พระธรรมโกศาจารย์

รับบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมถอดด้าม

 

 

 

ภาพเป็นข่าว

 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 Ph.D) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเจ้าคณะภาค 2 รับบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง) เป็นสมัยแรก ท่ามกลางแขกเหรื่อล้นวัด งานนี้แฮปปี้ม่วนชื่นสุดๆ

 

 

 

พระบัญชา

 

 

 

พระเถรานุเถระร่วมอนุโมทนาเพียบ

 

 

 

โอ้โฮ !

ตำแหน่งใหญ่ ก็ต้องถวายของชิ้นใหญ่ละขอรับ ไต้เท้า

 

 

 

 

 

ที่มา : วัดประยุรวงศาวาส
20 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264