ตั้งพระราชปัญญารังษี วัดพิชัยญาติ

เป็นเจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม

 

ผลงานการสร้างของพระพรหมโมลีอีกแล้วครับท่าน ว่าแต่ครั้งนี้เบาดีกรีลงเยอะ เพราะเป็นชั้นราชน่าจะได้ตำแหน่งสูงกว่ามหาสายชล แต่ก็ต้องโทษพระราชปัญญารังษีที่ไม่ไปเกิดเป็นหลานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เมื่อไม่มีเชื้อสมเด็จฯก็เลยได้น้อยเพราะบุญน้อย แต่ได้แค่นี้ก็ดีถมแล้ว อย่าน้อยใจไปเลย บุญวาสนานั้นท่านว่ามันแข่งกันบ่ได้ดอก (กดตรงนี้เพื่อฟังเพลง "ฮักกันบ่ได้" ของบักโจนัส"

 

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 14/2554
วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2554


1. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พระครูปริยัติกิจสุนทร (นิคม นิมฺมโล) ป.ธ.3 น.ธ. เอก วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) น.ธ. เอก วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
3. พระกิตติสารเมธี (คณาพิพัฒน์ ทีปาสโย) ป.ธ.7 วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเขาวัง
4.
พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร) ป.ธ.7 Ph.D. วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม
5. พระครูปลัด วิจิตต์ กิจฺจกาโร วัดโพธิ์พัฒนา ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรุเตียว


2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้


2.1 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 7 รูป ดังนี้
1. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
2. พระมหาไสว ธีรโสภโณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
3. พระมหาประภาส ปภาโส วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมืองเคอนิกสบุรนส์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. พระมหาเทพ ฐิตเทโว วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยี่ยม
5. พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยี่ยม
6. พระมหากฤษณะ กิตฺติปญฺโญ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยี่ยม
7. พระสมัย สุเมโธ วัดหนองบัวใหญ่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์


2.2 อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 7 รูป ดังนี้
1. พระไชยา ปริปุณฺโณ วัดลังกา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระประยนต์ ญาณโสภโณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระชีพ ตปสีโล วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระธรรมกายชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม) วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดชาวพุทธ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. พระมหาโกศล วชิรปญฺโญ วัดราชบุรณะ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. พระมหาสุขุม สุขุโม วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. พระศักดิ์สิทธิ์ จตฺตมโล วัดเหล่าน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพระพุทธิวงศมุนี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


2.3 อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 รูป ระหว่างวันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2554 คือ
1. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
2. พระมหานงค์ สุมงฺคโล วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร


3. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
3.1 เห็นชอบคาถาถวายพระพรชัยมงคล 84 พรรษา
3.2 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 25 ตั้งอยู่ที่ วัดเทพบุตร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
4.1 พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ถึงมรณภาพ
4.2 พระครูสุนทรวชิรคุณ วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ถึงมรณภาพ
4.3 รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดตั้งสถานีเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านดาวเทียม (สถานีวิทยุและโทรทัศน์)
4.4 รายงานโครงการงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล
4.5 โครงการจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธประจำจังหวัด
4.6 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีพุทธไทย - จีน
 

 

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม ตรวจ

 

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264