ตั้งพระธรรมสิทธินายก

เป็นเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมกวี

 

 

 

 

พระธรรมสิทธินายก

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 6/2554
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

1. อนุมัติการขอลาออกจากตำแหน่ง


1.
พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9


2. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


1. พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) น.ธ. เอก วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
2.
พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) น.ธ. เอก พธ.บ. วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10
3. พระครูนิภาธรวิมล (บุญส่ง นิภาธโร) น.ธ. โท วัดญาณรังษาราม ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว


3. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้


3.1 อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 6 รูป ดังนี้


1. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (ปสนฺนจิตฺโต) วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธนิมิต ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระครูวิฑูรธรรมกิจ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
3. พระสุจิตร จิตฺตกาโร วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธเมตตา อารามะ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
4. พระทองดี สุวณฺณรํสี วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมปทีป เมืองมัวซี ครามาเยล ประเทศฝรั่งเศส
5. พระกันตพงศ์ คุณวฑฺฒโน วัดเสนหา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมปทีป เมืองมัวซี ครามาเยล ประเทศฝรั่งเศส
6. พระมหาเสกสรร อนาลโย วัดอนาลโย อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมปทีป เมืองมัวซี ครามาเยล ประเทศฝรั่งเศส


3.2 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้


1. พระมหาบุญรัตน์ สุปญฺโญ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ธแคไรโลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระพีระบุญ นาถปุญฺโญ วัดตาดน้ำพุ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระพิชัย ปิยธโร วัดตาดน้ำพุ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. พระสิทธิโชค สิทฺธิเตโช วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. พระมหาชยพล เขมปญฺโญ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสัมมาปฏิปทาราม เมืองเนเปียร์ ประเทศนิวซีแลนด์
6. พระสาทิต อตฺตทีโป วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดญาณประทีป เมืองโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
7. พระมหาเกียรติคุณ ภทฺทโก วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดวิปัสสนาคราหะ เมืองบันดุง รัฐวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย
8. พระมหาเชาวน เขมจาโร วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-เฮิคส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9. พระวิชาญ อุตฺตโม วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธบารมี เมืองฮัมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
10. พระสัมฤทธิ์ กนฺตธมฺโม วัดสุวรรณจินดาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสันติวนาราม เมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ


3.3 อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 รูป ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2554 คือ


1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
2. พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
3. พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร
4. พระครูวินัยธร ทรงศักดิ์ วุฑฺฒิโก วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
5. พระมหาภาณุวัฒน์ สงฺฆวฑฺฒโน วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
6. พระจิรบดี สุจิรปติ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร


3.4 อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 รูป ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2554 คือ


1. พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
2. พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
3. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร


4. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้


4.1 อนุมัติแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ หนใต้ จำนวน 1 รูป คือ
- พระศรีรัตนวิมล (ติกฺขปญฺโญ) วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


4.2 ขอผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน)


4.3 กำหนดวันพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 9 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 4 วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 7 วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น.


4.4 เห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 2 วัด คือ
- วัดกลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- วัดกลาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


4.5 เห็นชอบการขอเช่าที่ดิน ดังนี้
- วัดป่ายางใน (ร้าง) ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
- วัดพระยาปราบ (ร้าง) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา


4.6 เห็นชอบวัดโป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงราย ขอยืมเงินค่าผาติกรรม (แล้วนำมาใช้คืน)


4.7 พิจารณาดำเนินการการใช้คำว่า วัด นำหน้าที่ชื่อของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ (เห็นชอบตามข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ)


5. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้


5.1 พระครูโฆสิตสมณคุณ (พิกุล ฐิตวิริโย) วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
5.2 รายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี 2554 จำนวน 25 รูป
5.3 ขอถวายหนังสือเนื่องในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 เล่ม (รับทราบและขออนุโมทนา)
5.4 รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดท่าเลอ เป็น วัดท่ามงคล จังหวัดน่าน
5.5 การติดตั้งสายสัญญาโทรทัศน์ห้องรับรองพระภิกษุสามเณรสายภายในประเทศ
5.6 การจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์พระปริตร
5.7 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล (รับทราบและขออนุโมทนา)


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

 

ข่าว : มหาเถรสมาคม
3 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264