ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง

ประจำปีพุทธศักราช 2554

 

 

 

 

 

ประโยค ป.ธ.9

สอบได้จำนวน 60 รูป/องค์

 

 

 

ที่ ชื่อ ฉายา วัด จังหวัด
01 พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปญฺญาธโร ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
02 พระมหาอุเชน วราสโย เทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
03 พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ราชนัดดา กรุงเทพมหานคร
04 พระมหาประจักษ์ ทีปธมฺโม เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
05 พระมหาไพโรจน์ ขนฺติโก เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
06 สามเณรยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
07 สามเณรวีรชัย กันทอง ชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
08 พระมหามนตรี เขมชาโต เขมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
09 พระมหาเปรมปรี ปญฺญาวชิโร  บางนาใน กรุงเทพมหานคร
10 พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ  พรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร
11 พระมหาอนุรักษ์ กนฺตสีโล    พรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร
12 พระมหาสนธยา สญฺญจิตโต  บางบำหรุ กรุงเทพมหานคร
13 พระมหาขวัญตระกูล สุธีโร  ราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร
14 พระมหาเอกสิทธิ์ อคฺคปญฺโญ  สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
15 พระมหาเทพ ฐิตเทโว  สระเกศ กรุงเทพมหานคร
16 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ    สระเกศ กรุงเทพมหานคร
17 พระมหาอุดร อุตฺตโร  สามพระยา กรุงเทพมหานคร
18 พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร  สามพระยา กรุงเทพมหานคร
19 สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ  สามพระยา กรุงเทพมหานคร
20 พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย  สังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
21 พระมหาศราวุธ ปญฺญาวุฑฺโฒ ศรีเอี่ยม กรุงเทพมหานคร
22 พระมหาหน่อ นริสฺสโร  บุญรอดธรรมาราม กรุงเทพมหานคร
23 พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช   แสนสุข กรุงเทพมหานคร
24 พระมหามงคล มงฺคโล  ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
25 พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ   ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
26 สามเณรสุริยนต์ สินสมุด   ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
27 สามเณรปรีชา เหง้าโอษา   ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
28 พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร  โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
29 พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ  ระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
30 พระมหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร  สุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
31 พระมหาวินัย อาทิจฺจวณฺโณ  อนงคาราม กรุงเทพมหานคร
32 พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร  อาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
33 พระมหาพิชัย ตปสีโล  อมรคีรี กรุงเทพมหานคร
34 พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี วัดบางไผ่ นนทบุรี
35 พระธรรมสถิต ธมฺมฐิโต     พระธรรมกาย ปทุมธานี
36 พระมหาธานนท์ เวคชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
37 พระมหาทรงชัย วิชยเภรี     ไตรสามัคคี สมุทรปราการ
38 พระมหาจันทร จิรวํโส กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
39 พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม    ต้นสน อ่างทอง
40 สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ   มะขามเรียง สระบุรี
41 พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต พระพุทธบาท สระบุรี
42 พระมหาอำพล สทฺธมฺโมภาโส  จองคำ ลำปาง
43 สามเณรศุภชัย อนุมาตย์ จองคำ ลำปาง
44 พระมหาสมคิด จนฺทรํสี  สันต้นผึ้ง เชียงราย
45 สามเณรนนท์ลชา ณภูมิ สันต้นผึ้ง เชียงราย
46 พระมหาวิเชียร วชิรเมธี    พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
47 พระมหาบรรจง สุธีโร    ท่าสะอาด หนองคาย
48 พระมหาเดชาชัย สุมโนภาโส  พระธาตุพนม นครพนม
49 พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต ป่าศรัทธารวม นครราชสีมา
50 พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี   ชัยภูมิพิทักษ์ ชัยภูมิ
51 พระมหาธีรเพชร ธีรเวที    แจ้งเจริญดอน ชลบุรี
52 พระมหาคมสันต์ ชินวโร   บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี
53 พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ชัยมงคล ชลบุรี
54 พระมหาจักรี ปิยธมฺโม พระงาม นครปฐม
55 พระมหาศรวุฒิ สิริวณฺโณ พระงาม นครปฐม
56 พระมหาสมัคร ธมฺมิโก ห้วยจระเข้ นครปฐม
57 พระมหาเพ็ช ฐานิสฺสโร เพชรสมุทร สมุทรสงคราม
58 พระมหาสมนึก ถาวโร ขันเงิน ชุมพร
59 พระมหาพุทธมา ฐานุตฺตโร อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต
60 พระมหาไพรัช ปภสฺสโร หาดใหญ่สิตาราม สงขลา 

 

 

 

 

ประโยค ป.ธ.8

สอบได้จำนวน 72 รูป/องค์

 

 

ที่ ชื่อ  ฉายา  นามสกุล สำนักเรียนวัด จังหวัด
01 สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ จักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
02 พระมหาสมชาย เขมานนฺโท ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
03 พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
04 พระมหาสุเมท สิริปญฺโญ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
05 พระมหาปรีชา อรินฺทโม เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
06 พระมหาพัชระ ญาณวีโร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
07 พระมหาสุขุม อุตฺตโม เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
08 พระมหาเจริญชัย อคฺคเตโช นรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร
09 พระมหาธวัชชัย อตฺถยุตฺโต บพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
10 พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร บพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
11 พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ บพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
12 พระมหาอำนาย นาถธมฺโม เบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
13 พระมหานำพล ปวรสิปฺปญฺญู บางนาใน กรุงเทพมหานคร
14 พระมหาดวง โชติญาโณ พระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
15 พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี พระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
16 พระมหาสุแพง กนฺตจาโร มหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
17 พระมหาถาวร ถาวรเมธี ราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
18 พระมหาสุจินดา ธมฺมสโร สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
19 พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
20 พระมหานพรัตน์ ตนฺติปาโล สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
21 พระมหาอภิชัย ญาณวิชโย สระเกศ กรุงเทพมหานคร
22 พระมหาเลียม สิริจนฺโท สามพระยา กรุงเทพมหานคร
23 สามเณรประภาส รักไร่ สามพระยา กรุงเทพมหานคร
24 สามเณรอรรณพ ใจอารีย์ สามพระยา กรุงเทพมหานคร
25 พระมหาฉัตร กตสาโร สามพระยา กรุงเทพมหานคร
26 พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
27 พระมหาวรจักร วรจกฺกวฑฺฒโน เสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
28 สามเณรธันยวัฒน์ รอดพันธ์ เสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
29 พระมหาสัญชัย เตชสีโล บางนานอก กรุงเทพมหานคร
30 พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ นิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
31 พระมหาสมยศ อาภายุตฺโต ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
32 พระมหาจำลอง ธมฺมวโร โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
33 พระมหาวินัย วริสฺสโร โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
34 พระมหาทัศพล คนฺธวโร โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
35 พระมหาโอภาส วรรํสี โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
36 พระมหาสนธยา วรรตฺติ โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
37 พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
38 พระมหาวิทยากรณ์ จกฺกวโร อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
39 พระมหานพพร อริยญาโณ อรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
40 พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ อาวุธกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
41 พระมหาธนู ปญฺญาวุฑฺโฒ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
42 พระมหาวีระ ธีรวํโส ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
43 พระมหาประยุทธ ยุทฺธปญฺโญ ละหาร นนทบุรี
44 พระมหานรพล พลญฺชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
45 พระมหาวัชระ วิทูรชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
46 สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
47 พระมหาจรวย อุชุจาโร ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
48 พระมหาโอภาส ฐานธมฺโม ศิริเสาธง สมุทรปราการ
49 พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต ใหญ่ สมุทรปราการ
50 พระมหาวิรัตน์ ปภสฺสโร พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
51 สามเณรวัชร ปะตาทะกา พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
52 สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
53 พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส จองคำ ลำปาง
54 สามเณรศรชัย เบ้าจันทึก จองคำ ลำปาง
55 สามเณรอุเทน เต็มใจ จองคำ ลำปาง
56 สามเณรศุภชัย พิมพ์หินกอง จองคำ ลำปาง
57 พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่
58 พระมหาประทวน อาภสฺสโร สามัคคีธรรม หนองบัวลำภู
59 พระมหาไกรวุฒิ ปุตฺตวโร วารินทราราม อุบลราชธานี
60 พระมหาประทีป กวินฺทเมธี ระกา ศรีสะเกษ
61 พระมหาวิษณุ กนฺตจารี ศาลาลอย สุรินทร์
62 พระมหาพงษ์ศักดิ์ อคฺควํโส ชัยมงคล ชลบุรี
63 พระมหาณัฐพงศ์ ญาณวุโร ชัยมงคล ชลบุรี
64 พระมหาสุพจน์ ถาวโร ลุ่ม ระยอง
65 พระมหาประกิจ ปุริปญฺโญ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
66 พระมหาเอกรินทร์ กลฺยาโณ พระงาม นครปฐม
67 พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
68 พระมหานันทชัย นนฺทชโย ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
69 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
70 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
71 พระมหาเปรม เขมโก พลับพลาชัย เพชรบุรี
72 พระมหาวินัย จนฺทวํโส ขันเงิน ชุมพร


 

 

 

ประโยค ป.ธ.7

สอบได้จำนวน 105 รูป/องค์

 

 

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด จังหวัด
01 พระมหาวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
02 พระมหาปรีชา ฐิตธมฺโม ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
03 พระมหาอุกฤษ ปภสฺสโร เทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
04 สามเณรธนิษฐ์ เติมมี กันมาตุยาราม กรุงเทพมหานคร
05 พระมหาบุญธรรม สุธีโร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
06 พระมหาทิพย์ ปญฺญาวโร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
07 พระมหาอุทัย เตชธมฺโม เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
08 พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธมฺโม บึงทองหลาง/เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
09 พระมหาพีรพัฒน์ อธิวโร เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
10 พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
11 พระมหาประทีป เทวธมฺโม เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
12 สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
13 สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์ ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
14 พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล ชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
15 สามเณรไกรวุฒิ ศรีสงคราม เบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
16 พระมหาวินัย สุขเวสโก สุคันธาราม กรุงเทพมหานคร
17 พระมหาประภัสสร ปภสฺสโร บางนาใน กรุงเทพมหานคร
18 พระมหาหยัด จนฺโทภาโส พรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร
19 สามเณรสุนทร หาญยุทธ พรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร
20 พระมหาสุภณ สติสมฺปนฺโน พระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
21 พระมหาจอหล้า อนนฺตญาโณ มหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
22 พระมหาพงศักดิ์ สิริคุตฺโต ราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร
23 สามเณรพรชัย ชุ่มเมืองเย็น สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
24 สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ สระเกศ กรุงเทพมหานคร
25 พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร สามพระยา กรุงเทพมหานคร
26 พระมหาสุชาติ สุชาตเมธี สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
27 พระมหาทินกร ทีปนนฺโท เสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
28 พระมหาบรรพต ญาณาวุโธ หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
29 พระมหาประพันธ์ รตนปญฺโญ ศรีเอี่ยม กรุงเทพมหานคร
30 สามเณรราชัน เกษาวงศ์ แสนสุข กรุงเทพมหานคร
31 สามเณรเอกชัย วงษ์คำชัย ชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร
32 สามเณรปรีดา โพธิ์ศรี ดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
33 พระมหารัชตพงศ์ ธีรปญฺโญ นิมมานนรดี กรุงเทพมหานคร
34 พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรเมธี นิมมานนรดี กรุงเทพมหานคร
35 พระมหาศรายุทธ ฐิตวิริโย บุปผาราม กรุงเทพมหานคร
36 สามเณรสายฝน มณีโชติ ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
37 สามเณรเอกชัย สันติปัญญา ปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
38 พระธนยศ ป. กิตฺติโสภโณ ภคินีนาถ กรุงเทพมหานคร
39 พระมหาอนุชา ธมฺมเสโน โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
40 พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
41 พระเรืองสันต์ ป. สนฺตมโน โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
42 พระมหาวัชรพงษ์ วรงฺกุโร โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
43 สามเณรสุบิน สีเสน โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
44 พระมหาจรัญ วรธมฺโม ระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
45 พระมหาสุภิญญา ปภสฺสโร ราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
46 พระมหากวีพล มงฺคลปญฺโญ บางน้ำชน กรุงเทพมหานคร
47 พระมหาสมชาย โชติญาโณ ชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
48 พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี แคนอก นนทบุรี
49 พระมหานิมิตร์ ชยวุฑฺโฒ พลับพลา นนทบุรี
50 พระมหามงคล จรณธมฺโม แก้วฟ้า นนทบุรี
51 พระมหาวีระยุทธ วีรยุตฺโต ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
52 พระมหาบุญเสริม ปุณฺณโก บางไผ่ นนทบุรี
53 พระมหาเสกสรร สนฺตวาโล เปรมประชา ปทุมธานี
54 พระมหาอัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย พระธรรมกาย ปทุมธานี
55 สามเณรทินพัฒน์ ศิริพันธุ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
56 สามเณรบรรพิชิต อนุพันธุ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
57 สามเณรหล้า ปู่ทอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
58 พระมหาเกษม ปริธมฺโม ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
59 สามเณรประจักษ์ นิธิวงศ์คงเดช ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
60 พระมหาพุฒิสรรค์ ปภสฺสโร เขียนเขต ปทุมธานี
61 พระมหาบรรจง ฐิตญาโณ เขียนเขต ปทุมธานี
62 พระมหากำจัด โอภาโส จากแดง สมุทรปราการ
63 พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ จากแดง สมุทรปราการ
64 พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ จากแดง สมุทรปราการ
65 พระมหาเครืองณรงค์ จิตฺตกาโร คันลัด สมุทรปราการ
66 สามเณรปิยะนันท์ ใจซื่อ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
67 พระมหาสุรชัย สุเมโธ ต้นสน อ่างทอง
68 พระมหาศุภฤกษ์ ปญฺญาธโร ชัยมงคล อ่างทอง
69 พระมหาณัฏฐชา อคฺคธมฺโม มะขามเรียง สระบุรี
70 สามเณรสุธรรม หมั่นไธสง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
71 สามเณรวรรษนันท์ ปานแดง ตากฟ้า นครสวรรค์
72 พระมหาพนมไพร ติกฺขวิริโย น้ำวิ่ง เพชรบูรณ์
73 พระมหาประวิทย์ มหาวีโร ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย
74 พระมหานที อิสฺสริโยภาโส จองคำ ลำปาง
75 สามเณรพรหมินทร์ มาเรียงกา จองคำ ลำปาง
76 สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี จองคำ ลำปาง
77 พระมหาวรพงษ์ ยสชาโต พระธาตุช่อแฮ แพร่
78 พระมหาสุชาติ สิริญาณเมธี พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
79 สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่
80 พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธรรมยุต)
81 พระมหาอนุชัย อนุชโย ไวยกูลฐาราม อุดรธานี
82 พระมหาเพชร อคฺคปญฺโญ กลาง ร้อยเอ็ด
83 พระมหาสุเมธี ชยธมฺโม ท่าวังหิน อุบลราชธานี
84 พระมหาสำเริง จิตฺตปภาโส โพธิ์ นครราชสีมา
85 พระมหาศุภชัย สุภเมธี เชี่ยวโอสถ นครนายก
86 พระมหาอรุษ สุขวฑฺฒโน ใหญ่อินทาราม ชลบุรี
87 พระมหามานะ ปญฺญาธโร ลุ่ม ระยอง
88 พระมหาเดชลือชัย จนฺทวํโส สุทธิวารี จันทบุรี
89 พระมหาสุริยา ชยเมธี สุทธิวารี จันทบุรี
90 พระมหาสุภาพ ทนฺตกาโย พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
91 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ พระประโทนเจดีย์ นครปฐม
92 พระมหาสมบัติ อนุจารี บางปลา นครปฐม
93 พระมหาสังเวียน ปภสฺสโร มหาสวัสดิ์นาคพฤฒาราม นครปฐม
94 พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปญฺโญ ไร่ขิง นครปฐม
95 สามเณรบดินทร์ สุขีวิก ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
96 สามเณรวัฒนา เกษศิริ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร
97 พระมหาสุนทร สุนฺทโร มหาธาตุ ราชบุรี
98 พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร เขาวัง ราชบุรี
99 พระมหาสมชาย ชาติโย บัวงาม ราชบุรี
100 พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
101 พระมหาไกรสิทธิ์ กิตฺติสทฺโธ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
102 สามเณรไพรฑูรย์ เกตุแก้ว บ่อกรัง สุราษฎร์ธานี
103 พระมหาลำปาง ฐานวโร หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
104 พระมหาอาวุฒิ วิสุทฺโธ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
105 พระมหากฤษดา โอภาโส หาดใหญ่สิตาราม สงขลา

 

 

 

 

ที่มา สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

29 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264