พระราชวรนายก มรณภาพ !

 

 

พระราชวรนายก (สำรวม ปิยธมฺโม ป.ธ.6)

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก วัดอุดมธานี

 

แวดวงคณะสงฆ์และสาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเถระชั้นผู้ใหญ่ต้องถึงกับโศกสลดใจเมื่อ พระราชวรนายก (สำรวม ปิยธัมโม ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างกะทันหัน

 

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของพระสมุห์สิริวิชย์ ปุญญสิริโก พระลูกศิษย์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ก.ค. หลังจากพระราชวรนายกฉันเช้าแล้วได้เข้าพักผ่อนอยู่ภายในกุฏิชั้นล่าง ต่อมาพระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้เข้าไปพบว่าพระราชวรนายกนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัว จึงช่วยพาส่งโรงพยาบาลนครนายก และต่อมาได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สิริอายุได้ 69 ปี 11 เดือน 49 พรรษา ในเบื้องต้นคณะศิษย์ได้กำหนดพิธีสักการะรดน้ำศพ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดอุดมธานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และจะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17.00 น.

 

พระราชวรนายก เป็นพระเถระที่มีเมตตาธรรมสูงมาก และเป็นนักการศึกษาที่แท้จริง เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ท่านได้เริ่มฟื้นฟูการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกสามัญ และบาลี รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของวัดมาโดยตลอด พระคุณท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของคณะครูอาจารย์และชาวบ้านในละแวกนั้นมาก

 

พระราชวรนายก เดิมท่านชื่อ สำรวม นามสกุล สำเร็จสุข เกิดวัน 5 ฯ11 ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2484 บิดาชื่อโชค มารดาชื่อลิ้ม อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 11 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีพระครูวิสุทธิธรรมธาดา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลธรรมประยุต วัดกุฎิเตี้ย จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 

ด้านการศึกษา

ปี พ.ศ.2497 สอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)

พ.ศ. 2504 2506 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก

พ.ศ. 2511 สอบไล่ได้ประโยค 1 -2 สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ.2512 สอบไล่ได้ ป.ธ. 3 สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส

พ.ศ.2513 สอบไล่ได้ ป.ธ. 4 สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พ.ศ.2514 สอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 7 (สอบเทียบความรู้)

พ.ศ.2515 สอบไล่ได้ ป.ธ. 5 สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส

พ.ศ.2516 สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีอบรมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2518 สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

พ.ศ.2522 สอบไล่ได้ ป.ธ. 6 สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และในปีเดียวกันสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

พ.ศ.2524 สำเร็จการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษชั้นสูงพิเศษ วิทยาลัยดาวาร์ด กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2525 ปริญญาโท สาขาปรัชญาศาสนา วิทยาลัยวิลสัน มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2538 จบหลักสูตรอบรมแผนและโครงการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2538 จบหลักสูตรการบริหารทรัพยากรการงบประมาณ การเงินและพัสดุ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ความชำนาญพิเศษ สนทนาภาษาอังกฤษ, ปาฐกถา, เป็นครู-อาจารย์สอน พระปริยัติธรรม และวิชาสามัญศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับปริญญาตรี, แสดงพระธรรมเทศนา, การบริหารระดับสูง, การบริหารทรัพยากร การงบประมาณการเงินและการพัสดุ           สำหรับงานในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2548 ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครนายก

 

พระคุณท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่คณะสงฆ์ และการพระศาสนา โดยเฉพาะหน้าที่หลักของเจ้าคณะปกครอง พระคุณท่านเคยกล่าวว่า มี 2 งานหลักด้วยกัน คือ 1.งานการตรวจการคณะสงฆ์ ในเขตปกครอง 2.งานจัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง  

 

 

ข่าว : มหาวิทยาลัย มจร.
21 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264