ทรงตั้งเปรียญ

ประจำปีพุทธศักราช 2554

 

 

 

 

 

ข่าวในราชสำนัก

 

 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระบรมฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา แทนพระองค์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

 

เวลา 17.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศ ตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ
  
เวลา 18.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จออกหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ถ้วนสามรอบแล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 

- รายนามพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปีพุทธศักราช 2554

 

 

 

ข่าว : มติชน
17 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264