ตั้ง "พระสุนทรพุทธิวิเทศ"

เป็น "ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา"

 

โดยอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ

 

 

 

 

 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.4 พธ.บ.)

เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 4

 

 

 

ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี ของพระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดในบายลอว์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาตราที่ 14 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งพระภิกษุในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขึ้นดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ไม่ว่าจะโดยการมรณภาพหรือการลาออก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากันหลายแนวทาง รวมทั้งได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยหลายสมัยในอดีตอีกด้วย ทั้งนี้ พระพรหมวชิรญาณ ได้ให้ความเห็นว่า "ควรจะปฏิบัติตามบายลอว์ของสมัชชาสงฆ์ไทย" นั่นก็คือว่า เห็นชอบให้คณะกรรมการอำนวยการได้ใช้อำนาจตามบายลอว์ของสมัชชาสงฆ์ไทย เพื่อเลือกสรรและลงมติให้พระภิกษุในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทย แทนตำแหน่งเดิมของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ซึ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

 

ปรากฏว่า คณะกรรมการอำนวยการที่เข้าร่วมประชุม ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ "พระสุนทรพุทธิวิเทศ" เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อันดับที่ 1 และเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัชชาสงฆ์ไทยมาโดยตลอด ให้ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นรูปที่ 4

 

เมื่อพระสุนทรพุทธิวิเทศ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็ส่งผลให้ตำแหน่งรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอันดับที่ 1 ว่างลง ที่ประชุมจึงลงมติให้พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.3) หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย อันดับที่ 2 ขึ้นเป็นอันดับที่ 1 และที่ประชุมได้ลงมติเลื่อนให้พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอันดับที่ 3 ให้ขึ้นเป็นอันดับที่ 2 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเลือกพระสิริธรรมวิเทศ (สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริด้า ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 จากนั้นที่ประชุมจึงได้เข้าสู่วาระอื่นๆ ต่อไป

 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ มีนามเดิมว่า พระมหาประชัน ฉายา ชุตินฺธโร นามสกุล คำจันทร์ ปัจจุบัน อายุ 74 พรรษา 53 วิทยฐานะสอบได้บาลีประโยค ป.ธ.4 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) และปริญญาโท (M.A.) จากประเทศอินเดีย ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น บวชเรียนสังกัดวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ทำงานร่วมกับพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) และพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7) อย่างใกล้ชิด เมื่อมาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา จึงได้รับความไว้วางใจจากพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนมาโดยตลอด และทำงานได้ดีไม่มีด่างพร้อย ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการอำนวยการให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยเป็นกรณีพิเศษในวันนี้

 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปแรก ที่มิได้มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญของมวลสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
07
ตุลาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264