ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17

ผ่าน 86 ไม่ตกซักองค์ เยี่ยม  !

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำฯ มอบวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17

 

 วันนี้ (31 พ.ค.54) มจร วังน้อย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่เคารพอย่างยิ่งเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 17 ที่ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน 86 รูป โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน กว่า 400 รูป/คนถวายการต้อนรับ

 

ในโอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ประทานโอวาท ใจความว่า "พระธรรมทูต คือผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยที่ทำหน้าที่นำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ยังต่างประเทศ มหาจุฬาฯ ได้ติดอาวุธสำคัญ 3 ชนิด คือ หัตถาวุธ ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะวัดวาอาราม จิตตาวุธ ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการฝึกจิตของตนเองและนำไปสอนแก่ผู้อื่น และวิชชาวุธ ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ เช่น ภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารในประเทศนั้นๆ พระธรรมทูตจะต้องมีความระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพระธรรมทูต ยึดหลักปาฏิโมกขสังวร อินทริยสังวร มีสติสัมปชัญญะ รู้ฐานะตนเองตลอดเวลา พร้อมกันนี้เจ้าประคุณสมเด็จยังได้นำพระธรรมทูตทั้งมวล ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ทรงหายจากการพระประชวร มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว"

 

พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนี้ เป็นโครงการที่มหาเถรสมาคมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และองค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศทั่วโลก จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พระภิกษุที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อบรมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีจริยาวัตรงดงาม จนเกิดความมั่นใจ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศักราช 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตฯ ไปแล้ว 16 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 1,111 รูป สำหรับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในปีนี้ นับเป็นรุ่นที่ 17


                ในการดำเนินการโครงการครั้งนี้ มีพระภิกษุผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและเข้ารับการอบรมจำนวน 86 รูป โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ภาค อันได้แก่


                1) ภาคสาธารณูปการ จัดอบรม ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4 25 มีนาคม 2554 เพื่อฝึกพระธรรมทูตฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารของวัด เป็นกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน และการปฏิบัติการงานสาธารณูปการ โดยได้ก่อสร้างกุฏิธรรมิกราช 84 พรรษา อนุสรณ์พระธรรมทูตรุ่นที่ 17 จำนวน 1 หลัง ซ่อมแซมแท้งค์น้ำ 1 แห่ง ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาห้องน้ำ 2 หลัง ซ่อมแซมหลังคาหอประชุมพร รัตนสุวรรณ ปิดทองพระประธานสร้างตู้กระจกครอบองค์พระประจำหอประชุมพร รัตนสุวรรณ 


                2) ภาคจิตภาวนา จัดอบรม ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 25 เมษายน 2554 เน้นการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสูตร เพื่อให้พระธรรมทูตได้ได้เรียนรู้ ฝึกหัดพัฒนาจิตอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง


                3) ภาควิชาการ จัดอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2554 เป็นการฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา และวิชาการอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วิชาคอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษ วิชากฎหมาย เป็นต้น อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติการพิเศษเป็นคณะทำงานต้อนรับฝ่ายปฏิคมต่างประเทศในการจัดกิจกรรมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 12 14 พฤษภาคม 2554 เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานปฏิสันถารชาวต่างประเทศ  หลังจากการอบรมทั้ง 3 ภาคแล้ว พระธรรมทูตจะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนิกจในต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สืบทอดอายุกาลพระพุทธศาสนาสืบไป"

                "ในปี 2554 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูต ได้รวบรวมปัจจัยที่มีผู้บริจาคจัดตั้งกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของพระธรรมทูตต่อไป ซึ่งเบื้องต้นผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินเพื่อการดังกล่าว จำนวน 1,200,000 บาท" พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ กล่าวในที่สุด

                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสงฆ์ผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เข้ารับการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปีละ 1 รุ่นๆ ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน โดยมหาเถรสมาคมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และองค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศทั่วโลกเป็นผู้ดำเนินการอบรม เมื่อสำเร็จหลักสูตรรัฐบาลไทยจะออกหนังสือเดินทางราชการเพื่ออำนวยความสะดอกแก่พระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

 

 

ข่าว : มจร.
5 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264