พินัยกรรมอรหันต์ยังไม่สิ้นฤทธิ์ !

ศิษย์หลวงตาบัวสานต่ออุดมการณ์ "ไม่รวมบัญชี"

 

 

ความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์สองสาย

 

 

สายปัญญา - พุทธทาสภิกขุ

 

VS

สายศรัทธา - หลวงตามหาบัว

 

 

 

พุทธทาสภิกขุ

สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

 

 

-ในเรื่องการจัดการศพให้เป็นไปตามธรรมดาที่สุด นอกเหนือจากการกำหนดผู้จัดการศพ (พระครูปลัดศีลวัฒน์ - โพธิ์ จันทสโร)

-ให้ละเว้นการขอพระราชทานโกฐและทำพิธีอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม

-ให้เก็บศพในโลง ปิดมิดชิด ละเว้นการเปิดดู ละเว้นพิธีรดน้ำศพ ละเว้นการฉีดยาศพ ละเว้นพิธีสวดศพ

-และให้เผาศพใน 3 เดือน หรือถ้าจำเป็นก็ไม่เกิน 1 ปี โดยจัดการอย่างง่ายที่สุด ไม่จัดงานพิธี

-ให้เผาศพในบริเวณเขาพุทธทอง กระดูกทั้งหมดให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่ทำไว้ในศาลาธรรมโฆษณ์แห่งเดียว และเทซีเมนต์ทับ

-กำหนดให้แบ่งเถ้ากระดูกออกเป็น 3 ส่วน คือ

นำไปโปรยที่ช่องอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนหนึ่ง
นำไปโปรยที่ต้นแม่น้ำตาปี เขาสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนหนึ่ง
และนำไปเก็บไว้บนเขาประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนหนึ่ง

 

 

 

 


 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

 

พินัยกรรมฉบับนี้ทำที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ข้าพเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) อายุ 87 ปี พำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบว่า เมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้ว ให้จัดการทรัพย์สินและทำงานศพข้าพเจ้าดังนี้

 

1.บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพ และบรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้


1.1  ส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง


1.2  ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำเข้าซื้อทองคำแท่ง


ให้นำทองคำแท่งทั้ง ข้อ 1.1 และ 1.2 ไปมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็น เงินทุนสำรองเงินตราของฝ่ายบำบัดธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่ใช้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำไปใช้ในงานอันใด นอกจากใช้เป็นเงินทุนสำรองของประเทศ


2.ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นจัดงานศพและจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าระบุไว้ในข้อ 1.


3.ให้คณะกรรมการตามข้อ 2 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1.พระอาจารย์ฝัก สันติธรรมโม  (มรณภาพแล้ว) 2.พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก 3.พระปัญญา วัตโก 4.พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต 5.องคมนตรี ดร.เชาวน์ ณ ศีลวัน 6.นายศิริ คูสกุล 7.ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม 8.พ.ต.อ.กฤษดา บูรณพานิช 9 พ.ต.ประชัย


4.ข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจ ทันตมโน เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า พินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้ 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ 3 แห่งคือ ฉบับแรกที่วัดป่าบ้านตาด ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี ฉบับที่ 3 เก็บไว้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดรธานี


พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่าง จึงชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ พระมหาบัว ญาณสัมปัญโญ (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

 

ลงชื่อ พระปัญญา วัตโก พยาน และ พระสุดใจ ทันตมโน พยาน

 

 

 

 

 

หวั่นกระทบพินัยกรรม ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวบุกคลัง จี้ระงับพ.ร.ก.นำเงินคลังหลวงใช้หนี้กองทุนฯ

 

ลูกศิษย์หลวงตาบุกคลัง จี้ "ธีระชัย" ระงับ พ.ร.ก.แก้กฎหมายนำเงินคลังหลวงมาใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ระบุ พ.ร.ก.ดังกล่าว กระทบต่อพินัยกรรมหลวงตามหาบัว จึงขอให้ยกเลิก

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า กลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมายังกระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อคัดค้านการออก พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยนายธีระชัยไม่ได้ออกมารับหนังสือคัดค้านดังกล่าว

ทั้งนี้ ในหนังสือคัดค้านระบุว่า กรณีที่มีข่าวต่อสาธารณะว่า จะมีการดำเนินการออก พ.ร.ก.กำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยมาตรา 7(2) ให้โอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา หลังจากการจ่ายเมื่อสิ้นปีเข้าบัญชี ตามมาตรา 5 โดยไม่ต้องเข้าบัญชีสำรองพิเศษ และ มาตรา 7(3)ให้โอนเงินหรือสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกองทุนเข้าบัญชีตามมาตรา 5 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนั้น

ทางคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เห็นว่า พ.ร.ก.ดังกล่าว กระทบโดยตรงต่อทุนสำรองเงินตาม (คลังหลวง) ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะล่อแหลม ควรจะดำรงทุนสำรองให้แน่นหนามั่นคง นอกจากนี้ พ.ร.ก.ยังถือว่า กระทบต่อพินัยกรรมของหลวงตามมหาบัวด้วย จึงขอให้ยกเลิกมาตราดังกล่าวที่มีเนื้อหากระทบต่อคลังหลวงและระงับการออกกฎหมายใดๆที่จะกระทบต่อคลังหลวง

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ
6
มกราคม 255
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264