หลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระมหาเถราวุโสแห่งล้านนาไทย

มรณภาพ

 

 

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ครูบาจี๋)

(สุจี กตสาโร)

เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่

 

ประธานที่ปรึกษาคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พระนักการศึกษาแห่งล้านนา อายุ 95 ปี 75 พรรษา ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต


วันนี้ (2 พ.ย.) นายสมหมาย สุภาษิต รองผอ.สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) แจ้งมาว่า เวลา 09.45 น. วันเดียวกันนี้ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสารมหาเถร) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มรณภาพลง ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 95 ปี พรรษา 75 มรณภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเคลื่อนสรีระไปถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในช่วงเย็นของวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.

สำหรับประวัติของพระมหาโพธิวงศาจารย์ นามเดิมว่า สุจี ขรวงศ์ เป็นบุตรนายฉลาดและนางผัน ขรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2460 ที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าสู่สมณเพศด้วยการบรรพชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และอุปสมบท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ณ วัดเดียวกัน

 

จบการศึกษา คบ. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (การบริหารการศึกษา) , พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (การบริหารการศึกษา) , ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (การบริหารการศึกษา) ,ปรัชญาดุษฏีบัณฑิติ(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (บริหาศาสตร์) ,ปธ., นธ.เอก โดยตำแหน่งปัจจุบัน เป็นประธานที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นพระเถระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง มีผลงานด้านการปกครองดูแล ทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา สาธารณูปการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ จนไม่สามารถกล่าวได้หมดทำให้ท่านได้รับเกียรติคุณยกย่องจากหลายหน่วยงาน เช่น วัดพัฒนาดีเด่น ของกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เสาเสมาธรรมจักร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาขาบริหารการศึกษา เกียรติบัตรจากกรมราชทัณฑ์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านการพัฒนาจิตใจแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและ ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่

 

ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ตามลำดับตั้งแต่พระครู สัญญาบัตรชั้นพิเศษที่พระครูธรรมสารสุจิต รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระภัทรสารมุนี พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชรัตนมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิริยาภรณ์ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมรัตนากร และพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระมหาโพธิวงศาจารย์

 

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาและทรงคุณธรรมสูงยิ่ง มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีน้ำใจเมตตากรุณา เสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังความคิด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าถึงจิตใจของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนสูง จึงควรที่คนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและรำลึกถึงท่านด้วยความเคารพ

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

2 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264