิจ วัดเกาะ จ.อ่างทอง เป็น จต.ชอ.

55.พระครูโสภิตกิจจานุกิจ วัดป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น ผจล.ชอ.

56.พระครูวิบูลวรวัตร วัดแก้วกระจ่าง จ.อ่างทอง เป็น จร.ชท.

57.พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร วัดตะกุด จ.สระบุรี เป็น จต.ชอ.

58.พระครูสรนันทโสภิต วัดวังแพ จ.สระบุรี เป็น จต.ชท.

59.พระครูสังวรสิริธรรม วัดสร่างโศก จ.สระบุรี เป็น จต.ชท.

60.พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ วัดหนองโพธิ์ จ.สระบุรี เป็น จต.ชอ.

61.พระครูสังวรธรรโมภาส วัดเพชร จ.สระบุรี เป็น จร.ชอ.

62.พระครูไกรลาศวุฒิคุณ วัดเขาไกรลาศ จ.สระบุรี เป็น จต.ชอ.

63.พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์ วัดคีรีวง จ.สระบุรี เป็น จต.ชท.

64.พระครูสุทธิธรรมารักษ์ วัดสิงห์ทอง จ.ลพบุรี เป็น จต.ชท.

65.พระครูอาทรพิมลกิจ วัดท่าศาลา จ.ลพบุรี เป็น จร.ชท.

66.พระครูประจิตรธรรมโชติ วัดบางพาน จ.ลพบุรี เป็น ทผจล.ชอ.

67.พระครูอาภากรภิวัฒน์ วัดพรหมรังษี จ.ลพบุรี เป็น จต.ชอ.

68.พระครูประโชติธรรมทัต วัดท่าหลวง จ.ลพบุรี เป็น จต.ชอ.

69.พระครูวิริยโสภิต วัดพระปรางค์ จ.สิงค์บุรี เป็น จอ.ชอ.

70.พระครูโพธิกิจจานุกูล วัดโพธาราม จ.ชัยนาท เป็น จต.ชท.

71.พระครูโสภณพัฒนวิชัย วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง จ.ชัยนาท เป็น จต.ชท.

72.พระครูอุเทศธรรมโสภณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น จอ.ชพ.

73.พระครูอุดมวิสุทธิธรรม วัดสามัคคีรังสรรค์ จ.อุทัยธานี เป็น จอ.ชอ

74.พระครู อุทิตพัฒนกิจ วัดโกรกลึก จ.อุทัยธานี เป็น จต.ชอ.

75.พระครูอุทานโชติวัฒน์ วัดมโนราช จ.อุทัยธานี เป็น จร.ชอ.

76.พระครูอุดมธรรมรส วัดนอก จ.ชลบุรี เป็น จอ.ชพ.

77.พระครูไพจิตรพัฒนการ วัดเขาชก จ.ชลบุรี เป็น จต.ชอ.

78.พระครูสุนทรศีลวัตร วัดตโปธาราม จ.ชลบุรี เป็น จต.ชอ.

79.พระครูสุทธิคุณ รังษี วัดรังษีสุทธาวาส จ.ชลบุรี เป็น ทผจล.ชอ.

80.พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็น ทผจล.ชพ.

81.พระครูสุนทรธรรมรังสี วัดรังสีสุนทร จ.ชลบุรี เป็น จร.ชอ.

82.พระครูวิสุทธิสารโสภิต วัดลุ่ม จ.ระยอง เป็น จล.ชอ.

83.พระครูวุฒิธรรมรัต วัดธงหงษ์ จ.ระยอง เป็น จต.ชอ.

84.พระครูสุภัททาจารคุณ วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง เป็น ทผจล.ชอ.

85.พระครูประวิตธรรมโสภณ วัดพลงไสว จ.ระยอง เป็น จต.ชอ.

86.พระครูคีรีธรรมสุนทร วัดห้วงหิน จ.ระยอง เป็น จร.ชอ.

87.พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ วัดป่ายุบ จ.ระยอง เป็น จต.ชท.

88.พระครูอนุกูลธรรมภาณี วัดหนองบัว จ.จันทบุรี เป็น จร.ชอ.

89.พระครูสุภัทรสีลาจาร วัดบ่อเวฬุวนาราม จ.จันทบุรี เป็น รจอ.ชอ.

90. พระครูวิบูลจันทโชติ วัดสนามไชย จ.จันทบุรี เป็น จต.ชอ.

91.พระครูวิกรมสังฆกิจ วัดปากน้ำแขมหนู จ.จันทบุรี เป็น จร.ชอ.

92.พระครูสุวรรณสารวิบูล วัดบุปผาราม จ.ตราด เป็น จต.ชอ.

93.พระครูเมตตาวิสารัท วัดป่าภาวนาสุนทร จ.ตราด เป็น จร.ชอ.

94.พระครูสุวรรณเมธา ภรณ์ วัดไร่เกาะต้นสำโรง จ.นครปฐม เป็น จต.ชท.

95.พระครูหริภูมิรักษ์ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม เป็น จต.ชอ.

96.พระครูวิบูลสิริธรรม วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทป.จอ.ชอ.)

 97.พระครูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม เป็น ทผจล.ชอ.

98.พระครูจารุวัฒนคุณ วัดหอมเกร็ด จ.นครปฐม เป็น ทผจล.ชพ.

99.พระครูปิยธรรมพิมล วัดบางปลา จ.นครปฐม เป็น จต.ชท.

100.พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ วัดสระพัง จ.นครปฐม เป็น จต.ชท.

101.พระครูนันทสิริคุณ วัดลำเหย จ.นครปฐม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (ทป.จอ.ชพ.)

102.พระครูวิชัยธรรมานุกูล วัดสระสี่เหลี่ยม จ.นครปฐม เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ.)

103.พระครูนิมิตรกัลยาณวัตร วัดเทพนิมิตร จ.นครปฐม เป็น ทผจล.ชพ.

104.พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี เป็น เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ)

105.พระครูปัญญา สุวรรณวัฒน์ วัดโพธิ์ท่าทราย จ.สุพรรณบุรี เป็น ทผจล.ชพ.

106.พระครูสิริวิริยาภรณ์ วัดปู่บัว จ.สุพรรณบุรี เป็น จต.ชอ.

107.พระครูศรีสุธรรมนาถ วัดสารภี จ.สุพรรณบุรี เป็น จต.ชอ.

108.พระครูพิบูลสุวรรณาภรณ์ วัดบ้านสูตร จ.สุพรรณบุรี เป็น จอ.ชอ.

109.พระครูโสภณคุณาธาร วัดสาลี จ.สุพรรณบุรี เป็นรอง เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (รจอ.ชอ.)

110.พระครูสุวรรณสุทธิวัตร วัดหนองตาสาม จ.สุพรรณบุรี เป็น จร.ชอ.

111.พระครูสุวรรณอโนมคุณ วัดทองประดิษฐ์ จ.สุพรรณบุรี เป็น จต.ชท.

112.พระ ครูวิสิฐสุวรรณาภรณ์ วัดใหม่พิบูลย์ผล จ.สุพรรณบุรี เป็น จร.ชอ.

113.พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ วัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี เป็น จต.ชอ.

114.พระครูกิตติคุณวุฒิ วัดยาง จ.สุพรรณบุรี เป็น จต.ชอ.

115.พระครูสุวรรณสันติคุณ วัดท่าเตียน จ.สุพรรณบุรี เป็น จอ.ชอ.

116.พระครูสุวรรณภัทราภรณ์ วัดตรอกตาโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เป็น จร.ชอ.

117.พระครูสุวรรณปริยัตยาทร วัดธัญญวารี จ.สุพรรณบุรี เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.)

 118.พระครูโกศลคชเขต วัดด่านช่าง จ.สุพรรณบุรี เป็น รจอ.ชอ.

119.พระครูชลประชาพิพัฒน์ วัดชลประชา เทพนิมิตร จ.สุพรรณบุรี เป็น ทผจล.ชอ.

120.พระครูศาสนกิจจานุยุต วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี เป็น รจอ.ชอ.

121.พระครูอนุกูลกาญจนกิจ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี เป็น จล.ชอ.

122.พระครูกาญจนวัฒน์ วัดถ้ำพุทธาวาส จ.กาญจนบุรี เป็น ทผชล.ชอ.

123.พระครูประทีปกาญจนธรรม วัด พุน้ำร้อนรัตนคีรี จ.กาญจนบุรี เป็น จร.ชอ.

124.พระครูกาญจนขันติคุณ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จ.กาญจนบุรี เป็น จร.ชอ.

125.พระครูสุตกาญจนสิทธิ์ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) จ.กาญจนบุรี เป็น จร.ชอ.

126.พระครูวิบูลกาญจโนภาส วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จ.กาญจนบุรี เป็น ผจล.ชพ.

127.พระครู วรกาญจโนภาส วัดหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี เป็น จต.ชอ.

128.พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์ วัดพุปลู จ.กาญจนบุรี เป็น จต.ชอ.

129.พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ วัดหนองไก่ต่อ จ.กาญจนบุรี เป็น จต.ชอ.

130.พระครูวุฒิกาญจนวัตร์ วัดถ้ำองจุ จ.กาญจนบุรี เป็น จต.ชอ.

131.พระครูปริยัติกาญจนโสภณ วัดสมเด็จเจริญ จ.กาญจนบุรี เป็น รจอ.ชอ.

132.พระครูสุกิจกาญจนากร วัดห้วยยาง จ.กาญจนบุรี เป็น จร.ชอ.

133.พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ วัดสุทธิวาตวราราม จ.สมุทรสาคร เป็น ผจล.ชพ.

134.พระครูอดุลสาครกิจ วัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร เป็น ทผจล.ชอ.

135.พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จ.สมุทรสาคร เป็น จอ.ชอ.

136.พระครูสาครคุณาภรณ์ วัดหนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร เป็น จต.ชท.

137.พระครูวิเศษปริยัตยานุกูล วัดเขาวัง จ.ราชบุรี เป็น ผจล.ชพ.

138.พระครูธรรมสารสุนทร วัดท่าสุวรรณ จ.ราชบุรี เป็น จต.ชท.

139.พระครูสันติธรรมา ภิรัต วัดอ้ออิเขียว จ.ราชบุรี เป็น ทผจล.ชพ.
140.พระครูสิริรัตนวงศ์ วัดรับน้ำ จ.ราชบุรี เป็น จร.ชอ.

141.พระครูสาธกธรรมกิจ วัดบ้านเลือก จ.ราชบุรี เป็น ทผจล.ชพ.

142.พระครูวิสุทธานันทคุณ วัดเขาช่องพราน จ.ราชบุรี เป็น จร.ชอ.

143.พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ วัดท่าเรือ จ.ราชบุรี เป็น จร.ชอ.

144.พระครูปัญญา ภินันท์ วัดดาวลอย จ.ราชบุรี เป็น จร.ชอ.

145.พระครูรัตนกิตติวัฒน์ วัดหนองบรือใหญ่พลายงาม จ.ราชบุรี เป็น จต.ชอ.

146.พระครูประโชติวชิรากร วัดข่อย จ.เพชรบุรี เป็น จต.ชอ.

147.พระครูพัชรคุณาทร วัดต้นสน จ.เพชรบุรี เป็น จต.ชอ.

148.พระครูปัญญาวัชราธร วัดเขาปากช่อง จ.เพชรบุรี เป็น จอ.ชพ.

149.พระครูโกวิทวชิรากร วัดธรรมาราม จ.เพชรบุรี เป็น จร.ชอ.

150.พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล วัดศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม เป็น ทผจล.ชพ.

151.พระครูสมุทรทิวากรคุณ วัดปากน้ำ จ.สมุทรสงคราม เป็น จอ.ชอ.

152.พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ วัดไทร จ.สมุทรสงคราม เป็น จต.ชอ.

153.พระครูประกิตสังวรคุณ วัดอ่างทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รจอ.ชอ.

154.พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ วัดทองมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น จต.ชท.

155.พระครูสถิตรัตนธรรม วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น จร.ชอ.

156. พระครูประกาศธรรมรส วัดสมอโพรง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น จร.ชอ.

 

 

 

 

 

ข่าว : ข่าวสด

10 ตุลาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264