เร่งมหาเถรออก พรบ.คุ้มครองพระพุทธศาสนา

ค้างเติ่งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลแม้ว

ตอนหลวงตาบัวนำทัพพระป่าออกมาคัดค้าน

แต่วันนี้หลวงตาบัวมรณภาพแล้ว จะออกก็ต้องรีบออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาที่ปรึกษา ศก. จี้สำนักพุทธฯ เร่งออก พ.ร.บ. ยกเครื่องคณะสงฆ์

นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2553 ที่ ครม. ได้รับทราบความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ที่เสนอแนวทางเกี่ยวกับเรื่อง พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤตของชาติ ตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ เสนอ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมของคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2553 มีมติเสนอแนวทางพระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤตของชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยแนวทางต่างๆ อาทิ รัฐบาลควรกำหนดนโยบายการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน ควรระบุว่า รัฐบาลจะอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 79 รัฐบาลควรให้มีแผนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดทำยุทธศาสตร์ ติดตามผล ประเมินผล และที่สำคัญยังเสนอแนวทางในด้านของกฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยรัฐบาลควรเร่งรัดในการออกร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา รัฐบาลควรปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข พ.ศ.2535 ซึ่งใช้มามากกว่า 40 ปีแล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสมพร กล่าวต่อว่า หลังจาก ครม. รับทราบแล้ว ตนจะติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในการดำเนินงานตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักพุทธฯ เพื่อให้หารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอมายัง ครม. ด้วย ซึ่งจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษามีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแล้วสรุปข้อเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งตนจะคอยติดตามต่อไป เพราะโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และปรับโครงสร้างมหาเถรสมาคม (มส.) ใหม่ เพราะปัจจุบันเป็นการรวมอำนาจทุกอย่างอยู่ที่มหาเถรสมาคมมากเกินไป จึงควรมีการกระจายอำนาจ แบ่งการทำงานคณะสงฆ์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อย่างชัดเจน "ร่างฉบับแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้ดำเนินการแล้วในสมัยรัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถระแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ ซึ่งนานมากแล้ว และเห็นว่าควรที่จะกลับไปพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ดังกล่าวอีกครั้ง เพราะเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อคณะสงฆ์"

 

 

ข่าว : ข่าวสด
5 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264