เพิ่มอีก 3 เป็น 93

รายนามพระราชาคณะที่ได้รับเลื่อน-แต่งตั้งใหม่

ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้

 

 

 

 

 

 

 

ตั้ง พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ รับพระราชทานพัดยศ 5 ธ.ค.

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ จำนวน 93 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ดังนี้

 

สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป ได้แก่

 

พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

 

รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป

 

1. พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ เป็น พระพรหมโมลี

2. พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศฯ เป็น พระพรหมสิทธิ
 
พระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป ได้แก่

 

1. พระเทพสารสุธี วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี เป็น พระธรรมเมธี

2. พระเทพปริยัติ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระธรรมภาณพิลาศ

3. พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม กทม.เป็น พระธรรมสิทธินายก

4. พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.

5. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี เป็น พระธรรมปัญญาภรณ์

6. พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระธรรมวงศาจารย์

7. พระเทพปัญญาเมธี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมปริยัติมุนี
 
พระราชาคณะชั้นเทพ 16 รูป ได้แก่

 

1. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพญาณมหามุนี วิ.

2. พระราชวิริยาลังการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระเทพวรเวที

3. พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม เป็น พระเทพวิสุทธิเวที

4. พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร เป็น พระเทพวิสุทธาภรณ์

5. พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพปริยัติ

6. พระราชธรรมกวี วัดบวรมงคล เป็น พระเทพมงคลญาณ

7. พระราชชัยมุนี วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น พระเทพมงคลเมธี

8. พระราชสิทธิเวที วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระเทพสาครมุนี

9. พระราชปัญญาสุธี วัดประชุมโยธี จ.พังงา เป็น พระเทพปัญญาโมลี

10. พระราชวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพวิสุทธินายก

11. พระราชพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็น พระเทพพุทธิมุนี

12. พระราชปรีชามุนี วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพปัญญาเมธี

13. พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น พระเทพญาณมงคล วิ.

14. พระราชรัตนโสภณ วัดบุณยประดิษฐ์ เป็น พระเทพสิทธิเมธี

15. พระราชสุวรรณเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระเทพสารสุธี

16. พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น พระเทพพุทธิมงคล
 
พระราชาคณะชั้นราช 22 รูป ได้แก่

 

1. พระบวรสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศ เป็น พระราชพุทธิมุนี

2. พระโสภณปริยัตยาทร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น พระราชวรากร

3. พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชเมธี

4. พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชญาณโสภณ วิ.

5. พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เป็น พระราชวิสุทธินายก

6. พระบวรปริยัติวิธาน วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชปริยัตยากร

7.พระพิมลศีลาจาร วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก เป็น พระราชสิทธิวราจารย์

8. พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี เป็น พระราชวิมลมุนี

9. พระเมธีปริยัตโยดม วัดสร้อยทอง เป็น พระราชปัญญาสุธี

10. พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวินัยโสภณ
 
11. พระปริยัติธีรคุณ วัดยานนาวา เป็น พระราชพรหมาภรณ์

12.พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระราชสารเมธี

13. พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชสิงหวรมุนี

14. พระศรีสุทธิเวที วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระราชปริยัติ

15. พระรัตนเมธี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็น พระราชรัตนาภรณ์

16. พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไร่ขิง จ.นคร ปฐม เป็น พระราชวิริยาลังการ

17. พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน วัดเสมียนนารี เป็น พระราชศาสนกิจโสภณ

18. พระอุดมสารโสภณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวรเมธาจารย์

19. พระญาณไตรโลก วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชธานินทราจารย์

20. พระเมธาวินัยรส วัดพระศรีมหาธาตุ เป็น พระราชธีรสารมุนี

21. พระสุนทรพุทธิธาดา วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชปรีชามุนี

22. พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม เป็น พระราชวิสุทธิเวที
 
พระราชาคณะชั้นสามัญ 45 รูป ได้แก่

 

1. พระครูธรรมธีรคุณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็น พระศาสนดิลก

2. พระครูศรีปัญญาภรณ์ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง เป็น พระประสิทธิโสภณ

3. พระครูศรีวัฒนเมธี วัดอัมพวัน จ.ยโสธร เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์

4. พระครูสุนทรคณารักษ์ วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก

5. พระครูปริยัติธรรมประยุต วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น พระโสภณปริยัตยาภรณ์

6. พระครูวชิรพุทธานุกูล วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์

7. พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต วัดหนองสะไน จ.สกลนคร เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา

8. พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริวงศาจารย์

9. พระครูพุทธวีรากร วัดยะลาธรรมาราม จ.ยะลา เป็น พระโพธาภิรามมุนี

10. พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระรัตนมุนี

11. พระครูสิริปัญญากร วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระมงคลวุฒิสาร

12. พระครูบูลโพธาภิรัต วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระพิศาลศึกษากร

13. พระครูวิวิตสมาจาร วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระพินิตสมณการ วิ.

14. พระครูถาวรธรรมโกวิท วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระวินัยสาทร

15. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูษิต) วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิสารเถร วิ.
 
16. พระมหาขวัญ ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม เป็น พระศรีวิสุทธิเวที

17. พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์

18. พระมหาชลอ ป.ธ.9 วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระปิฎกโมลี

19. พระมหาบุญทวี ป.ธ.7 วัดสระเกศ เป็น พระศรีคุณาภรณ์

20. พระครูประสิทธิวุฒิคุณ วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสิริสุพรรณาภรณ์

21. พระครูอาทรธรรมเมธี วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระปริยัติธรรมเมธี

22. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ วัดราชบพิธฯ เป็น พระอุดมธีรคุณ

23. พระครูสุตกิจบริหาร วัดสามพระยา เป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์
 
24. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (สุเทพ) วัดราชประดิษฐ์ เป็น พระเมธาวินัยรส

25. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เป็น พระวิมลรัตนาภรณ์

26. พระครูสุวัฒนประสิทธิ วัดสุทัศนเทพวาราม เป็น พระญาณโพธิ

27. พระครูวิบูลธรรมธัช วัดราชบพิธฯ เป็น พระสิริวัฒโนดม

28. พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระมหาศาสนมุนี

29. พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระเมธีธรรมาจารย์

30. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็น พระภาวนากิจวิมล

31. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี เป็น พระโพธินันทมุนี
 
32. พระครูปราโมทย์ประชานุกูล วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เป็น พระประชานาถมุนี

33. พระครูบวรคุณาธาร วัดหนองจอก เป็น พระมงคลญาณคุณ

34. พระครูวิบูลนนทกิจ วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เป็น พระพิมลศีลาจาร

35. พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็น พระโสภณพัฒนากร

36. พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ วัดสะพาน เป็น พระพิศาลธรรมานุสิฐ

37. พระครูไพศาลประชาทร วัดสุทธาราม เป็น พระพิศาลประชานาถ

 

38. พระมหาชลทิศ ป.ธ.9 วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ

39. พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมมงคล

40. พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดพุทธวิหาร สหราชอาณาจักร เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ
 
41. พระครูโสภณสุตนิเทศ วัดพุทธาราม เยอรมนี เป็น พระโสภณพุทธิวิเทศ

42. พระอธิการหลวงจอม วัดป่าเซต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระปัญญารังษี

43. พระภิกษุ หยิง ชุน วัดหงฝ่าซื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ

44. พระภิกษุ เซียก หุ้ย สง ปราจนวีระ วัดวิหารมหาวีระกราหาผู่สัก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุศาสน์

45. พระภิกษุ ซื่อ หมิง ยี่ วัดฟูไฮ่ฉาน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร

 

ทั้งนี้ พระเถรานุเถระทั้ง 93 รูปจะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธ.ค.นี้
 

 

ข่าว : เดลินิวส์
1 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264