ตั้ง "พระวิสุทธิญาณเมธี" วัดพิชัยญาติ

เป็น "เจ้าอาวาสวัดใหม่" ในสหรัฐอเมริกา

 

Welcome to Hotel California ฮ่ะ !

 

 

 

 

 

 

วัดใหม่ โอไฮโอ้ ข่าวว่ากำลังจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม ศกนี้ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชัยญาติ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ก็จะนำตัวพระวิสุทธิญาณเมธี มารับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดในวันเดียวกันเลย นับว่าเป็นวัดที่มีความพร้อมที่สุดในสหรัฐอเมริกา เพราะว่าแค่ว่างศิลาฤกษ์ก็ได้พระเจ้าอาวาสระดับเจ้าคุณแล้ว ต้องนับว่าเป็นอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์อันเลิศ ของพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี ในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลไปทั่วโลก ว่าแต่นิมนต์พระวัดไหนไปสวดมั่งเนี่ย ไม่เห็นมีฎีกาหลงทางมาทางวัดไทยลาสเวกัสบ้างเลย สงสัยถ้าไม่ใช่ระดับเจ้าคุณเขาไม่ให้ร่วมพิธี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สร้างวัดใหม่โอโฮโอ้

 

 

 

 

 

มติมหาเถรสมาคม

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 19/2554
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2554

 

 

1. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


1.1 พระครูอาคมสิทธาภรณ์ (ชูศักดิ์ อินฺทโชโต) วัดประชาบำรุง ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
1.2 พระครูสาครวรคุณ (สมบูรณ์ วรเสวี) วัดดอนโฆสิตาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบัว
1.3 พระครูกาญจนสีลาภรณ์ (หลี สีลเตโช) วัดแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
1.4 พระครูพิศาลวิริยกิจ (เสงี่ยม สุธมฺโม) วัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต 1 ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต 1
1.5 พระปริยัติวิธานโกศล (เกณฑ์ ชวนปญฺโญ) ป.ธ. ๗ วัดพนัญเชิง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง
1.6 พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) ป.ธ.9 พธ.บ. ศศ.บ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
1.7 พระมหาสักชาย กนฺตสีโล ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม. วัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ฝ่ายศาสนศึกษา
1.8 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (ชาญ โชติญาโณ) ป.ธ.4 น.ธ. เอก วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฝ่ายสาธารณูปการ
1.9 พระมหาสำรอง ฐิติรตโน ป.ธ.3 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.10 พระมหาวสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.7 วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.11 พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส ป.ธ.7 วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฝ่ายศาสนศึกษา
1.12 พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.9 ศศ.บ. วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฝ่ายศาสนศึกษา
1.13 พระครูสังฆรักษ์ กิตฺติชาญพัฒน์ ปริสุทฺโธ ประโยค 1-2 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.14 พระมหานพพร อาภาธโร ป.ธ.4 น.ธ. เอก พธ.บ. ป.บส. วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.15 พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.16 พระมหาสกาย อินฺทปญฺโญ ป.ธ.8 วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา ฝ่ายศาสนศึกษา
1.17 พระมหาไพศาล ภทฺทวํโส ป.ธ.7 วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา ฝ่ายสาธารณูปการ
1.18 พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ป.ธ.3 น.ธ. เอก วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
1.19 พระมหาสมศักดิ์ ภูรฺยาภิภู ป.ธ.9 B.A. M.A. วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนอง ฝ่ายศาสนศึกษา
1.20 พระมหาศาสนพงษ์ สีลสํวโร ป.ธ.4 น.ธ. เอก นบ. ศศ.ม. วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนอง ฝ่ายศาสนศึกษา
1.21 พระเกษม ชาตเมโธ น.ธ. เอก วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนอง ฝ่ายสาธารณูปการ
1.22 พระครูใบฎีกา ดำรงค์ จรณธมฺโม น.ธ. เอก วัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนอง ฝ่ายสาธารณูปการ
1.23 พระสมุห์ เชาวลิต จนฺทธมฺโม น.ธ. เอก วัดทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม ฝ่ายสาธารณูปการ
1.24 พระมหานพพล เขมนโว ป.ธ.6 น.ธ. เอก วัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ฝ่ายศาสนศึกษา
1.25 พระครูวิทิตชยานุกูล (สมพงษ์ ภทฺทโก) น.ธ. เอก พธ.บ. วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย ฝ่ายปกครอง
1.26 พระปลัด ฟัก อภินนฺโท น.ธ. เอก วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
1.27 พระมหาศิริ สิริธโร ป.ธ.9 พธ.บ. M.A. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ฝ่ายศาสนศึกษา
1.28 พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.8 วัดพระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์ ฝ่ายศาสนศึกษา
1.29 พระมหาประดิษฐ์ ญาณกิตฺติ ป.ธ.7 ศน.บ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.30 พระครูสังฆรักษ์ สนอง ภาณุวํโส น.ธ. เอก พธ.บ. M.A. วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ฝ่ายสาธารณูปการ
1.31 พระมหาไสว ชลิตปญฺโญ ป.ธ.5 น.ธ. เอก พธ.บ. M.A. Ph.D. วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.32 พระมหาสุชาติ ปุสฺสเทโว ป.ธ.7 พธ.บ. วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ฝ่ายปกครอง
1.33 พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี ป.ธ.9 ร.บ. พธ.ม. วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ฝ่ายศาสนศึกษา
1.34 พระครูปลัดธีรวัฒน์ ประโยค 1-2 น.ธ. เอก พธ.บ. ป.บส. วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

1.35 พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.8 พธ.บ. วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงส์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.36 พระครูปลัด ไพรัตน์ ธมฺมรตโน ป.ธ.3 น.ธ. เอก วัดมหาธาตุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ฝ่ายสาธารณูปการ
1.37 พระมหาพงษ์เจริญ สุจิณฺโณ ป.ธ.3 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดเขาโบสถ์ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ ฝ่ายศาสนศึกษา
1.38 พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (บุญยงค์ ถาวโร) น.ธ. เอก วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.39 พระครูพิศิษฐ์สรภาณ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) ประโยค 1-2 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.40 พระมหาณัชพล พนฺธญาโณ ป.ธ.3 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา


2. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง


2.1 พระมหาแวนสัน พุทฺธสีโล ป.ธ.4 น.ธ. เอก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (เพื่อไปจำพรรษา ณ วัดดอนงิ้ว ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี)


3. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้


3.1 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 3 รูป ดังนี้


1. พระวิสุทธิญาณเมธี (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา


2. พระมหาณัชพล พนฺธญาโณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระเฉลา ฉตฺตปุญฺโญ วัดอินทรวิหาร เบตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดโพธิเจริญธรรม เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
3.2 อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 6 รูป ดังนี้
1. พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี เมืองคิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร
2. พระมหาประนอม ธมฺมวิริโย วัดเที่ยงพิมลมุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี เมืองคิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร
3. พระมหาอุดร อุตฺตมวํโส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี เมืองคิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร
4. พระมหาอภิเดช ญาณสิริ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี เมืองคิงส์บรอมลี สหราชอาณาจักร
5. พระมหาสำรอง ฐิติรตโน วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธาราม เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
6. พระธีรพงศ์ ชนาสโภ วัดพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดไทยมิวนิค เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


3.3 อนุมัติให้มีผู้ติดตามไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 2 รูป/คน
1. พระครูธรรมธร ธนภิวัฒน์ ธนภิวฑฺฒโน (บดินทร์ภักดีกุล) ทำหน้าที่เป็นผู้อุปัฏฐาก
2. นายสมหมาย สุภาษิต เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหน้าที่บันทึกภาพและข้อมูลในการเดินทาง

 

4. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้


4.1 อนุมัติให้ยก จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นเป็นเขตปกครองจังหวัดทางคณะสงฆ์
4.2 อนุมัติให้ยก อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นเขตปกครองอำเภอทางคณะสงฆ์
4.3 เห็นชอบปฏิทินปักขคณนา ประจำปี 2554
4.4 เห็นชอบฉันทลักษณ์ภาษาไทย ภูมิพลราชวรสส ชยมงคลคาถา
4.5 อนุมัติให้ วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
4.6 การออกเอกสารสิทธิที่ดินวัดร้างและที่ศาสนสมบัติกลาง รวมทั้งการจัดทำสัญญาเช่าใหม่


4.7 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) จำนวน 2 แห่ง คือ
1) แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมิการาม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ วัดสุขสำราญ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.8 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 50 ตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
4.9 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 14 ตั้งอยู่ที่ วัดหัตถสารเกษตร
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


5. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้


5.1 พระราชวรนายก (สำรวม ปิยธมฺโม) วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี และเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้ถึงมรณภาพ
5.2 รายงานการแต่งตั้ง พระสุธีพรหมคุณ วัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
5.3 รายงานการแต่งตั้ง พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺาวโร วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
5.4 พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มีผลงานดีเด่น สาขาพระสงฆ์
5.5 ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สำหรับคนไทยในต่างประเทศ
5.6 รายงานผลการจัดแสดงนิทรรศการ สักการะ ธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณ
5.7 ข้อสังเกตในการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง ปี 2554
5.8 รายงานการนำเงินศาสนสมบัติกลางฝากธนาคารน.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

ข่าว : มหาเถรสมาคม
11 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264