น้ำท่วมหนัก

โผพระครูภาคกลางโผล่ก่อนเพื่อน

 

แปลกแฮะ ปรกติทุกปีโผเจ้าคุณจะรั่วก่อน แต่ปีนี้เลขาเจ้าคณะใหญ่ถูกกำชับหนัก หวยเลยออกที่พระครูแทน แฟนพันธุ์แท้อ่านแล้วคงเซ็ง เพราะเซียนรุ่นใหญ่เขาลุ้นกันที่โผเจ้าคุณมากกว่า อยากรู้ว่า "ใคร" จะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในปีนี้ มีคนกระซิบบอกใบ้ให้ว่า "ต้องเป็นพระพรหม" แน่ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าพรหมไหน เพราะเวลานี้มีรองสมเด็จฯที่มีราชทินนามนำหน้าว่า "พระพรหม" ถึง 7 รูป

 

 

 

เปิดโผพระครูรุ่นน้ำท่วม

 

 


รายงานข่าวเปิดเผยว่า คณะสงฆ์หนกลาง ฝ่ายมหานิกายได้จัดทำรายชื่อพระสังฆาธิการจำนวน 182 รูป เพื่อขอรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2554 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้


1.พระมหาพัฒนพงศ์ วัดมหาธาตุฯ กทม. เป็น พระครูศรีภัทราภรณ์ ผจล.ชพ.

2.พระครูวินัยธร ประสิทธิ์ วัดชนะสงคราม กทม. เป็น พระครูสิริธนากร ผจล.

3.พระมหาบุญเลี้ยง วัดใหม่ทองเสน กทม. เป็น พระครูอาทรปุญญกิจ ผจร.

4.พระครูวิสาลสรนาท (สามารถ) วัดอุทัย ธาราม กทม. เป็น พระครูอุทัยธรรมานุกูล ผจร.

5.พระครู วิจิตรสรคุณ (ประสิทธิ์) วัดไผ่เงินโชตินาราม กทม. เป็น พระครูอดุลธรรมานุวัตร จร.ชท.

6.พระมหาสัมพันธ์ วัดราชสิงขร กทม. เป็น พระครู ศรีวรานุกิจ ผจล.ชพ.

7.พระประพิศ วัดเทวสุนทร กทม. เป็น พระครูวิภัชสุนทรกิจ ผจร.

8.พระครูสังฆรักษ์ สุทิ วัดดอนเมือง กทม. เป็น พระครู วิสุทธิกิจจาภรณ์ ผจล.ชท.

9.พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (ประเสียร) วัดนวลจันทร์ กทม. เป็น พระครูธีรพัฒนาภรณ์ ทผจล.ชอ.

10.พระปลัดสมพงษ์ วัดแสนสุข กทม. เป็น พระครูสุนทรกิจจานุวัตร ผจร.

11.พระครูสมุห์ สมจิตร วัดสุทธาโภชน์ กทม. เป็น พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ จร.ชท.

12.พระอธิการเชาวลิต วัดรางบัว กทม. เป็น พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ จร.ชท.

13.พระครูปลัดสุริยันต์ วัดหิรัญ รูจี กทม. เป็น พระครูหิรัญธรรมรักษ์ ผจล.ชท.

14.พระครูวิบูลสรกิจ (ทัศนัย) วัดบางน้ำชน กทม. เป็น พระครูภัทรวรานุสิฐ ผจร.

15.พระครูสังฆรักษ์ ไกรพต วัดหงส์รัตนาราม กทม. เป็น พระครูโสภณ บุญญาภรณ์ ผจล.ชท.

16.พระครูปลัดศีลวรวัฒน์ วัดหนังฯ กทม. เป็น พระครูศีลวัฒนคุณ ผจล.ชอ.

17.พระครูปลัด ประเมิน วัดโพธิ์แก้ว กทม. เป็น พระครูรัตนเขมากร จร.ชท.

18.พระอธิการประพันธ์ วัดปทีปพลีผล กทม. เป็น พระครูประทีปธรรมารักษ์ จร.ชท.

19.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ วัดกระจัง กทม. เป็น พระครูสิทธิวัฒนคุณ ทผจล.ชพ.

20.พระมหานิพนธ์ วัดพิกุล กทม. เป็น พระครูวิบูลวรวัฒน์ จร.ชอ.

21.พระอธิการสมทรง วัดประเสริฐสุทธาวาส กทม. เป็น พระครูวิสุทธิปัญญากร จร.ชท.

22.พระมหาบุญกลาง วัดบางศรีเมือง นนทบุรี เป็น พระครู สุตธรรมานุสิฐ จร.ชท.

23.พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ วัดไทร นนทบุรี เป็น พระครูปัญญานันทวัฒน์ ทผจล.ชอ.

24.พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ วัดหงษ์ทอง นนทบุรี เป็น พระครูกิตติเขมาภิรม ทผจล.ชพ.

25.พระครูสังฆรักษ์ วรวุฒิ วัดดอนสะแก นนทบุรี เป็น พระครูนนทวรกิจ จร.ชท.

26.พระมหาสังวาลย์ วัดบางรักใหญ่ นนทบุรี เป็น พระครูนนทกิจจานุกูล ผจร.

27.พระสมุห์ วุฒิณา วัดฉาง ปทุมธานี เป็น พระครูวิภัชปทุมกิจ จร.ชท.

28.พระใบฎีกา บัว วัดตระพัง ปทุมธานี เป็น พระครูปทุมสีลาจาร จร.ชท.

29.พระมหาวิทยา วัดพืชนิมิต ปทุมธานี เป็น พระครูปริยัตยาคม จร.ชท.

30.พระอธิการมงคล วัดเกตุประภา ปทุมธานี เป็น พระครูโอภาสธรรมมงคล จร.ชท.

31.พระปลัด สมเกียรติ วัดคลองหนึ่ง ปทุมธานี เป็น พระครูโสภณธัญญากร จร.ชท.

32.พระครูปลัด นิยม วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี เป็น พระครูมงคลวราจาร จร.ชท.

33.พระครูปลัด รัชพล วัดบางด้วนนอก สมุทรปราการ เป็น พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ จร.ชท.

34.พระใบฎีกาเทียน วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ เป็น พระครูมงคลสมณานุวัตร จร.ชท.

35.พระครูใบฎีกาทวี วัดสลุด สมุทร ปราการ เป็น พระครูสมุทรธรรมทัต จร.ชท.

36.พระอธิการบุญเลิศ วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ เป็น พระครูโสภณโรจนธรรม จร.ชท.

37.พระครูปลัดคุณวัฒน์ (สุมล) วัดบางกระสอบ สมุทรปราการ เป็น พระครูเกษมคุณานุสิฐ ทผจล.ชอ.

38.พระมหาอุทิศ วัดกษัตราธิราช พระนคร ศรีอยุธยา เป็น พระครูสุธีปริยัติคุณ ผจล.ชอ.

39.พระมหาวัชรินทร์ วัดตึก พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูภาวนาวชิรคุณ ทผจล.ชอ.วิ.

40.พระครู สังฆรักษ์ วิเชษฐ์ วัดบางกะจะ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวัชราภรณ์ธรรมคุณ จร.ชท.

41.พระสมุห์สมยศ วัดเจ้าปลุก พระนคร ศรีอยุธยา เป็น พระครูสุธรรมจริยากร จร.ชท.

42.พระสมุห์สมบุญ วัดวังแดงเหนือ พระนครศรี อยุธยา เป็น พระครูโกศลปุญญาภิวัฒน์ จร.ชท.

43.พระมหาเจมศักดิ์ วัดจันทร์ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโสภณปริยัตยานุยุต จร.ชอ.

44.พระครูปลัดเอกสุรชัย วัดเสาธงเก่า พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมานุวัตร จร.ชท.

45.พระสมุห์สุรางค์ วัดเขาดิน พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอุทัยกิจจารักษ์ จร.ชท.

46.พระมหาจันทร์ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโอภาสกัลยาณธรรม จร.ชอ.

47.พระอธิการเสนาะ วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสถิตเวฬุวัน จร.ชท.

48.พระครูวินัยธร ฉลวย วัดบางคล้า พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุธรรมา ภรณ์ จร.ชท.

49.พระอธิการศิลปชัย วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโพธิพัฒนานุโยค จร.ชท.

50.พระปลัดสมชาย วัดม่วงหวาน พระนคร ศรีอยุธยา เป็น พระครูวิสุทธิธรรมาภรณ์ จร.ชท.

51.พระครูสังฆรักษ์ วิบูลย์ วัดคลองตัน พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูไพบูลวิสุทธิกิจ จร.ชท.

52.พระครูวินัยธร สนั่น วัดดาวดึงษ์ อ่างทอง เป็น พระครูสถิตสีลวัตร จร.ทช.

53.พระมหาทวี วัดอบทม อ่างทอง เป็น พระครูพัฒนกิจจาภรณ์ จต.ชท.

54.พระสมุห์ประเมษฐ วัดตลาด ใหม่ อ่างทอง เป็น พระครูสุเมธานุวัตร จต.ชท.

55.พระครูธรรมรุจิ (สมหมาย) วัดท่าอิฐ อ่างทอง เป็น พระครูไพศาลศีลวัฒน์ จร.ชท.

56.พระใบฎีกา ทองหล่อ วัดพายทอง อ่างทอง เป็น พระครู ประโชติธรรมโฆษิต จร.ชท.

57.พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ วัดไชโย อ่างทอง เป็น พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผจล.ชพ.

58.พระอธิการวิชัย วัดวังน้ำเย็น อ่างทอง เป็น พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน จร.ชท.

59.พระปลัด วิชาญ วัดหนองกร่าง อ่างทอง เป็น พระครูวิกรมธรรมโสภณ จร.ชท.

60.พระปลัดแสวง วัดบ้านกล้วย สระบุรี เป็น พระครูเกษมสุนันทคุณ จร.ชท.

61.พระปลัดทองสุข วัดจำศีล สระบุรี เป็น พระครูวิริยธรรมพิทักษ์ จต.ชท.

62.พระสมุห์อ่อนสา วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ สระบุรี เป็น พระครูวิสาลปัญญาภรณ์ จร.ชท.

63.เจ้าอธิการบุญจัน วัดบัวลอย สระบุรี เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมาภรณ์ จต.ชท.

64.พระอธิการชูศักดิ์ วัดหนองขนาก สระบุรี เป็น พระครูพิสุทธิ์ปัญญาภรณ์ จร.ชท.

65.พระครู ธรรมธร เอก วัดซับบอน สระบุรี เป็น พระครูสถิตวุฒิสาร จร.ชท.

66.พระสมุห์ทองคำ วัดโกมลกิติ สระบุรี เป็น พระครูวิจิตรสุตการ จร.ชท.

67.พระครูใบฎีกาพักตร์ วัดท่าช้างใต้ สระบุรี เป็น พระครูโกศลปุญญกิจ จร.ชท.

68.พระอธิการทอง วัดโปร่งหัวถนน สระบุรี เป็น พระครูสถิตสังฆคุณ จร.ชท.

69.พระอธิการอิ่ม วัดลำสมพุง สระบุรี เป็น พระครูเกษมสีลวัตร จร.ชท.

70.พระปลัดสมหมัด วัดประสิทธิ์พรชัย สระบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์ธรรมทัต จร.ชท.

71.พระครูธรรมธร ประทิน วัดตะลุง ลพบุรี เป็น พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ จต.ชท.

72.พระครูปลัดปิยชัย วัดเชิงท่า ลพบุรี เป็น พระครูสุธรรมโฆษิต จร.ชท.

73.พระครูใบฎีกาชาลี วัดหัวช้าง ลพบุรี เป็น พระครูอนุวัตรกิจจาทร ผจร.

74.พระอธิการสถิตย์ วัดหนองหลวง ลพบุรี เป็น พระครูวิวิธปัญญาคุณ จร.ชท.

75.เจ้าอธิการไว วัดโป่งแค ลพบุรี เป็น พระครูพิทักษ์สุทธิจิต จต.ชท.

76.พระครู สังฆรักษ์ชล วัดเขาจรเข้ ลพบุรี เป็น พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ จต.ชท.

77.พระครูสังฆรักษ์ทองหล่อ วัดคลองเกตุ ลพบุรี เป็น พระครูโสภณกิจจานุกูล รจร.

78.พระปลัดประเสริฐ วัดเขาลำแพน ลพบุรี เป็น พระครูวิมลวรารักษ์ จต.ชท.

79.พระปลัดอาจ วัดมหาโพธิ ลพบุรี เป็น พระครูวิจิตรสังฆคุณ จร.ชท.

80.พระอธิการสมชาย วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส ลพบุรี เป็น พระครูบวรจิตตานุรักษ์ จร.ชท.

81.พระปลัดฉลอง วัดราษฎร์นิธิยาวาส ชัยนาท เป็น พระครูพิศาลชัยโกวิท จร.ชท.

82.พระอธิการทิพย์ประชา วัดวังน้ำขาว ชัยนาท เป็น พระครูพัฒนชัยศีลคุณ จร.ชท.

83.พระมหาเอนก วัดโคกหมู ชัยนาท เป็น พระครูสิริชยากร จร.ชอ.

84.พระอธิการสมนึก วัดสุขเดือนห้า ชัยนาท เป็น พระครูกิตติชัยโสภิต จร.ชท.

85.พระใบฎีกาประกอบ วัดสวนลำใย ชัยนาท เป็น พระครูวิวิธพัฒนาภรณ์ จร.ชท.

86.พระอธิการปัญญา วัดหนองปลิง ชัยนาท เป็น พระครูโสภณชัยรังสี จร.ชท.

87.พระสุรัตน์ วัดพระแก้ว ชัยนาท เป็น พระครูวิจิตรชยาทร รจร.

88.พระครูปลัดวินัย วัดคลองเคียน อุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยธรรมโสภิต จร.ชท.

89.พระครูสมุห์ สุชาติ วัดใหญ่ อุทัยธานี เป็น พระครูอุเทศธรรมา ภรณ์ จต.ชท.

90.พระอธิการอำนาจ วัดดอนเพชร อุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยสิทธิวัฒน์ จร.ชท.

91.พระอธิการทองคูณ วัดอุดมพร อุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตรัตนาภรณ์ จร.ชท.

92.พระอธิการพิเชษฐ วัดคลองโป่ง อุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยสารโสภิต จร.ชท.

93.พระปลัดสำรวม วัดสมอทอง อุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตสารโสภณ จร.ชท.

94.พระอธิการสมเจต วัดโป่งเก้ง อุทัยธานี เป็น พระครูอุปกิตสารธรรม จร.ชท.

95.พระมหาสันติ วัดจรูญราษฎร์ ชลบุรี เป็น พระครูศรีภัทรธาดา จร.ชอ.

96.พระครูสังฆรักษ์วันชัย วัดหนองรี ชลบุรี เป็น พระครูประจักษ์อโนมคุณ จร.ชท.

97.พระปลัดสมพงษ์ วัดหนองข่า ชลบุรี เป็น พระครูโอภาสสิริวงศ์ จร.ชท.

98.เจ้าอธิการเสมียน วัดทรงธรรม ชลบุรี เป็น พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล จต.ชท.

99.พระมหาเริงศักดิ์ วัดบึงบวรสถิตย์ ชลบุรี เป็น พระครูสุธีสุตาลังการ ทผจล.ชอ.

100.พระปลัดพิณวัฒน์ วัดบ้านนา ชลบุรี เป็น พระครูสาธิตวีรญาณ จร.ชอ.

101.พระครูสังฆรักษ์มนู วัดสันติคาม ชลบุรี เป็น พระครูสันติญาณรักขิต จร.ชอ.

102.พระครู ปลัดบรรยาย วัดสัตหีบ ชลบุรี เป็น พระครูวิธานธรรมานุยุต ผจร.

103.พระสมุห์ น้ำเพ็ชร วัดตะเคียนทอง ระยอง เป็น พระครูบูรพาวัชราภรณ์ จร.ชท.

104.พระครูสมุห์วรพันธ์ วัดบ้านเก่า ระยอง เป็น พระครูสกลธรรมนาถ จต.ชท.

105.พระปลัด ครรชิต วัดเนินยาง ระยอง เป็น พระครูวิสาศธรรมวงศ์ จร.ชท.

106.พระปลัดสงกรานต์ วัดเนินทราย ระยอง เป็น พระครูโสภณพัฒนวงศ์ จร.ชท.

107.พระอธิการคำราณ วัดหนองบอน ระยอง เป็น พระครูเกษมธรรมานุโยค จร.ชท.

108.พระอธิการสุวรรณ วัดคลองเขต ระยอง เป็น พระครูสุวรรณเขตบริรักษ์ จร.ชท.

109.พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ วัดห้องคูหา จันทบุรี เป็น พระครูบวรสิริทัต ทผจล.ชอ.

110.พระอธิการอำนวย วัดไร่เก่า จันทบุรี เป็น พระครูปัญญาวีรานุวัตร จร.ชท.

111.พระมหาอาว์ วัดโขดหอย จันทบุรี เป็น พระครูสุตพลวิวัฒน์ จร.ชท.

112.พระอธิการสุรินทร์ วัดเขาชำห้าน จันทบุรี เป็น พระครูสันติธรรมสโมธาน จร.ชท.

113.พระอธิการเสริญ วัดคานรูด จันทบุรี เป็น พระครูสุทธิกิจจาภรณ์ จร.ชท.

114.พระอธิการธวัชชัย วัดตะเคียนทอง จันทบุรี เป็น พระครูสุธรรมวิริยาลังการ จร.ชท.

115.พระใบฎีกาสุเนตร วัดช่องกะพัด จันทบุรี เป็น พระครูกันตสารโสภณ จร.ชท.

116.พระอธิการช้อย วัดวังกระแจะ ตราด เป็น พระครูอรุณธรรมานุกิจ จร.ชท.

117.พระปลัดแสวง วัดวัชคามคชทวีป ตราด เป็น พระครูคชทีปบริหาร จร.ชท.

118.พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็น พระครูปฐมเจติยานะรักษ์ ผจล.ชพ.

119.พระมหาชำนาญ วัดม่วงตารศ นครปฐม เป็น พระครูโกวิทสุตสาร จร.ชท.

120.พระครูใบฎีกา สำรวย วัดไทยาวาส นครปฐม เป็น พระครูสังวรสาธุวัตร จร.ชท.

121.พระสมุห์ไพบูลย์ วัดดงเกตุ นครปฐม เป็น พระครูไพศาลธรรมสถิต จร.ชท.

122.พระอธิการพลอย วัดพุทธาราม นครปฐม เป็น พระครูรัตนานุรักษ์ จร.ชท.

123.พระปลัดมาลัย วัดหนองปลาไหล นครปฐม เป็น พระครูวิมลจินดากร จร.ชท.

124.พระปลัดสมญา วัดลำลูกบัว นครปฐม เป็น พระครูสันติธรรมานันท์ จร.ชท.

125.พระมหาชาญชัย วัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี เป็น พระครูสิริกิตติคุณ จต.ชท.

126.พระปลัดทรงธรรม วัดดารา สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณดารากร จร.ชท.

127.พระปลัดสาลี วัดกลาง สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณญาณวงศ์ จต.ชท.

128.พระอธิการสละ วัดดอนมะเกลือ สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณภัทรวงศ์ จร.ชท.

129.พระครูปลัดดิลกวัฒน์ วัดบางซอ สุพรรณบุรี เป็น พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ ทผจล.ชอ.

130.พระปลัดมิตรชัย วัดดอนมะนาว สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณปิยคุณ จร.ชท.

131.พระสมุห์สันติ วัดหนองสาหร่าย สุพรรณ บุรี เป็น พระครูสุวรรณสันติวงศ์ จต.ชท.

132.พระปลัดล้ำเลิศ วัดวังจิก สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณวรวงศ์ จร.ชท.

133.พระใบฎีกาด่อน วัด ละหาร สุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมสุวรรณวงศ์ จร.ชท.

134.พระอธิการสำรวม วัดท่านางเริง สุพรรณบุรี เป็น พระครูกิตติสารวงศ์ จร.ชท.

135.เจ้า อธิการปุญญพัฒน์ วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ จต.ชท.

136.พระอธิการมานพ วัดวังคัน สุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณนพวงศ์ จร.ชท.

137.พระอธิการสมบัติ วัดบ่อหว้า สุพรรณบุรี เป็น พระครูจารุธรรมวงศ์ จร.ชท.

138.พระอธิการสุรพจน์ วัดถ้ำพุหว้าธรรมกายาราม กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธรรมรัตน์ จร.ชท.

139.พระครูสังฆรักษ์เกตุ วัดท่ามะนาว กาญจนบุรี เป็น พระครูเกสรกาญจนคุณ จร.ชท.

140.พระอธิการสมาน วัดสระกลอย กาญจนบุรี เป็น พระครู โสภณกาญจนาภิวัฒน์ จร.ชท.

141.พระอธิการพิชาติ วัดตลาดสำรองพันธาราม กาญจนบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์กาญจนโสภณ จร.ชท.

142.พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ วัดหนองลาน กาญจนบุรี เป็น พระครูบวรกาญจนรัตน์ จร.ชท.

143.พระอธิการชูศักดิ์ วัดเนรัญชราราม กาญจนบุรี เป็น พระครูอัคคกาญจนาภรณ์ จร.ชท.

144.พระครูปลัดบูรพา วัดถ้ำเสือดาว กาญจนบุรี เป็น พระครู สุธรรมกาญจนาภรณ์ จร.ชท.

145.พระครูธรรมธร เล็ก วัดท่าขนุน กาญจนบุรี เป็น พระครูวิลาศ กาญจนธรรม จร.ชท.

146.พระปลัดสำเนียง วัดวังผาตาด กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนจันทสาร จร.ชท.

147.พระใบฎีกาวิเชียร วัดหนองกระทุ่ม กาญจนบุรี เป็น พระครูพิศาลกาญจนกิจ จร.ชท.

148.พระใบฎีกาอำนวย วัดวังรักราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนกิตติชัย จร.ชท.

 149.เจ้าอธิการน้าว วัดน้ำลาด กาญจนบุรี เป็น พระครู ขันติกาญจนคุณ จต.ชท.

150.พระใบฎีกาเฉลียว วัดพรหมณี กาญจนบุรี เป็น พระครูพัฒนกาญจโนภาส จต.ชท.

151.เจ้าอธิการสนธยา วัดห้วยกบ กาญจนบุรี เป็น พระครูพิทักษ์กาญจนธรรม จต.ชต.

152.พระครู ใบฎีกานเรศ วัดหนองหญ้าปล้อง กาญจนบุรี เป็น พระครูปิยกาญจนธรรม จร.ชท.

153.พระอธิการ เจียก วัดหนองตาเดช กาญจนบุรี เป็น พระครูผาสุกกาญจนกิจ จร.ชท.

154.เจ้าอธิการอุบล วัดวังไผ่ กาญจนบุรี เป็น พระครูวรกาญจโนบล จต.ชท.

155.พระวินัยธรสาย วัดเจริญสุขาราม สมุทรสาคร เป็น พระครูสาครสุธรรมาภรณ์ จร.ชท.

156.พระครู สรวิชัย (คนึง) วัดบัณฑูรสิงห์ สมุทรสาคร เป็น พระครูสาครบัณฑูรธรรม จร.ชท.

157.พระครูสังฆรักษ์ไพศาล วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร เป็น พระครูสาครสิทธิวัฒน์ ผจร.

158.พระใบฎีกา สำรวย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร เป็น พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ จร.ชท.

159.พระครูสังฆรักษ์ ไพฑูรย์ วัดดอนตะโก ราชบุรี เป็น พระครูไพบูลธรรมวงศ์ จร.ชท.

160.พระปลัดซ้อน วัดอัมพวนาราม ราชบุรี เป็น พระครูอัมพวันวิธาน จร.ชท.

161.พระอธิการชลอ วัดบึงกระจับ ราชบุรี เป็น พระครูวาปีวรากร จร.ชท.

162.พระสมุห์หยุด วัดสนามชัย ราชบุรี เป็น พระครูมงคลคุณากร จร.ชท.

163.พระครูปลัดสาธุวัฒน์ วัดปราสาทสิทธิ์ ราชบุรี เป็น พระครูประภัสสรวรคุณ ทผจล.ชอ.

164.พระครู ปลัดจิรภัทร วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ราชบุรี เป็น พระครูปัญญาภัทราภรณ์ จร.ชท.

165.พระครูสังฆรักษ์ณัฐสิทธิ์ วัดเขาผึ้ง ราชบุรี เป็น พระครูกิตติชัยสิทธิ์ จร.ชท.

166.พระครูสังฆรักษ์เจริญ วัดท่าราบ ราชบุรี เป็น พระครูวิบูลธรรมรัตน์ จร.ชท.

167.พระครูใบฎีกาจู วัดสวนผึ้ง ราชบุรี เป็น พระครูสถิตอรัญเขต จร.ชท.

168.เจ้าอธิการซอง วัดสุวรรณคีรี ราชบุรี เป็น พระครูคันธสีลา ภรณ์ จต.ชท.

169.พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ วัดไตรโลก เพชรบุรี เป็น พระครูวิกรมวัชรกิจ ทผจล.ชอ.

170.พระครูปลัด ชลอ วัดดอนมะขามช้าง เพชรบุรี เป็น พระครูขันติวชิรคุณ จต.ชท.

171.พระใบฎีกาบุญรอด วัดม่วงงาม เพชรบุรี เป็น พระครูสุธรรมวชิรากร จร.ชท.

172.พระใบฎีกาทำเนียบ วัดไทรย้อย เพชรบุรี เป็น พระครูอากรวัชรธรรม จร.ชท.

173.พระอธิการมานะ วัดร่วมใจพัฒนา เพชรบุรี เป็น พระครูสุมนวัชรกิจ จร.ชท.

174.พระสมุห์ย้อย วัดอ่างศิลา เพชรบุรี เป็น พระครูมงคลประทีป จร.ชท.

175.พระวิเชียร วัดเขื่อนเพชร เพชรบุรี เป็น พระครูอนุวัตรวัชรวงศ์ ผจร.

176.พระมหานรินทร วัดธรรมสถิติ์วราราม สมุทรสงคราม เป็น พระครูสิริสมุทรคุณ จร.ชอ.

177.พระครูปลัดเจริญ วัดตะโหนดราย สมุทร สงคราม เป็น พระครูอมรสมุทรกิจ ผจร.

178. พระมหาน้ำผึ้ง วัดทุ่งน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุตธรรมพิทักษ์ จต.ชอ.

179.พระอธิการอนุสรณ์ วัดประชาราษฎร์ ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูชินธรรโมภาส จร.ชท.

180.พระอธิการจวน วัดบางปู ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสีลจันทราภรณ์ จร.ชท.

181.พระอธิการพยม วัดเขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสีลาภินันท์ จร.ชท.

182.พระอธิการเล็ก วัดห้วยไทรงาม ประจวบคีรี ขันธ์ เป็น พระครูวาปีวรธรรม จร.ชท.

 

 

 

ข่าว : ข่าวสด
08 ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264