ตั้ง-พระเทพกิตติเวที

เป็น-รองเจ้าอาวาสวัดเบญจฯ

จ่อขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจฯ รูปที่ 6

 

 

พระเทพกิตติเวที
(ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9)

ว่าที่เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ไร้คู่แข่ง)
 

 

มส.แต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบตามหนังสือที่อ้างถึง เจ้าคณะภาค 1 รายงานตามเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ว่า พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวงชั้นเอก แขวงและเขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และข้อ 26 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) เพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

 

อาศัยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญญชโย) อายุ 51 พรรษา 30 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 และข้อ 26 (1) และ (2) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

ข่าว : ข่าวสด
6 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264