มจร. ปลื้ม !

 

ชีทศพรช่วยงาน เลี้ยงพระถึง 2 หมื่นรูป

แบบว่าแก้กรรมระดับอนันตริยกรรม

 

คิดๆ ดูก็น่าเห็นใจแม่ชีนะ อุตส่าห์นั่งดูเคราะห์ดูกรรม ได้เงินมาก็เอาไปถวายพระหมด เลี้ยงพระเป็นหมื่นๆ รูปก็ทำ นานๆ ดูกรรมผิดที มีแต่คนด่า น่าน้อยใจเสียจริง ขอให้มองมุมอื่นมั่งสิคะ ไหว้ล่ะ

 

 

 

 

 

 

แม่ชีทศพร นำทีมงานถวายภัตตาหารเพลพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต กว่า 2 หมื่นรูป

 

แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม (พธ.ด.กิตติมศักดิ์) วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะศิษย์กว่า 300 คน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์  พระมหาเถระ บุคคลสำคัญที่เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ดุษฎีมหาบัณฑิต เข็มเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธาน


 พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด 3 วัน คือ วันที่ 29-30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554  ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 29-30 เมษายน 2554


1. การปาฐกถา เรื่อง พุทธิปัญญากับการสร้างสังคมปรองดอง โดย พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี
2. รายงานสัมมนากลุ่มย่อย  จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
       - กลุ่มที่  1  เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
       - กลุ่มที่ 2  เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง 
       - กลุ่มที่ 3  เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
       - กลุ่มที่ 4 เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้
       - กลุ่มที่ 5 เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับการบริหารคณะสงฆ์ 

 

ส่วนวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พิธีประสาทปริญญา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ข่าว : มหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร.
2 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264