พระราชปริยัตยาลงกรณ์

เจ้าอาวาสวัดบางนาใน มรณภาพ

 

 

สิ้นพระนักพัฒนาการศึกษาบาลีดีเด่นแห่งยุคสมัย

 

 

 

 
 

 

 

ข่าวจากวัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดบางนาใน ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างกะทันหัน เมื่อเวลา 02.00 น. ตอนเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2554 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว สิริอายุเพียง 69 ปี พรรษา 49

 

พระราชปริยัตยาลงกรณ์ มีนามเดิมว่า ช้วน นามสกุล คำแพทย์ เป็นบุตรของนายหอม นางคำ คำแพทย์ พื้นเพเป็นชาวบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

บรรพชา : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2497 ที่วัดหนองแวง มีพระครูวิวัฒน์นครธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท : เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ที่วักบางแป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพระครูพรหมจริยาธิมุตต์ วัดนครธรรม จังหวัดสระแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา ชวนปญฺโญ

 

พระราชปริยัตยาลงกรณ์ ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ที่สำนักวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 4 ประโยค ก่อนจะได้รับอาราธนาให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนาใน ในปี พ.ศ. 2528

 

พระราชปริยัตยาลงกรณ์ ได้ริเริ่มจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ทั้งพระนวกะ พระปริยัติธรรมแผนกธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยที่ก่อนหน้านั้นวัดบางนาในไม่มีกิจกรรมด้านนี้เลย แถมยังเป็นวัดชายขอบของกรุงเทพมหานคร ไปมายาก แต่พระราชปริยัตยาลงกรณ์ก็มุ่งมั่นสรรสร้าง จนวัดบางนาในเริ่มมีสถิติพระเณรสอบนักธรรมบาลีได้และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีพระเณรในสังกัดวัดบางนาในสอบไล่ได้เปรียญธรรมระดับสูงของประเทศไทย คือประโยค 7-8-9 วัดบางนาในก้าวหน้าในด้านการศึกษา มีศูนย์การศึกษาอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว มีพระภิกษุสามเณรอยู่ศึกษาประจำเป็นจำนวนถึง 200 รูป และเป็นสำนักเรียนดีเด่นระดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ.2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วัดบางนาในได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง หนึ่งในจำนวน 9 วัด โดยพระครูวินัยธรช้วน ชวนปญฺโญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น "พระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์" ในปี พ.ศ.2540 และในปี พ.ศ.2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯ แต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนาม "พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล" และในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม "พระราชปริยัตยาลงกรณ์"

 

การมรณภาพของพระราชปริยัตยาลงกรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในส่วนของพระเถระผู้ทำงานในด้านการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยอย่างแท้จริง

 

ในพิธีสรงน้ำศพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อบ่ายวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา มีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน มาร่วมไว้อาลัยในพระราชปริยัตยาลงกรณ์อย่างคับคั่ง อาทิเช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคา พระราชวิสุทธิเวที วัดชนะสงคราม พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง วัดเนินพระ พระสุธีพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี  พระราชวชิรโสภณ วัดทุ่งสาธิต พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ พระราชปริยัติเวที วัดดาวดึงษาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระศรีสมโพธิ วัดหลักสี่ เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : วัดบางนาใน
27 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264