หมายเหตุ อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

คำถามถึง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

เรื่อง โครงการเดินธุดงค์นำรูปหล่อหลวงพ่อสดทองคำไปวัดปากน้ำ

 

 

 

 

 

 

ตามที่ทางวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ตั้งชื่อว่า "ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ" เป็นการเดินธุดงค์เพื่อนำเอารูปหล่อหลวงพ่อสด จนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ จากวัดพระธรรมกายไปตั้งไว้ในพระเจดีย์ที่วัดปากน้ำ กำหนดการระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2555 นั้น

 

เมื่อนำเอาหลักฐานตามพระไตรปิฎกมาเปรียบเทียบกับโครงการธุดงค์ธรรมชัยของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ เห็นว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนี้

 

1. ธุดงควัตรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาทรงบัญญัติไว้จำนวน 13 ข้อ ได้แก่

 

1. ปังสุกูลิกังคธุดงค์ นุ่งห่มผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร

2. เตจีวริกังคธุดงค์ นุ่งห่มผ้าเพียง 3 ผืน (ผ้าไตรจีวร) เป็นวัตร

3. ปิณฑปาฏิกังคธุดงค์ ออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัตร

4. สปทานจาริกังคธุดงค์ บิณฑบาตตามตรอกซอกซอยเป็นวัด (ไม่รับบิณฑบาตในที่แห่งเดียวเป็นประจำ)

5. เอกาสนิกังคธุดงค์ นั่งฉันเพียงแห่งเดียวเป็นวัตร

6. ปัตตปาฏิกังคธุดงค์ ถือการฉันในบาตรเป็นวัตร (ไม่ใช้ภาชนะอื่น)

7. ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ไม่ฉันเป็นครั้งที่สองเป็นวัตร (คือฉันแล้วไม่ฉันอีก)

8. อารัญญิกังคธุดงค์ อยู่แต่ในป่าเป็นวัตร

9. รุกขมูลิกังคธุดงค์ อยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร (ไม่อยู่ในที่กำบังเช่นอาคารบ้านเรือน)

10. อัพโภกาลิกังคธุดงค์ อยู่แต่ในที่แจ้งเป็นวัตร

11. โสสานิกังคธุดงค์ อยู่ในป่าช้าเป็นวัตร

12. ยถาสันถติกังคธุดงค์ ยินดีแต่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้ ไม่จู้จี้จุกจิก

13. เนสัชชิกังคธุดงค์ ยินดีในอิริยาบท 3 คือ เดิน ยืน นั่ง แต่ไม่นอน

 

 

วัตถุประสงค์ในการบัญญัติธุดงควัตรขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสามเณรสมาทานเป็นวัตรนั้น ก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลแห่งการบรรพชาของกุลบุตร ไม่มีธุดงควัตรข้อใดเลยที่ระบุว่า "ให้ใช้ธุดงควัตรเป็นรูปแบบในการแห่รูปเคารพของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หรือแม้แต่แห่พระพุทธรูป"

 

2. ในวัสสูปนายิกขันธกะ พระวินัยปิฎก มหาวรรค บันทึกเกี่ยวกับเหตุผลของการทรงมีพระบัญญัติให้พระสงฆ์สาวกได้อยู่จำพรรษาไว้ว่า ในต้นพุทธกาลนั้น ยังไม่มีพระบัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาเป็นการเฉพาะ พระสงฆ์จึงออกเดินธุดงค์ไปไม่จำกัดฤดูกาล ครั้นถึงฤดูฝน ชาวบ้านหว่านไถ พระภิกษุสงฆ์เดินไปเหยียบต้นไม้บ้าง ข้าวกล้าบ้าง สัตว์ตัวเล็กตายบ้าง จึงเกิดคำครหานินทาว่า เหตุไฉน ในเวลาหน้าฝนเช่นนี้พระสมณศากยุบุตรจึงไม่ยอมหยุด ดูแต่นักบวชในศาสนาอื่นก็ยังหยุด แม้แต่นกก็ยังสร้างรังเพื่อหลบฝน พระพุทธองค์ทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้ว จึงทรงโปรดมีพระเมตตาให้พระสงฆ์ "หยุดเดินธุดงค์กลางพรรษา" หมายถึงว่าให้พักจำอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งก่อน พ้นฤดูฝนแล้วจึงค่อยออกธุดงค์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการบัญญัติให้จำพรรษา ก็คือว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ทำมาหากิน

 

แต่สำหรับโครงการธุดงค์ธรรมชัยของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ เห็นว่าผิดไปจากหลักการของพระพุทธองค์ เพราะ

 

1. มิได้ธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อบำเพ็ญสมณกิจขัดเกลากิเลส หากแต่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปหล่อหลวงพ่อสดซึ่งหล่อด้วยทองคำ จากวัดพระธรรมกายไปยังวัดปากน้ำ เพียง 5 วันเท่านั้น

2. มีการจัดขบวนธุดงค์อย่างอลังการ เส้นทางที่พระธุดงค์จะเดินผ่าน จะมีการปูพรมและโปรยกลีบกุหลาบให้พระธุดงค์เดิน แถมด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกชนิด

3. ขณะที่พระพุทธองค์ทรงโปรดให้ "หยุดธุดงค์กลางพรรษา" เพื่อให้ประชาชนทำมาหากิน แต่วัดพระธรรมกายกลับทำการ "ปิดถนน" ปิดทางทำมาหากินของประชาชน ถือว่าเป็นพฤติกรรมสวนทางกับพระพุทโธบายอย่างชัดเจน

 

 

มันสมองของวัดพระธรรมกายในการจัดโครงการใหญ่ๆ นั้น ทราบว่าคือ พระธรรมกิตติวงศ์ จึงขอเรียนถาม พระธรรมกิตติวงศ์ ว่า ในฐานะราชบัณฑิต ทราบถึงพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจน เหตุใดจึงออกความคิดให้จัดงานนี้ขึ้นมา ?

 

เพราะว่า ลำพังแค่การ "ย้ายรูปหล่อหลวงพ่อสด" จากวัดพระธรรมกายไปวัดปากน้ำ ซึ่งก็มิใช่องค์ใหญ่โตมโหฬารอะไร ใช้รถบรรทุกคันเดียวใส่ หรือจะทำเป็นขบวน มีรถตำรวจนำหน้า ก็ทำได้ไม่น่าเกลียด ใครๆ เขาก็ทำกัน แต่ครั้งนี้ที่เห็นว่าผิดสังเกตเพราะ

 

1. ใช้รูปแบบพระธุดงค์มาเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจในความหมายของการเป็นพระธุดงค์

2. ปิดถนนตลอดเส้นทาง เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

 

เรื่องการนิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมพิธีขนย้ายรูปหล่อหลวงพ่อสดนั้น จะไม่มีใครสงสัยอะไรเลย ถ้าแค่นิมนต์พระไปร่วมขบวน จะเอาซักกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหรือเป็นล้านรูปก็ไม่เห็นแปลก (ถ้าเจ้าภาพมีกำลังนิมนต์ เช่นธรรมกายเคยจัดอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย) จะครองผ้าคลุมไหล่หรือลดไหล่ จะเดินเช้า-สาย-บ่าย หรือเย็น มีปัญญาจัดได้ก็จัดไปสิ แต่นี่กลับจับแต่งตัวเป็นพระธุดงค์โดยไม่เอาธุดงควัตรมาปฏิบัติ มันก็เป็นได้แค่ธุดงค์กำมะลอเท่านั้น ลำพังการจราจรในกรุงเทพมหานครนั้นก็ติดขัดแทบเป็นปรกติอยู่แล้ว พระสงฆ์น่าจะช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่นี่กลับปิดถนนซ้ำเติมความเดือดร้อนเพิ่มเข้าไปอีก รวมทั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยปิดถนน-ดูแลพระธุดงค์นับพันๆ รูปในแต่ละวัน มันมิใช่โครงการบุญที่ได้มาจากความทุกข์ยากของประชาชนดอกหรือ

 

เมื่ออาทิตย์ก่อน อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้ตั้งข้อสังเกตว่าด้วยการ "ปิดถนนตักบาตรพระ 1 ล้านรูป เพื่อนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปเลี้ยงพระในสี่จังหวัดชายแดนใต้" ว่ามีความจำเป็นอะไร ทำไมต้องปิดถนนระดมพระถึง 1 ล้านรูปไปเลี้ยงพระแค่ไม่กี่ร้อยรูป และการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งนับพันๆ ตัน ใส่รถบรรทุกจากกรุงเทพฯลงไปถึงใต้สุดนั้น จุดคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหน ที่สำคัญก็คือ มหาเถรสมาคมไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการตักบาตรนี้แต่อย่างใด กลับมีชื่อสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดพระธรรมกาย เป็นภาคีในการจัดร่วมกัน หนำซ้ำยังนิมนต์ "พระธรรมกิตติวงศ์" ซึ่งเคยถูกปลดจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อีกด้วย

 

วันนี้ มีคำถามกราบเรียนถึง "เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรณี "ปิดถนนเดินธุดงค์" ของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ว่า เหตุใดจึงเห็นชอบในการจัดงานอย่างหรูหรา ในขณะที่ประเทศชาติยังเป็นหนี้เป็นสิน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่ภาพของการจัดงานที่วัดพระธรรมกายและวัดปากน้ำจัดในครั้งนี้ผิดไปจากที่กล่าวโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นด้านพระธรรมวินัยและนโยบายของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมทั้งพระบรมราโชบายเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางมหาเถรสมาคมประกาศให้พระสงฆ์ทั่วประเทศยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอีกด้วย

 

ในฐานะที่ "เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เห็นว่าจำเป็นต้องชี้แจงให้แก่พระสงฆ์สามเณรทั่วสังฆมณฑล และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยได้รับทราบ ถึงเหตุผลของการจัดงานดังกล่าว

 

เพราะวัดพระธรรมกายอ้างว่า จัดโครงการขึ้นมา เพื่อนำเอารูปหล่อทองคำหลวงพ่อสดไปวัดปากน้ำ จะอ้างว่าไม่ทราบก็คงไม่ได้แล้ว

 

 

 

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

วัดไทย ลาสเวกัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264