อุ๊ยตาย ! เว็บไซต์มหาเถรฯ

ไม่อัพเดทข้ามเดือนข้ามปี

สงสัยเปิดไว้ให้โก้ แบบว่าอยากโชว์วิสัยทัศน์

 

แต่แบบนี้เขาเรียกว่า "โชว์ห่วย" ฮ่ะ

เพราะว่าอ้างอิงอะไรไม่ได้เลย

 

เว็บมาสเตอร์มหาเถรฯ ตื่นเร๊ว อย่ามัวแต่เล่นเกม

 

 

ทำเนียบกรรมการมหาเถรสมาคม จากเว็บไซต์ www.mahathera.org เข้าไปดูกี่ร้อยทีก็เหมียนเดิม ทั้งๆ ที่หลายรูปหลายองค์มรณภาพไปแล้ว อีกหลายรูปก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์สูงขึ้นไป แต่เว็บไซต์ของมหาเถรสมาคมเองกลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

 

1. สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส มรณภาพไปตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

 

2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) วัดสุวรรณาราม มรณภาพไปตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553

 

3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม มรณภาพไปตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554

 

4. พระศาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552

 

5. พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระวันรัต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552

 

6. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2553

 

7. พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระธีรญาณมุนี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2553

 

8. พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนาม พระพรหมมุนี

 

9. พระธรรมกิตติเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนาม พระพรหมเมธี

 

ทั้งหมดนี้ปรากฏว่าไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาเถรสมาคมเลย นอกจากรายชื่อเก่าไม่ปรับออกแล้ว รายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ไม่มีการเพิ่มเติม ได้แก่

 

1. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553

 

2. พระพระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554

 

จึงอยากจะทราบว่า เว็บไซต์ของมหาเถรสมาคมนั้นอยู่ในความดูแลของใคร หากว่าไม่มีปัญญาจะดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้องได้ ก็ควรจะปิดเว็บไซต์เสีย เพราะหากมีผู้นำไปอ้างอิงผิดๆ ถูกๆ ก็จะเสียหายต่อสาธารณชน ที่สำคัญก็คือ เสียชื่อมหาเถรสมาคมหมด
 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
18 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264