คน 2 สัญชาติ ถือพาสปอร์ต 2 ใบ

ทำยังไงในเวลาเดินทาง

สถานทูตไทยให้คำตอบ

 

ตอบว่า "ห้ามโชว์ทีละสองใบ" ไม่งั้นโดนยึด

 


 

 

 

 

ที่  2/2555 

 

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสอบถามจากประชาชนไทยในสหรัฐฯ บ่อยครั้งว่า กรณีที่ถือหนังสือเดินทางสองเล่ม คือ ทั้งหนังสือเดินทางไทย และหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ซึ่งได้มาจากการแปลงสัญชาติเป็นคนชาติสหรัฐฯ หากประสงค์จะเดินทางเข้าและออกประเทศไทย จะมีแนวทางปฏิบัติหรือใช้หนังสือเดินทางฉบับใดเข้าและออกประเทศไทย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนแนวทางปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย จะตรวจอนุญาตในหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้เดินทางเข้าและที่ใช้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพียงเล่มเดียว  ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดหลักการมีสัญชาติเดียวตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ดังนั้น หากใช้หนังสือเดินทางไทยเดินทางเข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออกก็ต้องใช้หนังสือเดินทางไทย หรือหากใช้หนังสือเดินทางสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทย เวลาเดินทางออกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะตีตราประทับออกจากประเทศไทยในหนังสือเดินทางสหรัฐฯ

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

13 มกราคม 2555

 

 

 

ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส
1
9 มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264