เปิดโผพระครูภาคกลาง "บัญชี 2"

ขณะที่บัญชีเจ้าคุณยังเงียบ

 

 

 

พระครูวรกิตติโสภณ
(เศรษฐกิจ สมาหิโต)
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก

ติดโผได้เลื่อนเป็นชั้นพิเศษ

 

 

 

 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า คณะสงฆ์หนกลาง ฝ่ายมหานิกาย ได้จัดทำรายชื่อพระสังฆาธิการ จำนวน 154 รูป เพื่อขอรับพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนชั้นปกครองสงฆ์ ประจำปี 2554 มีรายนามดังต่อไปนี้

1.
พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

2.พระครูสุนทรพัฒนวิมล วัดดิสหงษาราม กทม. ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

3.พระครูวิมลกิตติญาณ วัดม่วงแค กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชพ.

4.พระครูพิบูลกิจจานุยุต วัดยานนาวา กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

5.พระครูปทุมโชติวัฒน์ วัดลาดบัวขาว กทม. ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

6.พระครูพิพัฒน์วรการ วัดทองสัมฤทธิ์ กทม. ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

7.พระครูธรรมวิมล วัดมะลิ กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

8.พระครูอรุณธรรมานุวัตร วัดอรุณราชวราราม กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

9.พระครูประภัทรสุดธรรม วัดหงส์รัตนาราม กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

10.พระครูสมณธรรมสมาทาน วัดปากน้ำ กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.วิ.

11.
พระครูวิทิตสุตคุณ วัดนวลนรดิศ กทม. ให้เป็นชั้น จล.ชอ.

12.พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชพ.

13.พระ ครูอรรถกิจจานุกูล วัดบุณยประดิษฐ์ กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

14.พระครูประทีปธรรมพิมล วัดจันทาราม กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

15.พระครูอาทรธรรมวัฒน์ วัดหิรัญรูจี กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

16.พระครูปริยัติวรานุสิฐ วัดประดิษฐาราม กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

17.พระครูปฏิภาณธรรมคุณ วัดทองธรรมชาติ กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

18.พระครูสุทธิศีลคุณ วัดบางขุนเทียนใน กทม. ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

19.พระครูประภัศร์ศาสนกิจ วัดสะแกงาม กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

20.พระครูอนุกูลวีราภรณ์ วัดคฤหบดี กทม. ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

21.
พระครูวิชิตภารการ วัดทองบางเชือกหนัง กทม. ให้เป็นชั้น ทผจล.ชพ.

22.พระครู นนทวีรวัฒน์ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ นนทบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

23.พระครูนนทคุณพิพัฒน์ วัดเชิงเลน นนทบุรี ให้เป็นชั้น ทผจล.ชพ.

24. พระครูวิสุทธินนทคุณ วัดมะสง นนทบุรี ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

25.พระครูโกศลสิทธิการ วัดบางพูน ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

26.พระครูปทุมวัฒนกิจ วัดกร่าง ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

27.พระครูปทุมสันติคุณ วัดหน้าไม้ ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

28.พระครูโสภณภัทรคุณ วัดเพิ่มทาน ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

29. พระ ครูอุดมธัญคุณ วัดทศทิศาราม ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

30.พระครูอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์ ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จร.ชท.

31.
พระครูวิธานวรานุกิจ วัดเขียนเขต ปทุมธานี ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

32.พระครูโสภณกิจจารักษ์ วัดบึงบอน ปทุมธานี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

33.พระครูกัลยาณธรรมมาภรณ์ วัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

34.พระครูบวรพัฒนโกศล วัดหัวคู้ สมุทรปราการ ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

35.พระครูสันตจิตตานุโยค วัดบางพึ่ง สมุทรปราการ ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

36.พระ ครูสุทธิปัญญาโสภณ วัดท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จต.ชท.

37.พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ วัดสามวิหาร พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

38.พระครูโฆสิตกิตติกุล วัดโพธิ์ประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จต.ชท.

39.พระครูปริยัตยาธิคุณ วัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

40.พระ ครูเกษมธรรมานันท์ วัดตะโหนด พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

41.
พระครูอมรพัฒนคุณ วัดขุนทิพย์ พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

42. พระครูโสภณปทุมกร วัดหนองบัว พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จต.ชท.

43.พระครูสิทธิญาณประยุต วัดวิเวกวายุพัด พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จล.ชอ.

44.พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

45.พระครูเกษมปทุมรักษ์ วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

46.พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นชั้น จอ.ชพ.

47.พระครูวิศาลวรคุณ วัดบ้านอิฐ อ่างทอง ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

48.พระครูพิศาลกิจจานุกิจ วัดเขียน อ่างทอง ให้เป็นชั้น จร.ชท.

49.พระครูปริยัตยา ภินันท์ วัดโคกพุทรา อ่างทอง ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

50.พระครูวิสิฐสังฆกิจ วัดกุญชรชาติการาม อ่างทอง ให้เป็นชั้น จต.ชท.

51.
พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ อ่างทอง ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

52.พระครูปิยธรรมวิสิฐ วัดทองพุ่มพวง สระบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

53.พระครูประภัศร์วรญาณ วัดแก่งคอย สระบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

54.พระครูวิชิตกิจโกศล วัดสองคอนกลาง สระบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

55.พระครู สิริสารวิสิฐ วัดบ้านลาด สระบุรี ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

56.พระครูวิสุทธบุญญาการ วัดสายตรี สระบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

57.พระครูประสิทธิ์สรการ วัดบ้านกลาง สระบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

58.พระครูเกษมสรคุณ วัดเขาดิน สระบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

59.พระครูวิเชียรสรคุณ วัดไผ่หลิ่ว สระบุรี ให้เป็นชั้น จอ.ชพ.

60.พระครูสิริภัทรกิจ วัดหน้าพระลาน สระบุรี ให้เป็นชั้น ทป.จอ.ชพ.

61.
พระครูโสภิตนิมมานการ วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี ให้เป็นชั้น รจอ.ชอ.

62.พระครูผาสุกธรรมโสภิต วัดบางสำราญ ลพบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

63.พระครูประภากรวิสุทธิ์ วัดเนินยาว ลพบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

64.พระครูสุวัฒน์จันทโชติ วัดสามัคคีประชาราม ลพบุรี ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

65.พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์ วัดสุทธาวาส ลพบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

66.พระครูวิวิธชัยคุณ วัดหนองตาดำ ชัยนาท ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

67.พระครูศรีชโยดม วัดท่านจั่น ชัยนาท ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

68.พระครูชยพัฒนชัย วัดราษฎร์บำรุง ชัยนาท ให้เป็นชั้น จต.ชท.

69. พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง ชัยนาท ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

70.พระครูภาวรจริยาภิวัฒน์ วัดหัวสะพาน ชัยนาท ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

71.
พระครูชัยธรรมาภรณ์ วัดไผ่ล้อม ชัย นาท ให้เป็นชั้น จต.ชท.

72.พระครูอุปกิตสารคุณ วัดพันสี อุทัยธานี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

73. พระครูวิบูลอุทัยกิจ วัดทุ่งนา อุทัยธานี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

74.พระครูอุดมสีลากร วัดหนองมะเขือ อุทัยธานี ให้เป็นชั้น จต.ชท

75.พระครูพิพิธพรหมานุวัตร วัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

76.พระครูวิริยสังฆกิจ วัดเสม็ด ชลบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

77.พระครูวิธานศุภกิจ วัดหนองแซ่แว่น ชลบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

78.พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร วัดโคกเพลาะ ชลบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

79.พระครูประภัทร์ชลธรรม วัดศรีรัตนาราม ชลบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

80.พระครูโสภณประภาธร วัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี ให้เป็นชั้น ทจอ.ชอ.

81.
พระครูเกษมกิตติโสภณ วัดสามัคคีบรรพต ชลบุรี ให้เป็นชั้น ทจอ.ชอ.

82.พระครูประสุตศาสนกิจ วัดปลวกเกตุ ระยอง ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

83.พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต วัดละหารไร่ ระยอง ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

84.พระครูอนุวัตพัฒนกิจ วัดเขาน้อย ระยอง ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

85.พระครูบวรศีลรวัฒน์ วัดหนองกันเกรา ระยอง ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

86.พระครูนันทจริยาภรณ์ วัดบึงตาต้า ระยอง ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

87.พระครูพิพิธวรคุณ วัดมาบข่า ระยอง ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

88.พระครูไพศาลบุญวัฒน์ วัดป่าเทพนิมิต จันทบุรี ให้เป็นชั้น จอ.ชอ

89.พระครูมานิตพัฒนพิบูลย์ วัดเนินยาง จันทบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

90.พระครูโสภณกิจจานุวัตร วัดโพธิ์ลังกา จันทบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

91.
พระครูอมรธรรมวัฒน์ วัดเวฬุวรรณาราม จันทบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

92.พระครูกัลยาณคุณาธาร วัดบางจะอ้าย จันทบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

93.พระครูวิจิตรเขมาภินันท์ วัดคลอง ตะเคียน จันทบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ

94.พระครู วิบูลธรรมคุณ วัดเกาะเปริด จันทบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

95.พระครูนันทธรรมโกศล วัดเนินยาง ตราด ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

96.พระครูธรรมกิจจานุสารี วัดสลัก ตราด ให้เป็นชั้น จร.ชท.

97.พระ ครูสุธีเจติยานุกุล วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

98.พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ วัดสำโรง นครปฐม ให้เป็นชั้น จอ.ชพ.

99. พระครูวิกรมพิทยคุณ วัดเทียนดัด นครปฐม ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

100.พระครูโสภณกิจวิบูล วัดบางภาษี นครปฐม ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

101.
พระครูพินิตสุตาคม วัดลาดไทร นคร ปฐม ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

102.พระครูวิมลสิทธิชัย วัดเลาเต่า นครปฐม ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

103. พระครูสุวรรณศุภกิจ วัดสุวรรณาราม นครปฐม ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

104.พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น ทจอ.ชอ.

105.พระครูอนุกูลสุวรรณากรวัดพระรูป สุพรรณ บุรี ให้เป็นชั้น จร.ชท.

106.พระครู สุชาติวุฒิคุณ วัดสูงสุมารมหันตาราม สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

107.พระครูสาธุกิจจาภรณ์ วัดพิพัฒนาราม สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

108.พระครูไพศาลสุวรรณกิจ วัดกกม่วง สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

109.พระครูภาวนาภิมณฑ์ วัดอู่ทอง สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

110.พระครูปิยสีลสังวร วัดไชยนาราษฎร์ สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

111.
พระครูภัทรกิตติสาร วัดสัปรสเทศ สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

112.พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ วัดองค์พระ สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

113.พระครูวิริยสุวรรณคุณ วัดโค้งบ่อแร่ สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

114. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ให้เป็นชั้น รจอ.ชอ.

115.พระครูสิทธิกิจจานุวัตร วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชท.

116.พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ วัดถ้ำเจริญธรรม กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

117.พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ วัดมโนธรรมาราม กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

118.พระครูพิสุทธิ์กาญจนพงษ์ วัดดอนสามง่าม กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

119.พระครูวิมลกาญจนารักษ์ วัดวังพระวิเวกวนาราม กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

120. พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร วัดพุน้อย กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

121.
พระครูกาญจนเขตวิมล วัดเหมืองปิล๊อก กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จอ.ชอ.

122.พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ วัดเขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

123.พระครูปริยัติกาญจโนบล วัดเขาจำศีล (หลุมหิน) กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

124.พระครูสุนทรกาญจนธรรม วัดองสิต กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

125.พระครูอาทรกาญจนธรรม วัดวังขยาย กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

126.พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ วัดท่าเสด็จ กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น ทจอ.ชอ.

127.พระครูอดุลกาญจนธรรม วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม กาญจนบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชท.

128. พระครูสิริสารนิวิฐ วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

129.พระครูสาครธรรม โสภณ วัดโสภนาราม สมุทรสาคร ให้เป็นชั้น ทผจล.ชพ.

130.พระครูสาครสิริสาร วัดประสาทสามัคคีธรรม สมุทรสาคร ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

131.
พระครูสาครธรรมโกศล วัดบางยาง สมุทรสาคร ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

132.พระครูสาครคุณาธาร วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร ให้เป็นชั้น ทป.จต.ชอ.

133.พระครูอนุกูลวิมลกิจ วัดเขาวัง ราชบุรี ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

134. พระครูคุณา ภิรม วัดเขาลอย ราชบุรี ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

135.พระครูโสภณถิรธรรม วัดบางพัง ราชบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

136.พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต วัดประชารังสรรค์ ราชบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

137.พระครูวรวิสุทธิวัตร วัดเขาพระ ราชบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

138.พระครูโชติสุวรรณคุณ วัดเฉลิมอาสน์ ราชบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

139. พระครูธรรมวรทัต วัดตาลบำรุงกิจ ราชบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

140.พระครูวิมลกิตติวัฒน์ วัดเลิศดุสิตาราม ราชบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

141.
พระครูวิสิฐพัชราจาร วัดมหาธาตุ เพชรบุรี ให้เป็นชั้น ผจล.ชอ.

142.พระครูอินทวชิราภรณ์ วัดอินทราราม เพชรบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

143.พระครูวัชรสารโสภร วัดลาดโพธิ์ เพชรบุรี ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

144.พระครูวิกรมพัชรธรรม วัดลาดศรัทธาราม เพชรบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

145.พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ วัดหนองบัว เพชรบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

146.พระครูวัชรกิจจาทร วัดสมุทรคาม เพชรบุรี ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

147.พระครูพิศาลสมุทรกิจ วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

148.พระครูวิมลภาวนาจารย์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง สมุทรสงคราม ให้เป็นชั้น จร.ชอ.วิ.

149.พระครูสถิตกมลธรรม วัดปากง่าม สมุทรสงคราม ให้เป็นชั้น จร.ชอ.

150.พระครูจริยาภิรม วัดประดู่ สมุทรสงคราม ให้เป็นชั้น จล.ชอ.

151.
พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นชั้น ผจล.ชพ.

152.พระ ครูอาทรสาธุกิจ วัดบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นชั้น จต.ชอ.

153.พระครูประพัฒน์วรกิจ วัดเขาแดง ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นชั้น ทผจล.ชอ.

154.พระครูวิริยาธิการี วัดหนองตาแต้ม ประ จวบคีรีขันธ์ ให้เป็นชั้น รจอ.ชอ.

 

 

 

ข่าว : ข่าวสด

14 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264