ตั้ง-พระโสภณกิตติธาดา วัดบ้านก้อง

เป็น "รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน" รูปที่ 2

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ 20/2554

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

 1. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1.1 พระราชสมุทรเมธี (วิสุทธิ์ มหาวีโร) วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
1.2 พระวุฒิสารโสภณ (เลื่อน สิริธมฺโม) วัดแก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต)
1.3 พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต) วัดบ้านไร่เจริญผล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต)
1.4 พระครูวรดิตถ์คณาภิบาล (เจียม ฉนฺทชาโต) วัดอินทภูมิ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะปง
1.5 พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต) วัดยาง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสวนหลวง
1.6
พระโสภณกิตติธาดา (สงคราม ปญฺญาวุโธ) ป.ธ.7 M.A. วัดบ้านก้อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
1.7 พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท) ป.ธ.3 น.ธ. เอก พ.ม. พธ.บ. กศ.ม. วัดทรงศิลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง

 

2. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง
2.1 อนุมัติ พระมหาตัน ตนฺติปาโล ป.ธ.5 น.ธ. เอก M.A. วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เพื่อไปจำพรรษา ณ วัดคอนสวรรค์ใน ตำบลคอนสวรรค์ใน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


3. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
3.1 อนุมัติให้ยก อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ขึ้นเป็นเขตปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์
3.2 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง คือ
1) แห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่ วัดน้ำวิ่ง ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2) แห่งที่ 5 ตั้งอยู่ที่ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


3.3 เห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้
1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 6-7-8-9 ตุลาคม 2554 ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ขึ้น 9-10-11-12 ค่ำ เดือน 11 รวมสอบ 4 วัน ๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
2. นักธรรมชั้นโท-เอก กำหนดสอบวันที่ 12-13-14-15 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร แรม 2-3-4-5 ค่ำ เดือน 12 รวมสอบ 4 วันๆ ละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 สอบ 1 วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม และมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา


ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ พร้อมทั้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
1. แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาค เพื่อทราบ
2. แจ้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อทราบ และเพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ


3. แจ้งสำนักเรียนทุกสำนักเรียนทราบ
3.4 การนำพระทันตธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 องค์ มาประดิษฐาน ณ ประเทศไทย เป็นการชั่วคราว (ไม่ขัดข้อง และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป)
3.5 เห็นชอบการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.6 เห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อ วัดบ้านเลื่อม เป็น วัดป่าบ้านดานธรรมเจดีย์ จังหวัดอุดรธานี
3.7 อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เสมียนสมเด็จพระสังฆราช
3.8 ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ดินวัดท่าควาย (ร้าง) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
4.1 รายงานการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
4.2 รายงานการแต่งตั้ง พระปัญญาวุฒิวิมล วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสตูล
4.3 รายงานการแต่งตั้ง พระครูระณังค์คณารักษ์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดระนอง
4.4 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดในจังหวัดต่างๆ รวม 4 วัด คือ
- วัดบ้านข่อย เป็น วัดศรีสุขบ้านข่อย จังหวัดร้อยเอ็ด

- วัดบ้านพอก (บ้านป้อก) เป็น วัดบ้านป้อก จังหวัดเชียงใหม่
- วัดสบยาบ เป็น วัดป่ายางสบยาบ จังหวัดเชียงราย
- วัดทับปรู เป็น วัดทับปรูพัฒนาราม จังหวัดพิจิตน.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ


 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ 21/2554

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 25541. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1.1 พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม) วัดมหาธาตุ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
1.2 พระครูสมุทรกวี (จำลอง อาสโภ) ป.ธ.5 น.ธ. เอก วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้
2.1 อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 รูป ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2554 คือ
1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
2. พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
3. พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
4. พระมหาวรัญญู สอนชุน วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร


3. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้


3.1 เรื่องแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ที่ประชุมลงมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแก้ไขระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี พ.ศ.2537 ให้สอดคล้องกับข้อ เสนอดังกล่าว รวมทั้งบริบทอื่นๆ ที่ควรจะเป็นทางการศึกษา แล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม


3.2 เห็นชอบการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังนี้
- วัดพระธาตุศรีโยนก (ร้าง) ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- วัดป่าเทพนิมิตร (ร้าง) ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี


4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้
4.1 การพัฒนาวัดนาตองเป็นวัดธรรมานุภาพ จังหวัดแพร่
4.2 วัดชลประทานรังสฤษฏ์มอบอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง
4.3 การสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รับทราบและขออนุโมทนา)น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจข่าว : มหาเถรสมาคม
2
3 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264