ทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.2554

 

 

ทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.2554

 

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 14.30 น. โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2554 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธีการ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการฯในพิธีการ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

1.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 81 ทุน รวมเงิน 852,000 บาท ประกอบด้วย

-ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อเข้าสอบ ป.ธ.6 ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 21 ทุน
-ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อเข้าสอบ ป.ธ.7 ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 31 ทุน
-ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อเข้าสอบ ป.ธ.8 ทุนละ 12,000 บาท จำนวน 14 ทุน
-ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อเข้าสอบ ป.ธ.9 ทุนละ 16,000 บาท จำนวน 10 ทุน

 

2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลียมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 226 ทุน รวมเป็นเงิน 1,739,000 บาท ประกอบด้วย 

-ทุนเล่าเรียนหลวง ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 44 ทุน
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 49 ทุน
ชั้นปีที่ 3 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 58 ทุน
ชั้นปีที่ 4 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 61 ทุน
        
-ทุนเล่าเรียนหลวง ระดับปริญญาโท

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 7 ทุน
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 4 ทุน

-ทุนเล่าเรียนหลวงระดับปริญญาเอก

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน ทุน
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน
ชั้นปีที่ 3 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน 

3. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 63 ทุน รวมเป็นเงิน 598,000 บาท ประกอบด้วย

-ทุนเล่าเรียนหลวง ระดับปริญญาตรี

 

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 19 ทุน
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 14 ทุน
ชั้นปีที่ 3 ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 9 ทุน
ชั้นปีที่ ทุนละ 7,000 บาท จำนวน 7 ทุน

 

-ทุนเล่าเรียนหลวง ระดับปริญญาโท

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 4 ทุน
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 7 ทุน

-ทุนเล่าเรียนหลวง ระดับปริญญาเอก

ชั้นปีที่ 1 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน  
ชั้นปีที่ 2 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน
ชั้นปีที่ 3 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน

4. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต 9 ทุน รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ดังนี้

ทุนเล่าเรียนหลวง พระธรรมทูตดีเด่น ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 9 ทุน

 

5.ทุนพระวิปัสสนาจารย์ เป็นทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ในการผลิตบุคลากรด้านวิปัสสนาจารย์ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า โดยถวายฯผ่านคณะกรรมการเผยพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1,000 ทุน เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ดังนี้

-ทุนการศึกษาพระวิปัสสนาจารย์ ระดับประกาศนียบัตรสาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายรูปละ 5,000 บาท

เป้าหมาย 3,800 รูป ภายในเวลา 5 ปี คิดเป็นเงิน 19,000,000 บาท สำหรับปี 2553 ถวายฯ 1,000 ทุน เป็นเงิน 5,000,000 บาท

 

6.โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ เป็นทุนสนับสนุนฝึกอบรมพระนักเทศน์ระดับวิทยากรแม่แบบ จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 800,000 บาท กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประกอบด้วยกำกับดูและโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 35 ทุน เป็นเงิน 700,000 บาทกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท รวมถวายทุน ฯ ปี 2554 จำนวน 1,419 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,169,000 บาท

 

 


 

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี

ผู้แทนพระองค์ถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ

ประธานคณะสงฆ์รับมอบถวายทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับพระภิกษุสามเณร

 

 

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. รับมอบถวายทุน

 

 

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร. รับมอบถวายทุน

 

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ถวายย่ามแด่พระภิกษุสามเณร

 

 

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ

 

 

 

ข่าว : มหามกุฎราชวิทยาลัย
22 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264