กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม

 

ประจำปีพุทธศักราช 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2554

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

และเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2554 ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป และสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค  จำนวน 228 รูป รวมทั้งสิ้น 288 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในวันจันทร์ ที่ 16  พฤษภาคม 2554 เวลา 16.30 น.

 

สำหรับเปรียญธรรม 3 ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงตั้งเปรียญธรรม  3 ประโยคต่อไป โดยในปีพุทธศักราช 2554 กำหนดจัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ดังนี้

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  กำหนดให้พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554  เวลา 13.30 น.

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)  กำหนดให้พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่  หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ณ วัดพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554  เวลา 13.30 น.

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 101112  กำหนดให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น.

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  กำหนดให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30 น.

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 89  กำหนดให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30 น.

 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ กำหนดให้พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ณ วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554  เวลา  13.30 น.

 

โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออาราธนาพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม  3 ประโยค ทุกรูป โปรดไปรับการทรงตั้งเปรียญธรรม และขอเชิญพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธี และถวายการต้อนรับ  องค์ประธาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 441 4546 , 02 441 4515  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กล่าว.

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1
9 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264