พระเทพวิสุทธิโมลี

รองเจ้าคณะภาค 3

มรณภาพ !

 

 

 

 

 

 

พระเทพวิสุทธิโมลี
(อุทัย อุทโย ป.ธ.9 ศน.บ.
M.A.)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ รองเจ้าคณะภาค 3

 

 

พระเทพวิสุทธิโมลี (อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มมร.) มรณภาพ

 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 พระเทพวิสุทธิโมลี ถึงแก่มรณภาพแล้วที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กทม เมื่อเวลา 11.25 น.ด้วยโรคไตวายและตับวาย พระเทพวิสุทธิโมลีเป็นอดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นศิษย์เก่า มมร. รุ่นที่ 19 เป็นอดีตเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาปัจจุบัน อายุ 68 พรรษา 48 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และรองเจ้าคณะภาค 3 โดยการถวายน้ำสรงศพของพระเทพวิสุทธิโมลี ทางวัดจะเปิดให้ถวายน้ำสรงศพในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ที่ ศาลา 3 วัดพระพิเรนทร์

 

 

 

 

สังเขปประวัติ

 

พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.9)

รองเจ้าคณะภาค เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100

 

 

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า อุทัย สุดธรรมมา เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2468 ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 9 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายพิศ และนางทอง สุดธรรมมา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร

 

เมื่ออายุ 13 ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีพระครูเกศีคุณาธร วัดมะนาว เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดบางขุนเทียน และสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค จากสำนักเรียนเดียวกัน

 

ครั้นอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2507 ณ พัทธสีมาวัดมะนาว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีพระครูเกศีคุณาธร วัดมะนาว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวาทีธรรมคุณ วัดลาดคา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังอุปสมบท ท่านได้ตั้งใจศึกษาอย่างมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ขอย้ายมาอยู่ที่วัดพระพิเรนทร์ พ.ศ.2518 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9  ประโยค จากสำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์ ต่อมาได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (รุ่นที่ 19)

 

พ.ศ.2521ได้รับเมตตาจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มอบทุนการศึกษา จากสภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย ครั้นเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้กลับมาสนองงานคณะสงฆ์ ท่านได้สร้างผลงานเป็นคุณูปการมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ ด้านการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ผลงานด้านการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง เป็นประธานจัดสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี-โท-เอก วัดพระพิเรนทร์ เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ ได้ตั้งทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มอบทุนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์และอีกหลายโรงเรียน

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

รณรงค์ให้ภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และชักชวน ให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี

 

ด้านสาธารณูปการ

ได้บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์สงเคราะห์เผาศพพระภิกษุสามเณรที่ไม่มีญาติจากโรงพยาบาลสงฆ์และศพ ไม่มีญาติจากโรงพยาบาลอื่นๆ ตลอดจนศพไร้ญาติทั่วไป รวมทั้งจัดทอดกฐินสามัคคี ตามวัดในชนบททุกปี

 

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2528 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

พ.ศ.2529 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

พ.ศ.2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์

 

ข่าว : มมร.
2 เมษายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264