เปิดมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม

วันที่ 20 พ.ค. 2554

 

ไม่มีการทบทวนแต่งตั้งเจ้าคณะภาค 1

 

เพราะ..มติของมหาเถรเป็นของศักดิ์สิทธิ์

ถึงผิดก็ต้องผิดไปจนโลกสลาย

เพราะแก้ก็อายเด็ก ดันทุรังมันไปอย่างนี้ดีกว่า

 

ใครอยากรู้ว่า "ทิฐิพระ มานะกษัตริย์" นั้นเป็นเช่นใด

ก็ขอให้ดูที่มหาเถรสมาคมในวันนี้

วันที่ศักดิ์ศรี "อยู่เหนือ" พระศาสนา

 

 

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ 13/2554

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2554

 

 

อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


1. พระเทพรัตนากร (นพปฎล กตสาโร) น.ธ. เอก วัดพนัญเชิง ตำบลสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. พระพุทธิสารมุนี (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) น.ธ. เอก วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3. พระครูมงคลสารธรรม (เจน ชุตินฺธโร) วัดมงคลนิมิต ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
4. พระครูวิมลสังวรคุณ (บุญล้อม สีลสํวโร) วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย
5. พระครูสุนทรโพธิคุณ (งาม อหึสโก) วัดศรีโพธิ์ทอง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองลีง
6. พระครูรัตนสิทธิคุณ (แก้ว สิทฺธิญาโณ) วัดโคกกระต่าย ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านลำ
7. พระราชปัญญามุนี (ขิม อิสฺสรธมฺโม) ป.ธ.5 น.ธ. เอก วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
8. พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) ป.ธ.9 วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
9. พระมหาอนันต์ วชิรปญฺโญ ป.ธ. 6 น.ธ. เอก วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง ฝ่ายศาสนศึกษา
10. พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา เขมาสโย น.ธ. เอก วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง ฝ่ายปกครอง


2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้


2.1 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 13 รูป ดังนี้
1. พระมหาชานันท์ธรรม ชยทตฺโต วัดศรีปันเงิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระมหาทิพย์ภวิษณ์ กิตฺติธโร วัดตาลเลียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระชัชชัย สุเมธโส วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดเทพวงศาราม เมืองเนิร์นเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. พระมหานิธิพัฒน์ ธีรนนฺทเมธี วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธนันทาราม เมืองเฮเบลสแตรบ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
5. พระทวีวงษ์ วชิรวํโส วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
6. พระอัษฎางค์ สิริปุญฺโญ วัดจุฬามณี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
7. พระปลัด ศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ เมืองคิปเปนฮาห์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
8. พระมหาพนาวัลย์ สุภโชโต วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระภาวนาเบอร์ลิน กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9. พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสยามมินทร์มังคลาราม เมืองลินชิปปิง ประเทศสวีเดน
10. พระจรัน อนงฺคโณ วัดศรีมงคล อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมอุทยาน เมืองคุงสบัคกา ประเทศสวีเดน
11. พระณรงค์ชัย วรธมฺโม วัดโพธิ์งาม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมอุทยาน เมืองคุงสบัคกา ประเทศสวีเดน
12. พระพัฒนพงษ์ ธีรภทฺโท วัดต่างตา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
13. พระระพิน พุทธิสาโร วัดคลองตะเคียน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอภิธรรมพุทธวิหาร กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
2.2 อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 4 รูป ดังนี้
1. พระสัมฤทธิ์ จนฺทาโภ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. พระเทพโพธิวิเทศ วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
3. พระมหาบุญสม คมฺภีรปญฺโญ วัดสีหไกรสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยเมลเบอร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
4. พระชาตรี เหมพนฺโธ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดอภิธรรมพุทธวิหาร กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย


3. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้


3.1 อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.2 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ วัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
3.3 อนุมัติแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ คณะธรรมยุต จำนวน 4 รูป คือ
- พระธรรมวราจารย์ (กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- พระเทพวิสุทธิกวี (สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- พระราชพุทธิมุนี (ชุตินฺธโร) วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- พระครูสุจิณวรธรรม (สุจิณฺโณ) วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
3.4 การจัดทำสถิติเพื่อควบคุมพระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยจำพรรษาในประเทศไทย (ให้ พศ ปรับปรุงกฎระเบียบ)
3.5 เห็นชอบการอนุญาตสร้างวัด บัญชีที่ 5/2554 - บัญชี 8/2554 รวม 40 ราย
3.6 อนุมัติการถอนคืนการจัดประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์ ของวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
3.7 ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัด ดังนี้
- วัดศรีบุญเรือง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
- วัดใหม่ทองสว่าง ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- วัดพิศาลนฤมิตร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้


4.1 กำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์
4.2 รายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี 2554 จำนวน 22 รูป
4.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น
4.4 รายงานพระสงฆ์ถูกลอบวางระเบิดถึงแก่มรณภาพ
4.5 รายงานการปรับปรุงคณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์
4.6 การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างวันวิสาขบูชา 2554 2555

 

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
29 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264