งานบำเพ็ญกุศลถวาย

พระเทพโพธิวิเทศ

(ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย

 

ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 
 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264