ตั้งพระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม

เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรูปใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

มส. ตั้งเจ้าคณะ กทม. - เจ้าคณะภาค 10 รูปใหม่

 

 

 

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)ว่า ที่ประชุม มส. ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ว่า ด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เห็นชอบแต่งตั้งให้ พระเทพสิทธิเมธี (เฉลิม พันธุรังสี) อายุ 78 ปี พรรษา 56 วัดจันทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในฐานะรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ตามที่พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เสนอ แทนพระธรรมสุธี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องจากครบอายุ 80 ปี ทางมส.จึงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้ มส. ยังมีมติแต่งตั้ง พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมกวี วัดโมลีโลกยาราม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จนมรณภาพด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แด่พระธรรมสิทธินายก เพื่อที่จะรับสนองงานคณะสงฆ์ต่อไป

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264