วิสาขบูชาโลก

พุทธศักราช 2554

 

 

 

 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

ผู้แทนพระองค์ทรงเปิดการประชุม

 

 

 
 

 

 

สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ดาราของงาน

 

 


 

 

สมเด็จพระสังฆราช-ประมุขสงฆ์ 15 ชาติ

เจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายในหลวง

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ 15 ประเทศ เจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวาย ในหลวง 84 พรรษา ที่ประชุมวิสาขบูชา ชู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นแบบผู้นำชาวพุทธโลกเตรียมมีมติให้นำพระราชจริยวัตรออกเผยแพร่ใน 85 ประเทศ...

 

เมื่อเวลา 09.30 น. 13 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งเป็นการประชุมในวันที่ 2 มีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการแบ่งกลุ่มการประชุมวิชาการ 6 กลุ่มคือ 1.พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 2.ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 3.พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง 4.พุทธธรรมกับการรักษาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 5.พุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ และ 6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปิฎกสากล

ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า ในกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ กลุ่มพุธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นหัวข้อเดียวกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ ที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมฯเห็นว่า ในโลกปัจจุบัน จะหาพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะได้ยากมาก และเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบของผู้นำชาวพุทธ จึงกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ และต้องการนำพระราชจริยวัตรของพระองค์ ที่ทรงใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาประเทศ เข้าหารือในการประชุม โดยวันที่ 14 พ.ค.นี้ จะมีการออกเป็นมติของที่ประชุม เพื่อให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศ นำแนวทางพัฒนาประเทศด้วยหลักพุทธธรรมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเผยแพร่ในประเทศของตัวเองด้วย
 

ต่อมาเวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ 74 รูป จาก 15 ประเทศ ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก เดินทางไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ร่วมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของไทยจำนวน 11 รูป โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพิธีมากกว่า 1
,000 คน

ทั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ ถือเป็นการเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์แบบคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน และถือว่าเป็นครั้งแรกของไทย ที่มีสมเด็จพระสังฆราช และประมุขสงฆ์จำนวนมากขนาดนี้ มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย

 

ภาพ : มจร. - ข่าว : ไทยรัฐ
14 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264