มอบ "ยงยุทธ" ดูแล "สำนักพุทธ"

 

 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลงานด้านการปกครอง การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพุทธศาสนา สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต. )


ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 2 ดูแลงานด้านกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  สำนักงานกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ 3 ดูแลงานด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 4 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


และ นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดูแลงานด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร สำนักงานจัดประชุมนิทรรศการ และองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

 

ข่าว : มติชน
26 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264