ตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์

เป็นนายกสภามหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)

 

 

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)
เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

ตั้ง 'สมเด็จพระมหามุนีวงศ์' นายกสภามหามกุฏฯรูปใหม่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แจ้งว่า ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการทรงแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 1/2554 อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, กรรมการมหาเถรสมาคม และรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรูปใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 และมติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 รูป/คน ชุดใหม่ ประกอบด้วย

 

1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส

2. พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ

3. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม

4. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

5. นายวิษณุ เครืองาม

6. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

7. นายสุชาติ เมืองแก้ว

8. นายสด แดงเอียด

 

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ปัจจุบัน อายุ 84 พรรษา 53 มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี อุปสมบทเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธฯ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณูปการ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 

 

ข่าว : ข่าวสด

1 พฤศจิกายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264