เปิดบัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่

เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

 

ที่ ตำแหน่งและชั้นที่ได้รับ อัตราเดิม อัตราใหม่
01 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 32,200 37,700
02 สมเด็จพระสังฆราช 29,200 34,200
03 ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 26,300 30,800
04 สมเด็จพระราชาคณะ 23,400 27,400
05 กรรมการมหาเถรสมาคม 20,400 23,900
06 เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (รวมทั้งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย) 20,400 23,900
07 รองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ) 17,500 20,500
08 เจ้าคณะภาค 14,600 17,100
09 แม่กองบาลี, แม่กองธรรม 14,600 17,100
10 รองเจ้าคณะภาค 11,700 13,700
11 พระราชาคณะชั้นธรรม 11,700 13,700
12 พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร 11,700 13,700
13 พระราชาคณะชั้นเทพ 8,800 10,300
14 เจ้าคณะจังหวัด 8,800 10,300
15 เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 8,800 10,300
16 พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด (ชั้นสามัญ) 8,800 10,300
17 พระราชาคณะชั้นราช 5,900 6,900
18 พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 4,700 5,500
19 พระราชาคณะปลัดขวา ซ้าย กลาง (ของสมเด็จพระสังฆราช) 4,700 5,500
20 พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 4,400 5,200
12 พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ. 5-6 4,100 4,800
22 พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 4,100 4,800
23 พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4 3,800 4,500
24 รองเจ้าคณะจังหวัด 3,800 4,500
25 พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 3,800 4,500
26 พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3 3,500 4,100
27 พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 3,500 4,100
28 พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ) 3,500 4,100
29 พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 3,500 4,100
30 พระเปรียญธรรม 9 ประโยค 3,500 4,100
31 พระคณาจารย์เอก 3,500 4,100
32 พระราชาคณะชั้นสามัญยก 3,200 3,800
33 พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ 3,200 3,800
34 พระคณาจารย์โท 3,200 3,800
35 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ 3,200 3,800
36 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 3,200 3,800
37 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่ 3,200 3,800
38 พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ 3,200 3,800
39 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,900 3,400
40 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 2,900 3,400
41 พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 2,900 3,400
42 พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 2,900 3,400
43 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 2,900 3,400
44 เลขานุการเจ้าคณะภาค 2,900 3,400
45 พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ) 2,900 3,400
46 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท 2,600 3,100
47 พระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอ 2,600 3,100
48 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 2,600 3,100
49 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,600 3,100
50 พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ 2,600 3,100
51 พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 2,600 3,100
52 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 2,600 3,100
53 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก 2,600 3,100
54 เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 2,600 3,100
55 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 2,600 3,100
56 พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ 2,600 3,100
57 พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นเอก 2,600 3,100
58 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท 2,300 2,700
59 พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะอำเภอ 2,300 2,700
60 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท 2,300 2,700
61 พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,300 2,700
62 พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 2,300 2,700
63 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก 2,300 2,700
64 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี 2,300 2,700
65 พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท 2,300 2,700
66 พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม 2,300 2,700
67 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 2,300 2,700
68 พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี 2,100 2,500
69 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนา 2,100 2,500
70 เจ้าอธิการ (เจ้าคณะตำบลที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) 2,100 2,500
71 พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี 1,800 2,200
72 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 1,800 2,200
73 พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) 1,500 1,800
74 พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.) 1,500 1,800
75 เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 1,500 1,800
76 พระอธิการ (เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร) 1,500 1,800
77 เลขานุการเจ้าคณะตำบล 1,000 1,200
       
  นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน    
01 พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต์) วัดชนะสงคราม รวม 20 รูปๆ ละ 1,500 1,800
02 พระพิธีธรรม ประจำวัดต่างๆ 10 วัด วัดละ 4 รูป รวม 40 รูปๆ ละ 1,500 1,800
03 พระอันดับประจำวัดจุฑาทิศธรรมสภา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รูปๆ ละ 1,500 1,800
       
  นิตยภัตบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย    
01 เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 8,800 10,300
02 เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 8,800 10,300
03 รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 3,800 4,500
04 รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 3,800 4,500
05 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายจีนนิกาย 2,600 3,100
06 ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายอนัมนิกาย 2,600 3,100
07 พระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย 2,300 2,700
08 พระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย 2,300 2,700
09 รองพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย 2,100 2,500
10 รองพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย 2,100 2,500
11 ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย 1,800 2,200
12 ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย 1,800 2,200
13 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 2,600 3,100
14 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 2,600 3,100

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5 กรกฎาคม
2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264