บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 .

 


 

 

1. พระมหาอวยชัย ป..6 พธ.. วัดยางงาม/ปากท่อ/ราชบุรี เป็น พระครูศรีศาสนกิจจากร ทจอ.ชอ.

2. พระมหานพพล ป..6 วัดปทุมคงคา/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ ผจล.ชพ.

3. พระครูประสาทพุทธปริต (วิธาน) ..6 (ธ) วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผจล.ชพ.

4. พระมหาพรชัย ป..6 วัดจักรวรรดิราชาวาส/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น พระครูศรีพรหมคุณ ผจล.ชพ.

5. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (ชวลิต) วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูโสภณวีราภรณ์ ผจล.ชพ.

6. พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ) วัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผจล.ชพ.

7. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ (สัมพันธ์) วัดพระนอนจักรสีห์/เมืองสิงห์บุรี เป็น พระครูสิงหกิจคณาทร ผจล.ชพ.

8. พระมหาไพรัช ป..6 พธ.. M.A. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ ผจล.ชพ.

 

9. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (มานิต) วัดโพธิ์เผือก/บางกรวย/นนทบุรี เป็น พระครูสถิตสมณวัตร ทผจล.ชพ.

10. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ (ทองศรี) ..3 พธ.. วัดสามพราน/สามพราน/นครปฐม เป็น พระครูปฐมวรวัฒน์ ทผจล.ชพ.

11. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (คชา) วัดนิลเพชร/บางเลน/นครปฐม เป็น พระครูปฐมกิตติวัฒน์ ทผจล.ชพ.

12. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (สมศักดิ์) วัดแค/เมืองสุพรรณบุรี เป็น พระครูไพศาลธรรมวงศ์ ทผจล.ชพ.

13. พระมหาสุภัทร ป..6 ศศ.. วัดชัยมงคลวราราม/รัฐยูท่าห์/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูศรีวิเทศชัยมงคล ทผจล.ชพ.

14. พระมหาประกาณณฑ์ ป..6 พธ.. วัดศรีรัตนารามแบล็คลี่/สหราชอาณาจักร เป็น พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ทผจล.ชพ.

15. พระมหาธีวรังกร ป..6 ศน.. วัดพุทธธรรม/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น พระครูศรีวิเทศพุทธิธรรม ทผจล.ชพ.

16. พระมหาพะเด็ด ป..6 พธ.. วัดปากน้ำญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น เป็น พระครูวิเทศวโรทัย  ทผจล.ชพ.

17. พระมหาถนัด ป..5 Ph.D. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี./สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสิริอรรถวิเทศ ทผจล.ชพ.

18. พระมหาปรีชา ป..5 Ph.D. วัดไทยนิโครธาราม/สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็น พระครูนิโครธบุญญากร ทผจล.ชพ.

 

19. พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (บุญยงค์) วัดพิชยญาติการาม/คลองสาน/กรุงเทพฯ เป็น พระครูภาวนาวิริยานุโยค ผจล.ชอ.วิ.

20. พระครูสังฆรักษ์ วีระ วัดพระธรรมกายลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระครูภาวนาพุทธิธรรม

21. พระครูสังฆรักษ์ ชเนศร์ วัดพุทธปิยวราราม/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ

22. พระอธิการอ๊อฟเฟอร์ วัดพุทธวิปัสสนา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น พระครูภาวนาพิธาน

 

23. พระมหาอำนวย ป..6 วัดอนงคาราม/คลองสาน/กรุงเทพฯ เป็น พระครูศรีกิตตยาภินันท์ ผจล.ชอ.

24. พระมหานิคม ป..5 ธ. วัดโสมนัส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูนิบุณจริยาทร ผจล.ชอ.

25. พระมหาจำรัส ป..4 ศน.. (ธ)  วัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิบูลศีลขันธ์ ผจล.ชอ.

26. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (อุดม) ..3 วัดราชสิทธาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ ผจล.ชอ.

27. พระมหาเฉลียว ป..3 พธ.. วัดสุวรรณาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ เป็น พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์ ผจล.ชอ.

28. พระมหาวิรัติ ป..3 พธ.. วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ผจล.ชอ.

29. พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (สุทิตย์) ..3 วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวชิรญาณวัฒน์ ผจล.ชอ.

30. พระครูปลัดอาจารวัฒน์ (อาคม) (ธ) วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ เป็น พระครูโสภณอาจารวัฒน์ ผจล.ชอ.

31. พระครูปลัดศีลวัฒน์ (ทวีป) วัดประยุรวงศาวาส/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร ผจล.ชอ.

32. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (จำนง) วัดหลักสี่/หลักสี่/กรุงเทพฯ เป็น พระครูดิลกเจติยาภิรักษ์ ผจล.ชอ.

33. พระครูปลัด อดิศักดิ์ วัดบางนาใน/บางนา/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปิยธรรมวาที ผจล.ชอ.

34. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (วสันต์) วัดเวฬุราชิณ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพิพิธธรรมวาที ผจล.ชอ.

35. พระครูสุนทรโฆสิต (สว่าง) วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูโฆสิตวีรธรรม ผจล.ชอ.

36. พระมหาบุญรุ่ง ป..5 วัดพรหมนิวาส/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสิริพรหมสถิต ผจล.ชอ.

37. พระครูปลัด ไพโรจน์ ป..4 พธ.. วัดเทวสังฆาราม/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระครูสุตกิจวิธาน ผจล.ชอ.

38. พระมหาวารินทร์ ป..5 วัดคลองวาฬ/เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสิริวรวรรณ ผจล.ชอ.

 

39. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (พรชัย) วัดบางรักน้อย/เมืองนนทบุรี เป็น พระครูกิตติวราภิรักษ์ ทผจล.ชอ.

40. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (นาเรต) วัดใหม่/พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ เป็น พระครูวิธานกิตติวัฒน์ ทผจล.ชอ.

41. พระมหามนตรี ป..6 พธ.. วัดละมุด/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูศรีปริยัตยาภิรม ทผจล.ชอ.

42. พระมหาสมศักดิ์ ป..5 พธ.. วัดบ้านสิ้ว/ท่าใหม่/จันทบุรี เป็น พระครูสิริกิตยาภรณ์ ทผจล.ชอ.

43. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (คำรณ) วัดดอนขนาก/เมืองนครปฐม เป็น พระครูปฐมคุณากร ทผจล.ชอ.

44. พระครูวินัยธร ถวิล ป..3 (ธ)  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิทูรธรรมประกาศ ทผจล.ชอ.

45. พระครูวินัยธร อุดม (ธ)  วัดญาณรังษี/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสิริธรรมวิเทศ ทผจล.ชอ.

46. พระครูวินัยธร สุบิน วัดพุทธออเรกอน/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวชิรธรรมวิเทศ  ทผจล.ชอ.

47. พระครูสมุห์ สมหมาย (ธ) วัดแจ็คสันวิลพุทธวนาราม/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ ทผจล.ชอ.

48. พระครูวินัยธร ปรัชญา วัดภาวนาบอสตัน/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูโสตถิธรรมวิเทศ ทผจล.ชอ.

49. พระครูธรรมธร สมพร (ธ)  วัดริชแลนด์พุทธวนาราม/สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูพิลาสธรรมวิเทศ ทผจล.ชอ.

50. พระมหามานิต ป..6 วัดพุทธสามัคคี/นิวซีแลนด์ เป็น พระครูศรีพุทธิวิเทศ  ทผจล.ชอ.

51. พระอธิการณัฐวัฒน์ (ธ) วัดธรรมประทีป/นิวซีแลนด์ เป็น พระครูวิเทศธรรมภาณ  ทผจล.ชอ.

52. พระครูสังฆรักษ์ บุญสม ป..4 พธ.. วัดไทยนครเมลเบิร์น/เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ ทผจล.ชอ.

53. พระอธิการสุนารดี (ธ)  วัดบุโรพุทโธ/สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น พระครูพุทธธรรมประกาศ ทผจล.ชอ.

 

54. พระมหาบดินทร์ ป..4 วัดเทพธิดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวุฒิธรรมาภิรักษ์ ผจล.ชท.

55. พระมหาบัณฑิต ป..3 วัดกาญจนสิงหาสน์/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ เป็น พระครูกาญจนกิจจารักษ์

56. พระครูวินัยธร วันชัย (ธ) วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิจารณ์ธุรกิจ

57. พระครูสังฆวินิต (ประสิทธิ์) วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูศรัทธากิจจานุกูล

58. พระครูไพบูลสรกิจ (ปารีส) วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์

59. พระครูสมุห์ มานพ วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี เป็น พระครูกิตติศาสน์สุนทร

60. พระปลัด ฟัก วัดไชโย/ไชโย/อ่างทอง เป็น พระครูอินทวุฒาจารย์

61. พระครูวินัยธร พินิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์/เมืองนครปฐม เป็น พระครูวิกรมเจติยาภรณ์

 

62. พระมหาชวน ป..4 วัดพลงช้างเผือก/แกลง/ระยอง เป็น พระครูสิริภาวนานุโยค รจอ.ชท.

 

63. พระครูปลัด กุ้ยไฮ้ วัดถ้ำสิงโตทอง/จอมบึง/ราชบุรี เป็น พระครูภาวนาโชติคุณ จต.ชอ.วิ.

 

64. พระมหากล้า ป..4 พธ.. วัดธัญญะผล/ลำลูกกา/ปทุมธานี เป็น พระครูโสภิตปุญญากร จต.ชอ.

65. พระมหาเกรียงศักดิ์ ป..4 พธ.. วัดปานประสิทธาราม/บางบ่อ/สมุทรปราการ เป็น พระครูโสภณสุตาธาร

66. พระปลัด เศียร วัดสนามทอง/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิสุทธิ์สมณคุณ

67. พระมหาธนา ป..4 พธ.. วัดสามขาว/สามโก้/อ่างทอง เป็น พระครูกิตติญาณวิสิฐ

68. พระปลัด คามิน ศน.. (ธ) วัดศรัทธาประชากร/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี เป็น พระครูประสาทสารคุณ

 

69. พระปลัด สมบูรณ์ วัดม่วง/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูภัทรวีราภรณ์ จต.ชท.

70. พระมหาสุพจน์ ป..3 วัดโพธิ์ราษฎร์/โพธิ์ทอง/อ่างทอง เป็น พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์

71. พระครูวินัยธร พิชัย วัดซอยสี่/พระพุทธบาท/สระบุรี เป็น พระครูวิวัฒน์วรคุณ

72. เจ้าอธิการเอนก วัดบ้านธาตุเหนือ/แก่งคอย/สระบุรี เป็น พระครูประภาสปัญญาคุณ

73. พระครูวินัยธร วิสูตร วัดแก้วจันทราราม/โคกสำโรง/ลพบุรี เป็น พระครูรัตนจันทราภิรม

74. พระครูสมุห์ มงคล วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ์/โคกเจริญ/ลพบุรี เป็น พระครูประสุตโพธิวัฒน์

75. เจ้าอธิการพายัพ วัดหนองโพธิ์/พัฒนานิคม/ลพบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ

76. เจ้าอธิการชาญชัย วัดผาลาดธาราราม/ทัพทัน/อุทัยธานี เป็น พระครูอุทิศธรรมคุณ

77. พระปลัด สมพงษ์ วัดถ้ำสุวรรณภูผา/เขาชะเมา/ระยอง เป็น พระครูสุวรรณพุทธิคุณ

78. พระครูสังฆรักษ์ วินัย วัดหนองหว้า/นิคมพัฒนา/ระยอง เป็น พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม

79. พระครูสมุห์ ฉลวย วัดวังไม้แดง/แก่งหางแมว/จันทบุรี เป็น พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต

80. พระสมุห์ สมบัติ วัดแตงเม/มะขาม/จันทบุรี เป็น พระครูอนุกูลธรรมนิเทศก์

81. พระปลัด ช้อย วัดคลองมะนาว/คลองใหญ่/ตราด เป็น พระครูพิทักษ์บุรเขต

82. พระปลัด สายชล วัดไร่แตงทอง/กำแพงแสน/นครปฐม เป็น พระครูปฐมจินดากร

83. พระมหาเหวียง ป..4 วัดหนองยาว/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุตาภิวัฒน์

84. พระปลัด สำราญ วัดบ้านทุ่ง/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมคชรักษ์

85. พระปลัด ประสาร วัดนางาม/เลาขวัญ/กาญจนบุรี เป็น พระครูโสภณกาญจนเขต

86. พระครูสมุห์ ทองยุ้ย (ธ) วัดวังโพธิการาม/ไทรโยค/กาญจนบุรี เป็น พระครูโพธิกาญจนธรรม

87. พระครูปลัด สมควร วัดหนองหูช้าง/หนองปรือ/กาญจนบุรี เป็น พระครูประโชติกาญจนธรรม

88. พระครูสังฆรักษ์ จรัญ วัดเขาถ้ำกรวย/เมืองราชบุรี เป็น พระครูสถิตญาณคุณ

89. เจ้าอธิการเด่นดวง วัดถ้ำเขาไม้รวก/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวิสิฐสาธุการ

 

90. พระครูธรรมธร สุทัศน์ ป..4 พธ.. วัดลครทำ/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ เป็น พระครูสุตวุฒินันท์ จร.ชอ.

91. พระมหาทวีบูลย์ ป..3 พธ.. วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปริยัตยานุสิฐ

92. พระอธิการประสิทธิ์ ป..5 วัดจักรสีห์/เมืองสิงห์บุรี เป็น พระครูนิวัตสิริธรรม

93. พระครูปลัด ปรีชา ป..4 พธ.. วัดโพธิ์งาม/สรรพยา/ชัยนาท เป็น พระครูชัยสุตาภรณ์

94. พระครูสมุห์ สมบัติ วัดเขามะกอก/บางละมุง/ชลบุรี เป็น พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ

95. พระมหาปัญญา ป..6 วัดทุ่งสีหลง/ดอนตูม/นครปฐม เป็น พระครูปฐมปัญญาภรณ์

96. พระมหาสถาพร ป..4 พธ.. วัดถ้ำเขาแหลม/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระครูสุตวรกาญจน์

97. พระสมุห์ สุทธิพงษ์ (ธ) วัดหนองปรือ/เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวุฒิสารสิริคุณ

 

98. พระครูใบฎีกา เสถียร ป..3 วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์/บางซื่อ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูสถิตปริยัติวงศ์ จร.ชท.

99. พระครูปลัด จรูญ วัดกันตทาราราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระครูประโชติธรรมารักษ์

100. พระอธิการสุธีร์ วัดเกียรติประดิษฐ์/ราษฎร์บูรณะ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์

101. พระปลัด ดำรงค์ วัดบางขุนเทียนกลาง/จอมทอง/กรุงเทพฯ เป็น พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์

102. พระอธิการบุญส่ง วัดศาลากุล/ปากเกร็ด/นนทบุรี เป็น พระครูธรรมคุณากร

103. พระอธิการพิมพ์ วัดต้นเชือก/บางใหญ่/นนทบุรี เป็น พระครูเกษมจริยคุณ

104. พระอธิการทวีป วัดคลองเจ้า/ไทรน้อย/นนทบุรี เป็น พระครูพิมลธรรมประยุต

105. พระครูสมุห์ น้อย วัดบางกะดี/เมืองปทุมธานี เป็น พระครูปทุมรัตนคุณ

106. พระอธิการสุนทร วัดสุทธาวาส/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี เป็น พระครูสุทธาภิรมย์

107. พระสมุห์ ชาตรี วัดแสวงสามัคคีธรรม/คลองหลวง/ปทุมธานี เป็น พระครูวิจิตรธรรมวิธาน

108. พระครูปลัด ไทรทอง วัดตำหรุ/เมืองสมุทรปราการ เป็น พระครูสุธรรมวิธาน

109. พระปลัด วินัย วัดชังเรือง/พระประแดง/สมุทรปราการ เป็น พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ

110. พระอธิการสมาน วัดพระแก้ว/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประกาศรัตนคุณ

111. พระครูใบฎีกา วิเชียร วัดกระโดงทอง/เสนา/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวัชรสุวรรณากร

112. พระอธิการสมนึก วัดโพธิ์เผือก/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุทธิกิจจากร

113. พระครูวินัยธร ธวัชชัย วัดขนอน/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโสภณธรรมวิบูล

114. พระใบฎีกา ชัชวาลย์ วัดท่าตอ/มหาราช/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประโชติภัทรคุณ

115. พระปลัด ประกอบ วัดอัมพวา/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุกิจจาภิวัฒน์

116. พระอธิการเอนก วัดบ้านช้าง/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูนิวิฐสารธรรม

117. พระปลัด เนตร วัดขนอนเหนือ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโกศลวัฒนคุณ

118. พระอธิการประจวบ วัดหัวหิน/ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประยุตสิริธรรม

119. พระครูปลัด ประเสริฐ วัดสุธาดล/เมืองอ่างทอง เป็น พระครูวิจิตรถิรธรรม

120. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดทองเลื่อน/แสวงหา/อ่างทอง เป็น พระครูสุวรรณกิจสุนทร

121. พระสมุห์ อำนวย วัดบางจักร/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง เป็น พระครูวิสิฐอาจารวัตร

122. พระสมุห์ สมเกียรติ วัดสิทธาราม/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง เป็น พระครูปัญญาสิทธิวรวัตร

123. พระอธิการคมกริช วัดเจ้าบุญเกิด/ไชโย/อ่างทอง เป็น พระครูวิวัฒน์ปุญญากร

124. พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ วัดสว่างอารมณ์/ป่าโมก/อ่างทอง เป็น พระครูโอภาสศรัทธาคุณ

125. พระครูปลัด สมพงษ์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/หนองแค/สระบุรี เป็น พระครูพิศาลสรวัฒน์

126. พระใบฎีกา ณะชัย วัดโคกเสลา/บ้านหมอ/สระบุรี เป็น พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์

127. พระสมุห์ วินัย วัดบางกง/วิหารแดง/สระบุรี เป็น พระครูพิบูลโชติธรรม

128. พระอธิการพิชัย วัดทุ่งดินขอ/หนองแค/สระบุรี เป็น พระครูพิมลธรรมรัตน์

129. พระใบฎีกา สมศักดิ์ วัดคลองบุญ/หนองโดน/สระบุรี เป็น พระครูปัญญาวรานุโยค

130. พระสมุห์ จำรัส วัดสาธุประชาสรรค์/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี เป็น พระครูประทีปสาธุกิจ

131. พระสมุห์ สมหวัง วัดหนองเขื่อนช้าง/เมืองสระบุรี เป็น พระครูสิทธิสรวัฒน์

132. พระอธิการใจ วัดหนองหลัว/หนองแซง/สระบุรี เป็น พระครูสุทธิศีลคุณ

133. พระอธิการเฟี้ยม วัดอ้อมแก้ว/ดอนพุด/สระบุรี เป็น พระครูปิยมงคลธรรม

134. พระมหาอารักษ์ ป..3 วัดบ้านม่วง/ท่าวุ้ง/ลพบุรี เป็น พระครูกันตธรรมารักษ์

135. พระครูปลัด ธวัช (ธ) วัดหนองมนต์น้อย/ชัยบาดาล/ลพบุรี เป็น พระครูวิจิตรธรรมธัช

136. พระอธิการอดุลย์ วัดซับกระทิงวราราม/ชัยบาดาล/ลพบุรี เป็น พระครูวิบูลธรรมานันท์

137. พระอธิการพิทักษ์ วัดหนองถ้ำ/เมืองลพบุรี เป็น พระครูวิจิตรธรรมนันท์

138. พระอธิการทวี วัดตะเคียน/เมืองลพบุรี เป็น พระครูโสภิตสีลาภรณ์

139. พระอธิการปรีชา วัดเขาลังพัฒนา/โคกสำโรง/ลพบุรี เป็น พระครูสุนทรปรีชากิจ

140. พระอธิการสงัด (ธ) วัดถ้ำช้าง/เมืองลพบุรี เป็น พระครูสันตยาธิคุณ

141. พระอธิการฟ้อน วัดหนองจาน/ท่าหลวง/ลพบุรี เป็น พระครูพิมลจิตตารักษ์

142. พระอธิการไพโรจน์ วัดพงษ์สุวรรณวราราม/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี เป็น พระครูอินทกิจวิบูลย์

143. พระมหาอุกกฤษฎ์ ป..4 วัดสกุณาราม/สรรคบุรี/ชัยนาท เป็น พระครูชัยสุตากร

144. พระสมุห์ คมกฤช วัดช่องลม/สรรคบุรี/ชัยนาท เป็น พระครูชัยบุญเขต

145. พระอธิการพรหม วัดส่องคบ/เมืองชัยนาท เป็น พระครูเมตตาชยานุยุต

146. พระอธิการอำนาจ วัดคลองธรรม/หันคา/ชัยนาท เป็น พระครูประภากรวรธรรม

147. พระอธิการสงวน วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม/มโนรมย์/ชัยนาท เป็น พระครูโพธิกิจวิบูล

148. พระอธิการบุญส่ง วัดห้วยพระจันทร์/หนองฉาง/อุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยวรวัฒน์

149. พระอธิการปัญญา วัดหนองแก/เมืองอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยปัญญาคุณ

150. พระอธิการสมพงษ์ วัดป่าศรัทธาธรรม/ลานสัก/อุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยวนานุรักษ์

151. พระอธิการชัชวาล วัดทับเจริญ/บ่อทอง/ชลบุรี เป็น พระครูประภัสร์กิตติวรรณ

152. พระปลัด ธีรศักดิ์ วัดป่ายุบ/สัตหีบ/ชลบุรี เป็น พระครูสังฆการบุรพทิศ

153. พระอธิการสงบ วัดท่ากระดาน/พนัสนิคม/ชลบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร

154. พระวินัยธร กิตติชัย วัดพิมพฤฒาราม/พนัสนิคม/ชลบุรี เป็น พระครูบวรกิตติวัฒน์

155. พระปลัด สมภพ วัดราษฎร์นิยมธรรม/ศรีราชา/ชลบุรี เป็น พระครูสาธิตกิตติญาณ

156. พระอธิการบุญรอด วัดหุบบอนวนาราม/ศรีราชา/ชลบุรี เป็น พระครูสุทธิวัตรวิมล

157. พระอธิการสุริยนต์ วัดนาเขื่อน/เมืองชลบุรี เป็น พระครูบรรหารสีลานุวัตร

158. พระอธิการสุทธิพงษ์ (ธ) วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส/บางละมุง/ชลบุรี เป็น พระครูปัญญาสารโสภณ

159. พระปลัด สมศักดิ์ วัดหนองเขิน/บ้านบึง/ชลบุรี เป็น พระครูวิสาลธรรมทัศน์

160. พระอธิการสวิน วัดคลองมงคล/บ้านค่าย/ระยอง เป็น พระครูอมรเขมาภิราม

161. พระปลัด เจริญ วัดบึงตากาด/วังจันทร์/ระยอง เป็น พระครูวิเศษศุภกิจ

162. พระใบฎีกา พงศ์วุฒิ วัดหนองโบสถ์/บ้านฉาง/ระยอง เป็น พระครูสังวรญาณวงศ์

163. พระอธิการสำราญ วัดคลองป่าไม้/แกลง/ระยอง เป็น พระครูเกษมกิจโกศล

164. พระใบฎีกา อุ้ง วัดคลองยายดำ/แหลมสิงห์/จันทบุรี เป็น พระครูจันทบุรานุรักษ์

165. พระครูสังฆรักษ์ มนัส วัดโพธิ์ทอง/เมืองจันทบุรี เป็น พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม

166. พระอธิการนุช วัดสนธิ์ทองวังใหม่/นายายอาม/จันทบุรี เป็น พระครูสุวรรณสันติพัฒน์

167. พระครูสมุห์ ประทุม วัดตรอกนองล่าง/ขลุง/จันทบุรี เป็น พระครูพิสุทธิ์ธรรมากร

168. พระอธิการสุด วัดวังกระทิง/โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี เป็น พระครูมงคลปัจจันตเขต

169. พระครูใบฎีกา วันชัย วัดสะพานหิน/เมืองตราด เป็น พระครูกิตติวัฒน์ธำรง

170. พระใบฎีกา เล็ก วัดมาบใหญ่/เขาสมิง/ตราด เป็น พระครูอรุณภัทราจาร

171. พระครูปลัด ศิริ วัดห้วยพลู/นครชัยศรี/นครปฐม เป็น พระครูมงคลสุทธิกิจ

172. พระมหาวินัย ป..4 วัดหัวโพธิ์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณสุตธาดา

173. พระครูสังฆรักษ์ วิชิต วัดอู่ทอง/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณธำรงคุณ

174. พระอธิการหอม วัดเนินพระปรางค์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูปัญญาอุภัยวงศ์

175. พระอธิการสมบูรณ์ วัดวังหว้า/สามชุก/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณเขมาภิรัต

176. พระสมุห์ จันทร์ วัดดอนไฟไหม้/อู่ทอง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณยติวงศ์

177. พระอธิการบุญชู วัดโคกยายเกตุ/อู่ทอง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูเขมาจารพิพัฒน์

178. พระอธิการทองพูล วัดวังพลับเหนือ/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมวรการ

179. พระอธิการสมภพ วัดหนองสลักได/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์วรธรรม

180. พระครูใบฎีกา สังเวย วัดอินทราวาส/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี เป็น พระครูกิตติวัฒนากร

181. พระอธิการเย็น วัดสระดอนรี/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณสรานุรักษ์

182. พระมหาทองดี ป..4 วัดตรีมิตรประดิษฐาราม/พนมทวน/กาญจนบุรี เป็น พระครูดิลกสุตคุณ

183. พระอธิการสำรวม วัดเขาเข้เทพนิมิตรวนาราม/ไทรโยค/กาญจนบุรี เป็น พระครูมงคลสังวรธรรม

184. พระปลัด ไล้ วัดห้วยนาคราช/ท่าม่วง/กาญจนบุรี เป็น พระครูวิบูลจิตตารักษ์

185. พระอธิการสมศักดิ์ วัดโป่งโกวนาราม/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธรรมานุรักษ์

186. พระใบฎีกา จินดา วัดสำนักคร้อ/ท่ามะกา/กาญจนบุรี เป็น พระครูสังวรกาญจนธรรม

187. พระครูปลัด สมพงษ์ วัดเขาคีรีวงศ์/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระครูวรธรรมาภิรัต

188. พระอธิการฉลอม วัดจันทร์หงาย/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนฐิติญาณ

189. พระครูใบฎีกา ธนะวัฒน์ วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์/ท่าม่วง/กาญจนบุรี เป็น พระครูมงคลธนวัฒน์

190. พระอธิการนุภาพ วัดโป่งรี/บ่อพลอย/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนวรธรรม

191. พระอธิการนิพนธ์ วัดยางขาว/สังขละบุรี/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนกิจจานุรักษ์

192. พระปลัด คำพร วัดนพเก้าทายิการาม/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี เป็น พระครูวรกาญจนารักษ์

193. พระครูวินัยธร ธรรมนูญ วัดเขาสามชั้น/ไทรโยค/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนปัญญาภรณ์

194. พระครูสมุห์ ฉลวย วัดสวนส้ม/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร เป็น พระครูสาครวิมลกิจ

195. พระครูปลัด จงรักษ์ วัดน่วมกานนท์/เมืองสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครพัฒนกิจ

196. พระครูสมุห์ มาลัย วัดบางขุด/เมืองสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครเกษมธรรม

197. พระมหาชัยวัฒน์ ป..4 วัดโป่งยอ/บ้านโป่ง/ราชบุรี เป็น พระครูอุทัยคีรีรักษ์

198. พระครูธรรมธร หลอด วัดปลักแรด/บ้านโป่ง/ราชบุรี เป็น พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์

199. พระใบฎีกา ประชุม วัดธรรมวิโรจน์/เมืองราชบุรี เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ

200. พระปลัด สุธีร์ (ธ) วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์/เมืองราชบุรี เป็น พระครูสุธีวรากร

201. พระอธิการนิคม วัดลำพระ/บ้านคา/ราชบุรี เป็น พระครูนิวิฐธรรมานันท์

202. พระอธิการปัญญา วัดนครทิพย์/โพธาราม/ราชบุรี เป็น พระครูโสภณมงคลกิจ

203. พระปลัด ทวี วัดตาลเรียง/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์

204. พระอธิการคเนย์ วัดห้วยเทพประทานพร/สวนผึ้ง/ราชบุรี เป็น พระครูสุขุมสมณวัฒน์

205. พระปลัด สุนทร วัดหนองตาฉาว/ท่ายาง/เพชรบุรี เป็น พระครูสุนทรวชิรธรรม

206. พระอธิการสมควร วัดระหารน้อย/บ้านลาด/เพชรบุรี เป็น พระครูวัชรธรรมาภรณ์

207. พระครูสังฆรักษ์ ทวิช วัดโพธิ์งาม/เขาย้อย/เพชรบุรี เป็น พระครูพิจิตรโพธิธรรม

208. พระใบฎีกา นิตย์ วัดวังจันต์/แก่งกระจาน/เพชรบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ

209. พระใบฎีกา วิรพงศ์ วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์/บางคนที/สมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรวรวงศ์

210. พระครูใบฎีกา เรืองยุทธ วัดพวงมาลัย/เมืองสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรสุทธิวัตร

211. พระอธิการสังเวียน วัดบ้านใหม่/สามร้อยยอด/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวิสุทธิสังวรกิจ

212. พระอธิการประสาร วัดหนองจอก/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวีรศาสน์สุนทร

213. พระปลัด ประทีป วัดเขาน้อย/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูพินิจสิทธิธรรม

214. พระครูปลัด ลิ้มฮุยเซียง วัดไตรรัตนาราม/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูวิเทศรัตนธรรม จร.ชท.

215. พระครูสมุห์ ตาล วัดมงคลรัตนาราม/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูรัตนธรรมวิเทศ จร.ชท.

216. พระครูใบฎีกา เฉลิมชัย วัดธรรมสาทิส/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูวีรธรรมวิเทศ จร.ชท.

217. พระปลัด ปพน วัดชัยมงคล/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูกิตติธรวิเทศ จร.ชท.

218. พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา วัดไทยนวราชรัตนาราม 960/สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระครูรัตนพุทธิวิเทศ จร.ชท.

219. พระอธิการสุเมธ วัดปัตมสุคันธวิหาร/สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็น พระครูปทุมธีรากร จร.ชท.

 

220. พระอธิการพิทักษ์พงศ์ (ธ) วัดคีรีวงศาราม/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูอดุลธรรมพิทักษ์ จร.ชต.

221. พระสมุห์ สุรกานต์ (ธ) วัดเวฬุวัน/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูประจักษ์ปัญญาคม

222. พระครูวินัยธร สุจินต์ วัดมหาบุศย์/สวนหลวง/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพิทักษ์รัตนพิมล รจร.

223. พระประจวบ วัดศิริเสาธง/บางเสาธง/สมุทรปราการ เป็น พระครูสมถวิกรม

224. พระประยูร วัดกำมะเชียร/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี เป็น พระครูขันติสารโสภิต

225. พระปลัด เซ่ง วัดนิโครธาราม/มาเลเซีย เป็น พระครูนิโครธสิริธร

226. พระมหาธรรมนูญ ป..3 พธ.. วัดเรืองยศสุทธาราม/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปริยัตยานุกูล ผจร.

227. พระครูปลัด ทวี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต/สายไหม/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวุฒิธรรมานุกิจ

228. พระครูสมุห์ ประทีป วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/พระโขนง/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิบูลวรานุกิจ

229. พระมานิตย์ วัดสะพาน/คลองเตย/กรุงเทพฯ เป็น พระครูพิพิธวรกิจจานุการ

230. พระครูปลัด ถนอมศิลป์ (ธ) วัดผ่องพลอยวิริยาราม/บางนา/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิริยานุวัตร

231. พระครูธรรมธร สุชาติ วัดบางเพ็งใต้/มีนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปุณณธรรมานุโยค ผจร.

232. พระครูสมุห์ กุหลาบ วัดพระไกรสีห์/บางกะปิ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูวิบูลกิจจานุการ

233. พระบุญเชิด วัดใหม่หญ้าไทร/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิศิษฎ์บุญสาร

234. พระปลัด ประภาส วัดเขารักษ์/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนคีรีรักษ์

235. พระครูวินัยธร ยอด วัดอ้อมน้อย/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร เป็น พระครูอนุกิจโสภณ

236. พระสมุห์ สมยศ วัดกลางวังเย็น/บางแพ/ราชบุรี เป็น พระครูโสภณอาจารวัตร

237. พระสมุห์ วันชัย (ธ) วัดประชุมพลแสน/สวนผึ้ง/ราชบุรี เป็น พระครูสุนทรพลญาณ

238. พระปลัด ทองพูน ป..4 (ธ) วัดราษฎร์นิมิต/ท่ายาง/เพชรบุรี เป็น พระครูธีรธรรมานันท์

239. พระปลัด ธวัฒชัย วัดเขาตะเครา/บ้านแหลม/เพชรบุรี เป็น พระครูอาทรวรวัฒน์

 

 


 

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ

 

เลื่อนเป็น จจ.

240. พระครูวิมลสันติธรรม วัดพุทธสันติธรรม/สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

เลื่อนเป็น จล.ชอ.

241. พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ ป..6 พธ..) วัดราชสิงขร/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ

242. พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล) วัดอินทาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ

244. พระครูอนุกูลกาญจนกิจ (บุญเพิ่ม ป..4 พธ..) วัดเทวสังฆาราม/เมืองกาญจนบุรี 245.

 

เลื่อนเป็น ทป.จอ.ชพ.

พระครูนันทสิริคุณ (สุด) วัดลำเหย/ดอนตูม/นครปฐม

 

เลื่อนเป็น จข.ชพ.

246. พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์) วัดเวฬุวนาราม/ดอนเมือง/กรุงเทพฯ

 

เลื่อนเป็น จอ.ชพ.

247. พระครูสุศีลคุณาธาร (สุวิน) . วัดปทุมทอง/สามโคก/ปทุมธานี

248. พระครูปัญญาประโชติ (พายัพ) วัดห้วยโรง/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง

249. พระครูอุเทศธรรมโสภณ (บุญส่ง) วัดสว่างอารมณ์/สว่างอารมณ์/อุทัยธานี

250. พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ) วัดนอก/เมืองชลบุรี

251. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร

252. พระครูปัญญาวัชราธร (ชวน) วัดเขาปากช่อง/ท่ายาง/เพชรบุรี

253. พระครูขจิตธรรมโสภณ (ขจี) (ธ) วัดสุขสำราญ/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์

 

เลื่อนเป็น ทป.จอ.ชอ.

254. พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ) วัดตุ๊กตา/นครชัยศรี/นครปฐม

 

เลื่อนเป็น จอ.ชอ.

255. พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก) วัดเตย/ปากเกร็ด/นนทบุรี

256. พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป..3 พธ..) วัดพิชิตปิตยาราม/ธัญบุรี/ปทุมธานี

257. พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน) วัดนพรัตนาราม/หนองเสือ/ปทุมธานี

258. พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย) (ธ) วัดปัญจทายิกาวาส/ลำลูกกา/ปทุมธานี

259. พระครูวิริยโสภิต (ส่วน) วัดพระปรางค์/บางระจัน/สิงห์บุรี

260. พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ) วัดสามัคคีรังสรรค์/หนองฉาง/อุทัยธานี

261. พระครูสุวรรณสันติคุณ (ละม้าย) วัดท่าเตียน/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี

262. พระครูพิบูลสุวรรณาภรณ์ (บุญช่วย) วัดบ้านสูตร/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี

263. พระครูปิยธนาทร (วิษณุ) (ธ) วัดอมรินทราราม/เมืองราชบุรี

264. พระครูสมุทรทิวากรคุณ (วีรศักดิ์) วัดปากน้ำ/อัมพวา/สมุทรสงคราม

265. พระครูสุเทพวรารักษ์ (ช่วง) วัดเทพชุมนุม/รัฐเคดาห์/มาเลเซีย

 

เลื่อนเป็น ทจอ.ชอ.

266. พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์) (ธ) วัดเขาไผ่/บ้านบึง/ชลบุรี

267. พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ ป..4) วัดมะนาว/เมืองสุพรรณบุรี

268. พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต) วัดสาลี/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี

 

เลื่อนเป็น ผจล.ชพ.วิ.

269. พระครูโอภาสสมาธิคุณ (สุภาพ) วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ

 

เลื่อนเป็น ทผจล.ชพ.วิ.

270. พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย) (ธ) วัดสระกะเทียม/เมืองนครปฐม

 

เลื่อนเป็น ผจล.ชพ.

271. พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา ป..6 พธ..) วัดกัลยาณมิตร/ธนบุรี/กรุงเทพฯ

272. พระครูไพโรจน์สังฆาราม (จิรวัฒน์ ป..6) วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ

273. พระครูสิริสารกิจ (ปฐมโชค ป..5) วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

274. พระครูสุตวิสุทธิคุณ (สอาด ป..4 พธ..) วัดสังข์กระจาย/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ

275. พระครูอนุกูลปริยัติกิจ (พรหมา ป..4) วัดสร้อยทอง/บางซื่อ/กรุงเทพฯ

276. พระครูพิสณฑ์วิหารกิจ (สมชาย ป..4 ศน..) (ธ) วัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ

277. พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ป..3 ศน..) วัดหัวลำโพง/บางรัก/กรุงเทพฯ

278. พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ (ประพันธ์) วัดโพธินิมิตรฯ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ

279. พระครูสารธรรมวิสุทธิ์ (ถวิล) (ธ) วัดบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ

280. พระครูปัญญาสารสุธี (ภิรมย์) (ธ) วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ

281. พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์ (มานะศักดิ์) (ธ) วัดบุปผาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ

282. พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์) วัดเทพธิดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ

283. พระครูโสตถิธรรมาภรณ์ (โชคดี) (ธ) วัดเขมาภิรตาราม/เมืองนนทบุรี

284. พระครูวิมลธรรมธารี (วิโรจน์) (ธ) วัดนิเวศธรรมประวัติ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา

285. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ป..4 พธ..) วัดพระแท่นดงรัง/ท่ามะกา/กาญจนบุรี

286. พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป..4 ศษ..) วัดสุทธิวาตวราราม/เมืองสมุทรสาคร

287. พระครูวิเศษปริยัตยานุกูล (อินทร์ ป..4) วัดเขาวัง/เมืองราชบุรี

288. พระครูโสภณธรรมประสาธน์ (ณอังกูร) (ธ) วัดธรรมิการาม/เมืองประจวบคีรีขันธ์

 

เลื่อนเป็น ทผจล.ชพ.

 

289. พระครูสิทธิชัยวัฒน์ (เลิศรบ) วัดชัยฉิมพลี/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ

290. พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์) วัดโกมุทพุทธรังสี/ทวีวัฒนา/กรุงเทพฯ

291. พระครูสุนทรบุญเขต (สงวน) วัดลานบุญ/ลาดกระบัง/กรุงเทพฯ

292. พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา) วัดราษฎร์ประคองธรรม/บางใหญ่/นนทบุรี

293. พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น) วัดใหญ่ชัยมงคล/พระนครศรีอยุธยา

294. พระครูวิศาลพัฒนกิจ (ศุภมิตร) วัดลาดบัวหลวง/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา

295. พระครูศรีสุตากร (อภิชาต ป..6 พธ..) วัดกลางบางพระ/นครชัยศรี/นครปฐม

296. พระครูกิตติวัฒน์ (มาโนช) . วัดชุมนุมศรัทธา/บางเลน/นครปฐม

297. พระครูนิมิตกัลยาณวัตร (เฉลิม) วัดเทพนิมิต/พุทธมณฑล/นครปฐม

298. พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) วัดหอมเกร็ด/สามพราน/นครปฐม

299. พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน) วัดโพธิ์ท่าทราย/เมืองสุพรรณบุรี

300. พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์ (ศักดิ์ดา ป..3) . วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร

301. พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร์) วัดบ้านเลือก/โพธาราม/ราชบุรี

302. พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย) วัดอ้ออีเขียว/บ้านโป่ง/ราชบุรี

303. พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล (ธวัชชัย) วัดศรัทธาธรรม/เมืองสมุทรสงคราม

304. พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมมยตาราม/รัฐวูดดินวิลล์/สหรัฐอเมริกา

305. พระครูวิเทศสิริธรรม วัดไทยไอซ์แลนด์/สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

306. พระครูประภัศร์ธรรมวิเทศ วัดพุทธปทีป/สหราชอาณาจักร

307. พระครูวัชรคุณาภรณ์ (เสน่ห์) วัดพุทธรังษีสแตนมอร์/เครือรัฐออสเตรเลีย

 

เลื่อนเป็น ผจล.ชอ.

308. พระครูวิธานสุตาภรณ์ (สมศักดิ์ ป..4 ศษ..) วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุงเทพฯ

309. พระครูวุฒิธรรมสาร (คำคูณ ป..3) วัดราชนัดดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ

310. พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ (บรรจง) วัดบุณยประดิษฐ์/บางแค/กรุงเทพฯ

311 พระครูสุนทรโชตยานุวัตร (ปราโมทย์) วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ

312. พระครูโสภิตกิจจานุกิจ (นพดล) วัดป่าโมก/ป่าโมก/อ่างทอง

313. พระครูธรรมาภินันท์ (สุเทพ) . วัดศรีสุริยวงศาราม/เมืองราชบุรี

 

เลื่อนเป็น ทผจล.ชอ.

314. พระครูสุตวัฒนกิจ (สุวิทย์ ป..3) วัดภาวนาภิรตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ

315. พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี) วัดจันทร์ใน/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ

316. พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์) วัดเพลง/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ

317. พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย) วัดท่าพระ/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ

318. พระครูโสภณวรคุณ (สนิท) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ

319 พระครูวรเวทวิศิษฏิ์ (ประสิทธิ์) วัดราษฎร์นิยมธรรม/สายไหม/กรุงเทพฯ

320. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (ทองใบ) วัดหูช้าง/บางกรวย/นนทบุรี

321. พระครูวุฒิการโกศล (วุฒิ) . วัดท่าบันเทิงธรรม/บางใหญ่/นนทบุรี

322. พระครูวิบูลสีลวัฒน์ (จำลอง) วัดบางหัวเสือ/พระประแดง/สมุทรปราการ

323. พระครูโกมุทธรรมธาดา (ขีด) วัดบัวโรย/บางเสาธง/สมุทรปราการ

324. พระครูสีลวัฒนคุณ (อาณัฐชัย) วัดเรือแข่ง/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา

325. พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์) วัดโตนดเตี้ย/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา

326. พระครูวิสุทธิกิตติวงศ์ (สุชัย) วัดญาณเสน/พระนครศรีอยุธยา

327. พระครูประจิตรธรรมโชติ (กมล) วัดบางพาน/ท่าวุ้ง/ลพบุรี

328. พระครูสุทธิคุณรังษี (ทอง) วัดรังษีสุทธาวาส/ศรีราชา/ชลบุรี

329. พระครูสุภัททาจารคุณ (สิน) วัดละหารใหญ่/บ้านค่าย/ระยอง

330. พระครูชลประชาพิพัฒน์ (ทองหยด) วัดชลประชาเทพนิมิต/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี

331. พระครูกาญจนวัฒน์ (สุระพล ป..4) วัดถ้ำพุทธาวาส/เมืองกาญจนบุรี

332. พระครูอดุลสาครกิจ (สาย) วัดบางปิ้ง/เมืองสมุทรสาคร

333. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์) วัดเขาช่องพราน/โพธาราม/ราชบุรี เป็น ทผจล.ชอ.

334. พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน) วัดพุทธบารมี/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

335. พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ) วัดธรรมคุณาราม/เกลั้ง/สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

เลื่อนเป็น รจอ.ชอ.

336. พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ) วัดบ่อเวฬุวนาราม/ขลุง/จันทบุรี

337. พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์) วัดหนองทราย/หนองหญ้าไซ/สุพรรณบุรี

338. พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์) วัดด่านช้าง/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี

339. พระครูปริยัติกาญจนโสภณ (บุญจง ป..4) วัดสมเด็จเจริญ/หนองปรือ/กาญจนบุรี

340. พระครูประกิตสังวรคุณ (สำรวม) วัดอ่างทอง/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์

 

เลื่อนเป็น ทป.จว.ชอ.

341. พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (เผื่อน) วัดกำแพง/บางขุนเทียน/กรุงเทพฯ

 

เลื่อนเป็น จต.ชอ.

342. พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง) วัดลำโพ/บางบัวทอง/นนทบุรี

343. พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง) วัดดอนใหญ่/ลำลูกกา/ปทุมธานี

344. พระครูปัญญาวิรัช (วิรัช) วัดราษฎร์นิยม/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา

345. พระครูปริยัติภัทรกิจ (ณัฐพงษ์ ป..4 พธ..) วัดเกาะ/โพธิ์ทอง/อ่างทอง

346. พระครูไกรลาศวุฒิคุณ (แต้ม) วัดเขาไกรลาศ/หนองแซง/สระบุรี

347. พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี) วัดหนองโพธิ์/วิหารแดง/สระบุรี

348. พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ) วัดสร่างโศก/บ้านหมอ/สระบุรี

349. พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง) วัดตะกุด/เมืองสระบุรี

350. พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ) (ธ) วัดพีระภูมาราม/เมืองลพบุรี

351. พระครูอาภากรวิวัฒน์ (ฐิติพันธุ์) วัดพรหมรังษี/พัฒนานิคม/ลพบุรี

352. พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ) วัดท่าหลวง/ท่าหลวง/ลพบุรี

353. พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.. 3) (ธ) วัดเขาฆ้องชัย/ลานสัก/อุทัยธานี

354. พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ) วัดโกรกลึก/ลานสัก/อุทัยธานี

355. พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก) วัดเขาซก/หนองใหญ่/ชลบุรี

356. พระครูสุนทรศีลวัตร (เสนาะ ป..3) วัดตโปทาราม/ศรีราชา/ชลบุรี

357. พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย) วัดธงหงษ์/เมืองระยอง

358. พระครูประวิตธรรมโสภณ (สมุทร) วัดพลงไสว/แกลง/ระยอง

359. พระครูวิบูลจันทโชติ (ประทีป) วัดสนามไชย/นายายอาม/จันทบุรี

360. พระครูสุวรรณสารวิบูล (สนาน) วัดบุปผาราม/เมืองตราด

361. พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย ป..4 พธ..) วัดสระสี่เหลี่ยม/ดอนตูม/นครปฐม

362. พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ ป..3 พธ..) วัดวังเย็น/เมืองนครปฐม

363. พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา ป..3 พธ..) วัดหนองดินแดง/เมืองนครปฐม

364. พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร) วัดบางปลา/บางเลน/นครปฐม

365. พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ ป..6) วัดสารภี/เมืองสุพรรณบุรี

366. พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป..5) วัดปู่บัว/เมืองสุพรรณบุรี

367. พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล) วัดหนองโรงรัตนาราม/สามชุก/สุพรรณบุรี

368. พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์) วัดยาง/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี

369. พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์ (บุญมี) วัดพุปลู/ไทรโยค/กาญจนบุรี

370. พระครูวุฒิกาญจนวัตร์ (คำพูล) วัดถ้ำองจุ/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี

371. พระครูวรกาญจโนภาส (วรินทร์) วัดหวายเหนียว/ท่ามะกา/กาญจนบุรี

372. พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ (นิวัฒน์) วัดหนองไก่ต่อ/เลาขวัญ/กาญจนบุรี

373. พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร) วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม/จอมบึง/ราชบุรี

374. พระครูพัชรคุณาทร (ศิริ) วัดต้นสน/บ้านแหลม/เพชรบุรี

375. พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์) วัดข่อย/เมืองเพชรบุรี

376. พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี) วัดไทร/บางคนที/สมุทรสงคราม

 

เลื่อนเป็น ทป.จต.ชท.

377. พระครูวิมลกิจจานุรักษ์ (มนัส ป..3) วัดมะขาม/เมืองปทุมธานี

 

เลื่อนเป็น จต.ชท.

378. พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ) วัดหอมศีล/บางบ่อ/สมุทรปราการ

379. พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์) วัดเจริญธรรม/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา

380. พระครูสรนันทโสภิต (ประสม) วัดวังแพ/แก่งคอย/สระบุรี

381. พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์ (ศรีนวล) วัดคีรีวง/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี

382. พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ) วัดสิงห์ทอง/เมืองลพบุรี

383. พระครูโพธิกิจจานุกูล (บุญทำ) วัดโพธาราม/สรรคบุรี/ชัยนาท

384. พระครูโสภณพัฒนวิชัย (บุญช่วย) วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง/สรรคบุรี/ชัยนาท

385. พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด) (ธ) วัดป่าสัก/มโนรมย์/ชัยนาท

386. พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ) วัดป่ายุบ/วังจันทร์/ระยอง

387. พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์) วัดสระพัง/กำแพงแสน/นครปฐม

388. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง) วัดไร่เกาะต้นสำโรง/เมืองนครปฐม

389. พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชฏฐ์ ป..3) วัดธัญญวารี/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี

390. พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย) วัดทองประดิษฐ์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี

391. พระครูสาครคุณาภรณ์ (สมชาย) วัดหนองนกไข่/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร

392. พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฎ์) วัดท่าสุวรรณ/เมืองราชบุรี

393. พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน) วัดทองมงคล/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์

 

เลื่อนเป็น จร.ชอ.

394. พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด ป..5) วัดน้อยนางหงษ์/บางพลัด/กรุงเทพฯ

395. พระครูสิริรัตนวิมล (วิชิต ป..4) วัดแก้วแจ่มฟ้า/บางรัก/กรุงเทพฯ

396. พระครูธีรปัญญากร (สมัย) วัดประชาศรัทธาธรรม/บางซื่อ/กรุงเทพฯ

397. พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม) วัดจำปา/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ

398. พระครูไพจิตรพัฒนาทร (สมพงษ์) วัดปลายคลองขุนศรี/ไทรน้อย/นนทบุรี

399. พระครูปทุมอรรถสุนทร (โฉม) วัดตำหนัก/สามโคก/ปทุมธานี

400. พระครูสาทรวิหารกิจ (มานพ) วัดหนามแดง/บางพลี/สมุทรปราการ

401. พระครูวิจิตรสุตธรรม (มานิตย์ ป..4) วัดบ้านม้า/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา

402. พระครูพิศาลบุญญาภินันท์ (บุญมาก) วัดห้วยจรเข้/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา

403. พระครูนิเทศธรรมรส (ไพฑูรย์) วัดโล่ห์สุทธาวาส/เมืองอ่างทอง

404. พระครูสังวรธรรโมภาส (เสนาะ) วัดเพชร/เสาไห้/สระบุรี

405. พระครูวิสุทธิญาณวัฒน์ (ธนกัลป์) (ธ) วัดป่าศรีอุทุมพร/มวกเหล็ก/สระบุรี

406. พระครูคัมภีรปัญญาคุณ (สุวัฒน์) (ธ) วัดถ้ำเขาปรางค์/ชัยบาดาล/ลพบุรี

407. พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์) (ธ) วัดรัมภาราม/ท่าวุ้ง/ลพบุรี

408. พระครูอุทานโชติวัฒน์ (เชิงชาญ) วัดมโนราช/หนองขาหย่าง/อุทัยธานี

409. พระครูสุนทรธรรมรังสี (สมชาย) วัดรังสีสุนทร/สัตหีบ/ชลบุรี

410. พระครูคีรีธรรมสุนทร (สินสมุทร) วัดห้วงหิน/แกลง/ระยอง

411. พระครูวิกรมสังฆกิจ (สมบัติ) วัดปากน้ำแขมหนู/ท่าใหม่/จันทบุรี

412. พระครูเมตตาวิสารัท (วิทยา) วัดป่าภาวนาสุนทร/เขาสมิง/ตราด

413. พระครูสุวรรณสุทธิวัตร (สุรพล) วัดหนองตาสาม/อู่ทอง/สุพรรณบุรี

414. พระครูสุวรรณภัทราภรณ์ (ไพฑูรย์) วัดตรอกตาโพธิ์/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี

415. พระครูวิสิฐสุวรรณาภรณ์ (พิสิฐ) วัดใหม่พิบูลย์ผล/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี

416. พระครูโสภณสถิตธรรม (จักรพันธ์) (ธ) วัดชายคลองแปด/สามชุก/สุพรรณบุรี

417. พระครูสุตกาญจนสิทธิ์ (อัมพร ป..4) วัดบ้านทอง/ท่าม่วง/กาญจนบุรี

418. พระครูกาญจนขันติคุณ (สังวน) วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ/ท่าม่วง/กาญจนบุรี

419. พระครูประทีปกาญจนธรรม (สมชาย) วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี/เมืองกาญจนบุรี

420. พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) วัดห้วยยาง/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี

421. พระครูกาญจนธรรโมภาส (สมสันต์) (ธ) วัดลิเจีย/สังขละบุรี/กาญจนบุรี

422. พระครูสิริรัตนวงศ์ (สิทธิพงษ์ ป..4 พธ..) วัดรับน้ำ/บ้านโป่ง/ราชบุรี

423. พระครูปัญญาภินันท์ (สำราญ) วัดดาวลอย/ปากท่อ/ราชบุรี

424. พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์) วัดท่าเรือ/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี

425. พระครูศาสนกิจจานุรักษ์ (ประโยชน์) (ธ) วัดหนองปากชัฏ/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี

426. พระครูจันทรคุณ (จันทร์) (ธ) วัดเหนือบางแพ/บางแพ/ราชบุรี

427. พระครูโกวิทวชิรากร (หวัน) วัดธรรมาราม/ท่ายาง/เพชรบุรี

428. พระครูวิโรจน์สมุทรคุณ (วิโรจน์) วัดบางคณฑีนอก/บางคนที/สมุทรสงคราม

429. พระครูประกาศธรรมรส (มนัส) วัดสมอโพรง/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์

430. พระครูสถิตรัตนธรรม (สุเทพ) วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม/ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์

 

เลื่อนเป็น จร.ชท.

434. พระครูวิบูลวรวัตร (ธีระ) วัดแก้วกระจ่าง/แสวงหา/อ่างทอง

432. พระครูอาทรพิมลกิจ (นำพล) วัดท่าศาลา/เมืองลพบุรี

433. พระครูอนุกูลธรรมภาณี (กิตติ) วัดหนองบัว/เมืองจันทบุรี

 

 

 

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264