มมร.ประชุมเตรียมตั้งธนาคารพุทธ

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมสนับสนุนแนวความคิดการยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธศาสนา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

 

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

มันสมองของ มมร. ในการตั้งธนาคารพุทธ

 

 

 

่าว : มหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.
20 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264