เปิดเทอมโรงเรียนบาลีวัดสามพระยา

 

 

 

 

สมเด็จวัดปากน้ำประธานเปิดเทอมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสามพระยา

 

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงของคณะสงฆ์ จัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมบาลีได้ องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐให้ความสำคัญมาตลอด

ในปัจจุบัน สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และกำหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ประโยค ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคมโรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง วัดสามพระยา กำหนดเปิดเรียนประโยค เปรียญธรรม 7, 8, 9 ประจำปี 2554 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง จะเป็นประธานในพิธีเปิดเรียนในวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา และกำหนดปิดภาคเรียนวันที่ 9 ม.ค. 2555

ทั้งนี้ ในการสอนบาลีที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง จะมีพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางด้านบาลีมาเป็นผู้สอนประจำ ในปี 2554 จะมีผู้ที่มาสอนประกอบด้วย เช่น พระพรหมโมลี พระพรหมดิลก พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมเจดีย์ พระเทพปริยัติมุนี พระศรีธรรมโมลี พระศรีสุธรรมโมลี เป็นต้น สำหรับพระภิกษุ-สามเณรที่สนใจจะเข้าเรียนสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ติดต่อที่เบอร์ 08-2888-8647

ขณะเดียวกัน สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ยังได้กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ประโยค ป.ธ.6 วันที่ 25, 26 ม.ค. 2555 ป.ธ.7 วันที่ 25, 26 ม.ค. 2555 ป.ธ.8 วันที่ 27, 28, 29 ม.ค. 2555 ป.ธ.9 วันที่ 27, 28, 29 ม.ค. 2555 และกำหนดสอบครั้งหลัง ประโยค 1-2 วันที่ 17, 18 ก.พ. 2555 ป.ธ.3 วันที่ 17, 18, 19 ก.พ. 2555 ป.ธ.4 วันที่ 17, 18 ก.พ. 2555 ป.ธ.5 วันที่ 17, 18 ก.พ. 2555 สอบครั้งที่ 2 ประโยค 1-2 วันที่ 16, 17 เม.ย. 2555 ป.ธ.3 วันที่ 16, 17, 18 เม.ย. 2555 ป.ธ.4 วันที่ 16, 17 เม.ย. 2555 ป.ธ.5 วันที่ 16, 17 เม.ย. 2555

 

ข่าว : ข่าวสด
5 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264