เปิดโผเจ้าคุณ ปี 54

จำนวน 90 รูป

 

พระพรหมโมลีเปลี่ยนชื่อ

จากเดิม "สมเด็จพระมหาธีราจารย์"

เป็น "สมเด็จพระพุทธชินวงศ์"

 

ธัมมชโย "ผงาด" ชั้นเทพ

มหาสายชล "คว้า" ชั้นราช

 


พระพรหมโมลี
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เป็น
"สมเด็จพระพุทธชินวงศ์"


 

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็น
"พระเทพญาณมหามุนี"

 


 

พระโสภณปริยัติเวที
เจ้าคณะภาค
1
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
เป็น
"พระราชวิสุทธิเวที"

 

 

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้

 

1. พระพรหมโมลี วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

2. พระธรรมปัญญาภณ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมโมลี

3. พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมสิทธิ  

4. พระเทพสารสุธี วัดจันทธาราม จ.จันทบุรี เป็น พระธรรมเมธี

5. พระเทพปริยัติ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระธรรมภาณพิลาศ

6. พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมสิทธินายก

7. พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.

8. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี เป็น พระธรรมปัญญาภรณ์

9. พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระธรรมวงศาจารย์

10. พระเทพปัญญาเมธี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมปริยัติมุนี

11. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพญาณมหามุนี วิ.

12. พระราชวิริยาลังการวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวรเวที

13. พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิเวที

14. พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธาภรณ์

15. พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพปริยัติ

16. พระราชธรรมกวี วัดบวรมงคล กรุงเทพฯ เป็น พระเทพมงคลญาณ

17. พระราชชัยมุนี วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น พระเทพมงคลเมธี

18. พระราชสิทธิเวที วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระเทพสาครมุนี

19. พระราชปัญญาสุธี วัดประชุมโยธี จ.พังงา เป็น พระเทพปัญญาโมลี

20. พระราชวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพวิสุทธินายก

21. พระราชพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระเทพพุทธิมุนี

22. พระราชปรีชามุนี วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพปัญญาเมธี

23. พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น พระเทพญาณมงคล วิ.

24. พระราชรัตนโสภณ วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็น พระเทพเมธี

25. พระราชสุวรรณเมธี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสารสุธี

26. พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ เป็น พระเทพพุทธิมงคล

27. พระบวรสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็น พระราชพุทธิมุนี

28. พระโสภณปริยัตยาทร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น พระราชวรากร

29. พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชเมธี

30. พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชญาณโสภณ วิ.

31. พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาราม จ.สกลนคร เป็น พระราชวิสุทธินายก

32. พระบวรปริยัติวิธาน วัดพืชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชปริยัตยากร

33. พระพิมลศีลาจาร วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก เป็น พระราชสิทธิวราจารย์

34. พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี เป็น พระราชวิมลมุนี

35. พระเมธีปริยัตโยดม วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ เป็น พระราชปัญญาสุธี

36. พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวินัยโสภณ

37. พระปริยัติธีรคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น พระราชพรหมาภรณ์

38. พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ เป็น พระราชสารเมธี

39. พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชสิงหวรมุนี

40. พระศรีสุทธิเวที วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระราชปริยัติ

41. พระรัตนเมธี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนาภรณ์

42. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไรขิงจ.นครปฐม เป็น พระราชวิริยาลังการ

43. พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ เป็น พระราชศาสนกิจโสภณ

44. พระอุดมสารโสภณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวรเมธาจารย์

45. พระญาณไตรโลก วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชธานินทราจารย์

46. พระเมธาวินัยรส วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ เป็น พระราชธีรสารมุนี

47. พระสุนทรพุทธิธาดา วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชปรีชามุนี

48. พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชวิสุทธิเวที

49. พระครูธีรธรรมคุณ (ทวีศักดิ์) ธ. วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็น พระศาสนดิลก สย.

50. พระครูศรีปัญญาภรณ์ (จำนงค์ ป.ธ.6) วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง เป็น พระประสิทธิโสภณ สป.

51. พระครูศรีวัฒนเมธี (สัณหวัตร ป.ธ.6) วัดอัมพวัน จ.ยโสธร เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์ สป.

52. พระครูสุทรคณารักษ์ (วาสน์ ป.ธ.4) วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก สป.

53. พระครูปริยัติธรรมประยุต (ฉัตต์ ป.ธ.4) วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น พระโสภณปริยัตยาภรณ์ สป.

54. พระครูวชิรพุทธานุกูล (วิรัช ป.ธ.4) วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ สป.

55. พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต (หนูพันธ์ ป.ธ.3) วัดหนองสะไน จ.สกลนคร เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา สป.

56. พระครูถาวรบุญรัต (แช่ม ป.ธ.3) วัดเสาธงทอ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริวงศาจารย์ สป.

57. พระครูพุทธวีรากร (ทอง) ธ. วัดยะลาธรรมาราม จ.ยะลา เป็น พระโพธาภิรามมุนี สย.

58. พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (ปุณณมี) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระรัตนมุนี สย.

59. พระครูสิริปัญญากร (วันดี) วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระมงคลวุฒิสาร สย.

60. พระครูพิบูลโพธาภิรัต (สุดใจ ป.ธ.4) วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระพิศาลศึกษากร สป.

61. พระครูวิวิตสมาจาร (ผล) ธ. วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระพินิตสมณการ สย.วิ.

62. พระครูถาวรธรรมโกวิท (ถวิล) ธ. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระวินัยสาทร สย.

63. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูษิต) ธ. วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน/ไทรโยค/กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิสารเถร สย.วิ.

64. พระมหาขวัญ ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวิสุทธิเวที สป.

65. พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์ สป.

66. พระมหาชลอ ป.ธ.9 วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระปิฎกโมลี สป.

67. พระมหาบุญทวี ป.ธ.7 วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระศรีคุณาภรณ์ สป.

68. พระครูประสิทธิวุฒิคุณ (สำร่วย ป.ธ.5) วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสิริสุพรรณาภรณ์ สป.

69. พระครูอาทรธรรมเมธี (วิทยา ป.ธ.5) ธ. วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระปริยัติธรรมเมธี สป.

70. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (สมคิด ป.ธ.5) ธ. วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ เป็น พระอุดมธีรคุณ สป.

71. พระครูสุตกิจบริหาร (ขุนทอง ป.ธ.4) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์ สป.

72. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (สุเทพ ป.ธ.4) ธ. วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เป็น พระเมธาวินัยรส สป.

73. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (บุญมา ป.ธ.3) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระวิมลรัตนาภรณ์ สป.

74. พระครูสุวัฒนประสิทธิ (ทองสุข) วัดสุทัศนเทพวาราม กรุงเทพฯ เป็น พระญาณโพธิ สย.

75. พระครูวิบูลธรรมธัช (ประกอบ) ธ. วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ เป็น พระสิริวัฒโนดม สย.

76. พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ (ธนกิจ) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็น พระมหาศาสนมุนีสย.

77. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ เป็น พระเมธีธรรมาจารย์ สย.

78. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็น พระภาวนากิจวิมล สย.

79. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) ธ. วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี เป็น พระโพธินันทมุนี สย.

80. พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (อานันท์) วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เป็น พระประชานาถมุนี สย.

81. พระครูบวรคุณาธาร (ไสว) วัดหนองจอก หนองจอก กรุงเทพฯ เป็น พระมงคลญาณคุณ สย.

82. พระครูวิบูลย์นนทกิจ (แสวง) วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี เป็น พระพิมลศีลาจาร สย.

83. พระครูวิบูลธรรมนุกิจ (จรัญ) วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็น พระโสภณพัฒนากร สย.

84. พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ (สมบูรณ์) วัดสะพาน กรุงเทพฯ เป็น พระพิศาลธรรมานุสิฐ สย.

85. พระครูไพศาลประชาทร (ดนัย) วัดสุทธาราม กรุงเทพฯ เป็น พระพิศาลประชานาถ สย.

86. พระมหาชลทิศ ป.ธ.9 วัดไทยพุทธาราม ครีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ สป.

87. พระครูมงคลธรรมวิเทศ (น้อม ป.ธ.6.) วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมมงคล สป.

88. พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ (เหลา ป.ธ.4) วัดพุทธวิหาร คิงส์รอมลี่ สหราชอาณาจักร เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ สป.
89. พระครูโสภณสุตนิทศ (จิตตก์ ป.ธ.3) วัดพุทธาราม เบอร์ลิน เยอรมนี เป็น พระโสภณพุทธิวิเทศ สป.

90. พระอธิการหลวงจอม วัดป่าเซต์ สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระปัญญารังษี สย.

 

 

หมายเหตุ : คำย่อต่อท้ายนั้นมีความหมายดังนี้

สป. หมายถึง สายเปรียญ คือเป็นมหาเปรียญธรรมตั้งแต่ ประโยค ป.ธ.3 ถึง ป.ธ.9

สย. ย่อมาจาก สามัญยก คือเป็นพระที่ไม่ได้เป็นมหาเปรียญ

สย.วิ. ย่อมาจาก สามัญยก วิปัสสนา หมายถึงพระที่มิได้เป็นเปรียญและได้รับการยกให้เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ

ส่วน อย. นั้น ท่านว่าเป็นสายอยุธยาโดยเฉพาะ แต่มิได้มีในบัญชีเหล่านี้ เพียงแต่รู้กันในวงในเท่านั้น

 

 

 

ข่าว : สยามรัฐ
20 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264