ประกาศสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

11 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264