ตั้ง "เจ้าคุณสุชาติ" วัดดาวฯ

เป็นรองเจ้าคณะ กทม.

 

 

พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.8)
เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ 18/2554
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 25541. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. พระครูสุนทรพรหมคุณ (บุญชุม ขนฺติโก) วัดน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
2.
พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) ป.ธ.8 พธ.บ. ศศ.ม. วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
3. พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง สุวีโร) ป.ธ.5 น.ธ. เอก วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
4. พระครูปัญญาวรกิจ (ปญฺญาวโร น.ธ. เอก) วัดโลการาม ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร ต่อไปอีก 3 ปี เฉพาะกรณี
5. พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิริ) ป.ธ.7 วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย


2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 11 รูป ดังนี้
1. พระชัชวาล โฆสิตธมฺโม วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธมงคลนิมิต รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระมหาเลอเดช วรวํโส วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระมหาไพรพนา จนฺทโชโต วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. พระสิริปกรณ์ ภทฺทรเมธี วัดเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดวิมุตตยาราม รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. พระประเสริฐ ปสาโท วัดพันแหวน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์
6. พระสันติภาพ สนฺติกโร วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมมงคลชัย เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
7. พระสุริยัน สุริโย วัดห่องไผ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมมงคลชัย เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
8. พระประสพ ธมฺมปาโล วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมมงคลชัย เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
9. พระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
10. พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
11. พระมหาชูศักดิ์ สทฺธมฺมาลงฺกาโร วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจันทร์หอม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
12. พระมหาชาญ ฐิตธมฺโม วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
13. พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐวุฑฺฒิโก วัดสระบัวเกลื่อน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
14. พระมหาสังวรญ์ สํวรญาโณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจิตราราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
15. พระมหาอดุลย์ศักดิ์ อตุโล วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดจำปาแก้ว รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
16. พระมหาชวลิต ญาณเมธี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดนิโครธาราม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
17. พระพิสิษฐ์ ฐานธมฺโม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยพุทธาราม รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
18. พระอุดร สิทฺธิเมธี วัดโคกสูง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดอภิธรรมพุทธวิหาร กรุงเซนต์ปิเตอร์สเบอร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย


3. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมลงมติ ดังนี้
3.1 อนุมัติให้ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
3.2 อนุมัติการขอตั้งงบประมาณค่าใช้สอยประจำปี 2554 ของวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
3.3 เห็นชอบให้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นไวยาวัจกร ในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอิตาลี


4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
4.1 รายงานการแต่งตั้ง พระชินวงศเวที วัดตรีทศเทพ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต)
4.2 รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2554
4.3 รายงานการเดินทางไปเปิดศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
4.4 รายงานสถานการณ์อุทกภัย
4.5 รายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่าน แพร่ และสุโขทัย
4.6 รายงานผลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554

 


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

 ข่าว : มหาเถรสมาคม
20 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264