หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

ยศช้าง -ขุนนาง-พระ

 

เปิดแฟ้มเจ้าคุณย้อนหลัง 5 ปี

 

วัดใดได้มากที่สุดในปัถพี

 

 

วัดในสังกัดมหานิกายทั่วประเทศนั้นมีประมาณ 34,000 วัด แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ แบ่งออกเป็นภาคจำนวน 18 ภาค คือภาค 1 ถึงภาค 18 และแบ่งออกเป็นการปกครองในระดับจังหวัดจำนวน 75 จังหวัด (ถ้านับจึงหวัดบึงกาฬเข้าด้วยก็จะเป็น 76) ระดับอำเภอมี 878 อำเภอ และระดับตำบลมี 8,033 ตำบล มีสถิติวัดและพระภิกษุ-สามเณรในปี พ.ศ.2554 ดังนี้

 

จำนวนวัด จำนวนพระภิกษุ จำนวนสามเณร
34,379 261,466 61,247

 

ในโผพระราชาคณะแต่ละปีที่ผ่านมหาเถรสมาคมนั้น จะมีบัญชีพระภิกษุที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนา เลื่อนสมณศักดิ์ และแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะใหม่ ไม่เกิน 100 รูป/ปี ยกเว้นจะมีกรณีพิเศษ เช่นในปี พ.ศ.2549 มีการเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ 60 ปี จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อสำรวจย้อนกลับไปใน 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าในบัญชีสมณศักดิ์ที่ผ่านการพิจารณาของมหาเถรสมาคมนั้น มีวัดหลักๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการสถาปนา-เลื่อน และแต่งตั้งพระราชาคณะ ดังนี้

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ พระเทพสิริภิมณฑ์ พระธรรมสิทธินายก
ชนะสงคราม พระรัตนเมธี พระราชรัตนสุธี
ปากน้ำ พระศรีสมโพธิ พระราชสุตาภรณ์

 

 

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2549

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ พระปัญญาวชิราภรณ์ พระราชปัญญาโสภณ
ชนะสงคราม เว้น เว้น
ปากน้ำ พระธรรมธีรราชมหามุนี พระวิสุทธิวงศาจารย์

 

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2550

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ พระครูอรรถเมธี พระปัญญาวชิราภรณ์
ชนะสงคราม พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์
(สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9)
พระโสภณปริยัติเวที
ปากน้ำ พระเทพโกศล พระธรรมรัตนากร
พิชยญาติการาม พระวิสุทธิธีรพงศ์ พระราชปัญญารังษี

 

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2551

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ เว้น เว้น
ชนะสงคราม พระมหาชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.9 พระสุธีปริยัติธาดา
ปากน้ำ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.9 พระศรีคัมภีรญาณ
พิชยญาติการาม พระมหาบุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.8 พระศรีสุธรรมมุนี

 

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2552

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สำรวย ป.ธ.7) พระเมธีสุทธิกร
ชนะสงคราม พระมหาวัชระ ฐิตเมโธ ป.ธ.9 พระศรีวัชรมุนี
ปากน้ำ พระราชรัตนวิมล พระเทพปริยัติวงศ์
พิชยญาติการาม เว้น เว้น

 

 

บัญชีสมณศักดิ์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2553

 

วัด รายนามพระที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เลื่อนเป็น
สระเกศ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร ป.ธ.6) พระวิจิตรธรรมาภรณ์
ชนะสงคราม พระมหาฤทธิ์หิรัญ ฐิตสาโร ป.ธ.9 พระศรีภัททิยบดี
ปากน้ำ พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์
(ไพรัตน์ ฐิตเปโม ป.ธ.6)
พระศาสนพิลาส
พิชยญาติการาม พระครูปลัดสัมพิพัฒนสมาธิคุณ
(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.7)
พระวิสุทธิญาณเมธี (วิ)

 

ตามสถิติที่นำเสนอนี้จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ.2549 นั้น วัดสระเกศของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) ขอพระราชาคณะถึง 2 รูปด้วยกัน (เลื่อน 1 ตั้งใหม่ 1) และในปี พ.ศ.2550 ก็เอาอีก 1 จึงมาเว้นในปี 2551 พอปี 52-53 ก็ไม่ยอมทิ้งช่วง เสนอแต่งตั้งและได้รับพัดไปอีก 2 ด้ามซ้อน รวมแล้ว 5 ปี วัดนี้ได้เจ้าคุณรวม 5 รูป แต่ถ้ารวมกับพระพรหมวังโส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขอให้ในโควต้าวัดสระเกศ ก็จะเป็น 6 รูปด้วยกัน

วัดชนะสงคราม ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9) เอาเจ้าคุณในบัญชีแรกของปี 2549 พอถึงบัญชีที่ 2 นั้นงดขอ แต่พอถึงปี 2550 ถึง 2553 ก็ยิงรวด 4 ปีซ้อน รวมแล้วได้เจ้าคุณไปครอง 5 ตำแหน่ง

 

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) นั้นเอาทุกปีทุกบัญชี รวมแล้ว 5 ปี 6 บัญชี ได้เจ้าคุณไปถึง 6 รูป ยังมินับพระราชาคณะในต่างประเทศสายวัดปากน้ำอีก 2 รูป (สหรัฐอเมริกา 1 ญี่ปุ่น 1) ก็จะเป็นทั้งสิ้น 8 รูปด้วยกัน

วัดพิชยญาติการาม ของพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) เพิ่งจะสตาร์ทขอเจ้าคุณในปี พ.ศ.2550 เว้นเพียงปีเดียวคือ 2552 ตกปี 2553 ก็ขอได้อีก 1 รวม 4 ปี ได้ 3 รูป ปีนี้พระพรหมโมลีได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง รับรองว่ามีชื่ออยู่ในโผแรก ถ้าพระพรหมโมลีไม่ขอเป็นสมเด็จเอง ก็ต้องขอให้พระในวัดได้เลื่อนหรือตั้งเป็นเจ้าคุณใหม่ ตามที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า วัดหลักๆ เหล่านี้มีโควต้า ถ้าไม่เลื่อน 1 รูป ก็ขอใหม่ได้ 1 รูป

 

เวลาแค่ 5 ปี วัดแค่ 3-4 วัดเหล่านี้ เอาเจ้าคุณเข้าวัดแล้วถึง 22 รูป ถ้านับย้อนหลังไปให้ได้ 10 ปี ก็คงจะมีสถิติไม่ต่ำกว่า 50 รูป ขณะที่บางจังหวัดในประเทศไทยนั้น มีเจ้าคุณแค่รูปสองรูป อย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยนั้น เจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันมีสมณศักดิ์แค่ชั้นเทพ ขณะที่วัดสระเกศก็ดี วัดปากน้ำก็ดี มีพระราชาคณะชั้นธรรมและรองสมเด็จฯ ซึ่งสูงกว่าชั้นเทพเต็มวัด

 

ในทางโลกนั้น มีคำกล่าวเปรียบเปรยถึงช่องว่างทางด้านชนชั้นและการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมว่า "รวยกระจุก จนกระจาย" แต่ถ้าลองมองดูในแวดวงคณะสงฆ์ไทยแล้วก็จะเห็นว่า "อาการหนักกว่า" เพราะทางโลกยังมีการผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารประเทศผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนทั่วไป แต่ในคณะสงฆ์ไทยนั้นกลับมีการผูกขาดอำนาจไว้เฉพาะวัดใหญ่ๆ ในกรุงเทพเพียง 3-4 วัดข้างต้นเท่านั้น ดังกรณีพระพรหมโมลีตั้งพระโสภณปริยัติเวที อายุแค่ 45 ปี ขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 1 ในวันนี้ ก็ใช้อำนาจเลือกเองแต่เพียงผู้เดียว โดยที่มหาเถรสมาคมนั้นทำตัวเป็นเพียงสภาตรายาง คอยประทับตราให้แก่เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ แล้วก็ออกประกาศบอกชาวบ้านว่า "มหาเถรสมาคมพิจารณาแต่งตั้ง"

 

 

ฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา ปี 2554 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
23 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264