ผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าไตร
พระราชทานและเกียรติบัตร แก่พระสงฆ์ 288 รูป

 

 

 

ซ้าย : พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยา

ขวา : พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท สระบุรี

 

 

ส่วนด้านล่างนี้เป็นภาพพระภิกษุ-สามเณร ป.ธ. 9  และ ป.ธ.6

 

 
 

 

 

 

ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าไตรพระราชทานและเกียรติบัตร แก่พระสงฆ์ 288 รูป

 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสรรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าไตรพระราชทาน และเกียรติบัตรแก่พระภิกษุและสามเณร ที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยคประจำปี 2554

 

โดยแบ่งเป็นพระภิกษุ และสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 80 รูป และพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 228 รูป รวมทั้งสิ้น 288 รูป โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร


 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
18 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264