พระพรหมโมลี "เป็น" สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

เจ้าคุณธงชัย "ขึ้น" รองสมเด็จฯ

 

มหาเถรสมาคมประชุมอนุมัติแล้ว

 

 

 

พระพรหมโมลี

(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9 Ph.D.)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

 

 

 

พระธรรมสิทธินายก

(ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก พธ.บ.)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10

 

 

 

มส. มีมติ ตั้งพระพรหมโมลี เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่

แทนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามวันนี้ ( 10 ต.ค.) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพฯ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ โดยในปี 2554 นี้ มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติตามที่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายเสนอตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยเลือกพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม)  เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แทนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามและอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

นอกจากนี้ที่ประชุมมส.ยังได้มีมติแต่งตั้งพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ โดยฝ่ายมหานิกายได้รับการแต่งตั้งจำนวน 2 รูป ได้แก่ พระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 และพระธรรมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง หลังจากนี้ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะนำรายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ทั้งหมด เสนอไปยังสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อสมณศักดิ์ ในการประชุมครั้งนี้ ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากเป็นการพิจารณาเฉพาะพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายเท่านั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาสมณศักดิ์ของฝ่ายธรรมยุต ขณะเดียวกันยังมีโควตาการพิจารณาสมณศักดิ์พิเศษ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยจะมีการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในโอกาสดังกล่าวอีก 85 รูป. 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์

11 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264