BIG LOTS !!

ตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 60 รูป รวด !

 

 

 

 

ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรมั่งเนี่ย บางรูปเห็นว่าได้ตราตั้งก็นั่งมองตาตั้ง เพราะไม่มีงานอะไรให้ทำ แต่ที่จำเป็นต้องขอ ก็เพราะเป็นกฎมหาเถรสมาคมยุคใหม่ว่า ถ้าใครไม่ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ก็ไม่มีสิทธิ์ขอเจ้าคุณ

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าว ถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ ด้วยพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ ที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 2 รูป รองเจ้าคณะจังหวัด 10 รูป เจ้าอาวาสพระอารามหลวง 2 รูป รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 1 รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 60 รูป รวม 75 รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่ง แก่พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่ได้รับพระบัญชาในครั้งนี้ ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 2 รูป


1.พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดน่าน
2.พระราชพุฒิมุนี วัดศรีษะเกษ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 10 รูป


1.พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
2.พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
3.พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
4.พระครูพิศาลจริยคุณ วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
5.พระครูอุทัยวรคุณ วัดบุพราชสโมสร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
6.พระครูโสภิตจันทสาร วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ
7.พระครูสิทธิคีรีรักษ์ วัดเขาทุเรียน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
8.พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
9.พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
10.พระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี วัดศรีชมภูองค์ตื้อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

 แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 2 รูป


1.พระศรีธรรมเมธี วัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจี พระอารามหลวง
2.พระครูสุธีปริยัตยาทร วัดสมุหประดิษฐารามอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง
 


แต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 1 รูป


1.พระครูสุตชัยคุณ วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง

 

 

แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 60 รูป


1. พระวิสุทธิปัญญาภรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
2. พระครูสารกิจไพศาล วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
3. พระครูสาทรปริยัติคุณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
4. พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
5. พระครูโสภณคุณาภรณ์ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม พระอารามหลวง
6. พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
7. พระครูวิธานวัชรกิจ วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
8. พระมหาบรรหาร กิตฺติคุโณ วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยสณมิตร พระอารามหลวง
9. พระมหาธนะเมศฐ์ อภิญฺาโณ วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร พระอารามหลวง
10. พระมหาแสง สิวโร วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม พระอารามหลวง
11. พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
12. พระนา วิปุโล วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
13. พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
14. พระครูปลัดธนพัฒน์ ญาณธีโร วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
15. พระปลัดณัฐพนธ์ วิริโย วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
16. พระมหาเกษมสันต์ กิตฺติปญฺโญ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
17. พระมหาเสริม คเวสโก วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม พระอารามหลวง
18. พระมหานุกูล อภิปุณฺโณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
19.พระครูสมุห์ฉัตรชัย เจตนาสุโภ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
20. พระมหาทวีศักดิ์ ธีรธมฺโม วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
21. พระมหาสมบูรณ์กิต ฐิตสีโล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
22. พระครูสังฆรักษ์จำรูญ จิรปุญฺโญ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
23. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
24. พระมหาสมชาย สุจิตฺโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
25. พระครูวินัยธรวิธาร เตชปญฺโญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
26. พระมหาเจริญ สุทธิญาณเมธี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
27. พระมหาอากร อุตฺตมปญฺโญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
28. พระมหาประเสริฐ มหานาโค วัดกลาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
29. พระครูใบฎีกาโชคชัย ชาตวํโส วัดกลาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
30. พระครูปลัดสวย ฐิตธมฺโม วัดกลาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
31. พระปลัดสมชาย ปญฺญาสิริ วัดกลาง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
32. พระมหาสุนทร สุนฺทโร วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
33. พระครูวินัยธร เดชา สีลเตโช วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหอย พระอารามหลวง
34. พระมหาสุทธิพร อินฺทเวโร วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระอารามหลวง
35. พระมหาสุพิศ ธมฺมคุตฺโต วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระอารามหลวง
36. พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
37. พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
38. พระครูวินัยธร ทม ทมจิตฺโต วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
39. พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
40. พระวิสุทธิ์ ฐานยุตฺโต วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
41. พระสมศักดิ์ จนฺทสุวณฺโณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
42. พระมหาทินกร อริโย วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
43. พระครูสังฆรักษ์ไพศาล จนฺธธมฺโม วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
44. พระครูวินัยธรกุหลาบ อกฺกโชโต วัดชัยสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
45. พระครูปลัดสวัสดิ์ ปญฺญาทีโป วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง
46. พระครูปลัดพีระศักดิ์ มหิสฺสโร วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง
47. พระครูสมุห์ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง
48. พระมหาชวลิต จนฺทวํโส วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง
49. พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ พระอารามหลวง
50. พระมหาจักรี ฐานวโร วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
51. พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
52. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
53. พระมหาสุพจน์ ปญฺญาทีโป วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
54. พระปลัดสุเทพ สุรเมธี วัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย พระอารามหลวง
55. พระมหาชรินทร์ ปญฺญาวชิโร วัดกลาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
56. พระพยับ ปญฺญาวโร วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
57. พระมหาไพฑูรย์ ปิยธมฺโม วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
58. พระครูปลัดพันธกานต์ วายาโม วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
59. พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
60. พระมหาสุวรรณ สนฺตจิตฺโต วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง


 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
20 ธันวาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264