ยี้กระหึ่ม !

 

ตั้งสองเจ้าคุณเด็กคุมคณะสงฆ์ภาค 1

 

 

 

 

มหาเถรสมาคม สภาตรายางแห่งใหม่ในประเทศไทย

 

 

กิจการคณะสงฆ์ไทยใกล้เข้าสู่ภาวะล้มละลายเหมือนการเมืองไทย เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมเล่นพรรคเล่นพวกกันจนน่าเกลียด กินกันมูมมาม มีการแต่งตั้งคนของตัวเองเข้ากินตำแหน่งสำคัญๆ อย่างหน้ามืดตามัวและลุกลี้ลุกลน ไม่ต่างไปจากพรรคการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามาแล้วถอนทุนคืน ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบไปทั่วประเทศ พระสงฆ์สามเณรหมดความเชื่อถือในองค์กรปกครองสงฆ์ที่ชื่อว่ามหาเถรสมาคม

 

สืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในระดับสูงสุดของมหาเถรสมาคม คือ เจ้าคณะภาค 1 ซึ่งพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม ได้นำเสนอผ่านมหาเถรสมาคมในวันที่  20  เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้พระโสภณปริยัติเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1 พร้อมกับแต่งตั้งให้พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 1 อีกรูปหนึ่งด้วย

 

โดยพระโสภณปริยัติเวทีนั้น มีอายุเพียง 45 ปี บวชพระได้ 25 พรรษา เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญเมื่อปี พ.ศ.2550 และเป็นรองเจ้าคณะภาค 1 ได้เพียง 1 ปี มีสถานะเพียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามเท่านั้น ส่วนพระศรีศาสนวงศ์ก็มีอายุเพียง 46 ปี พรรษา 26 เพิ่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามเมื่อ พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งพระโสภณปริยัติเวทีและพระศรีศาสนวงศ์ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญพร้อมกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

 

เมื่อมติมหาเถรสมาคมประกาศออกมาแล้ว ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศและทั่วโลก ถึงความไม่เหมาะสมของการตั้งเจ้าคุณเด็กทั้งสองรูปขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญระดับสุดยอดในวงการคณะสงฆ์ไทยแบบไม่เคยมีมาก่อน เพราะพระทั้งสองรูปเหล่านี้มีอายุพรรษายังน้อย เป็นเพียงพระราชาคณะชั้นสามัญ แม้จะมีคุณวุฒิเป็นพระเปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งคู่ก็ตาม แต่ยังอ่อนพรรษาด้อยประสบการณ์และขาดบารมีในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาคที่ 1 อันเป็นสุดยอดของพระสังฆาธิการไทย

 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดออกมาให้ความเห็นในกรณีนี้ ว่ามหาเถรสมาคมได้ลงมติให้พระเด็กๆ ทั้งสองรูปเหล่านี้ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญสูงสุดในคณะสงฆ์ไทยไปได้อย่างไร โดยเฉพาะพระพรหมโมลี-เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งเป็นผู้เสนอพระทั้งสองรูปขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 11/2554
วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554

 

1. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1.
พระโสภณปริยัติเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) ป.ธ. 9 วัดชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 1
2.
พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ) ป.ธ. 9 รป.ม. วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 1

3. พระครูสุธรรมรัตนสาร (คำปั่น สุธมฺโม น.ธ. เอก) วัดจอมมณี ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านโคก
4. พระครูปุณณสารโสภณ (ประพันธ์ ปริปุณฺโณ น.ธ. เอก) วัดพัฒนาราม ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนดั่ง
5. พระครูสุวรรณสังฆการ (ทองสา อินฺทเสโณ น.ธ. เอก) วัดสวาทอารมณ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
6. พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (เสาร์ ธมฺมสุทฺโธ น.ธ. เอก) วัดโพธิ์ศรีไสล ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองผือ
7. พระครูมงคลวรธรรมาภรณ์ (คำพอง ฐิตธมฺโม น.ธ. เอก) วัดเหล่าใหญ่ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงลาน
8. พระครูประดิษฐบุญญากร (บุญศรี ปริปุณฺโณ น.ธ. เอก) วัดบ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์สัย เขต 2
9. พระครูประสาทธรรมคุณ (สำรอง ธมฺมจารี น.ธ. เอก) วัดสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำนักบก
2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้
2.1 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 4 รูป ดังนี้
1. พระประทีป คุตฺตธมฺโม วัดเขาโอภาส อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ ประเทศอิตาลี
2. พระไพทูล สมฺปนฺโน วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
3. พระดำริ ธีรวโร วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
4. พระมหาพยัพนาม ฐิตธมฺโม วัดป่าวิเวกธรรม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2.2 อนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 7 รูป ดังนี้
1. พระราชพิพัฒนาทร วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พระมหาพรพิรุณ ภูริปญฺโญ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัประเทศสหรัฐอเมริกา
4. พระเทพสีลาภรณ์ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดป่าพุทธรังสี ลูเมียห์ ประเทศออสเตรเลีย
5. พระราชวรญาณมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดญาณประทีป ประเทศนิวซีแลนด์
6. พระมหาตี๋ ปิยสีโล วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดดอลลาร์นาวนาราม เมืองบูรแลงเง ประเทศสวีเดน
7. พระครูปลัด ธงชัย สุภชโย วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน
2.3 อนุมัติการเดินทางไปร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 27/2554 ณ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2554 คือ
1. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
3. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
4. พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
5. พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
6. พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
7. พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
8. พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
9. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
10. พระวิชัย สุภโร วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร
11. พระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร
3. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
3.1 อนุมัติงบประมาณอุดหนุนการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ (คณะธรรมยุต)ประจำปี 2554
3.2 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด จำนวน 15 แห่ง คือ
1) แห่งที่ 4 ตั้งอยู่ที่ วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฯ
2) แห่งที่ 5 ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองฯ
3) แห่งที่ 6 ตั้งอยู่ที่ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองฯ
4) แห่งที่ 7 ตั้งอยู่ที่ วัดหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองฯ
5) แห่งที่ 8 ตั้งอยู่ที่ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองฯ
6) แห่งที่ 9 ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
7) แห่งที่ 10 ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
8) แห่งที่ 11 ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
9) แห่งที่ 12 ตั้งอยู่ที่ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
10) แห่งที่ 13 ตั้งอยู่ที่ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ
11) แห่งที่ 14 ตั้งอยู่ที่ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
12) แห่งที่ 15 ตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิสุทธิธรรม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
13) แห่งที่ 16 ตั้งอยู่ที่ วัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
14) แห่งที่ 17 ตั้งอยู่ที่ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
15) แห่งที่ 18 ตั้งอยู่ที่ วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
3.3 ไม่ขัดข้องค่าผาติกรรมที่ตั้งวัดหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
3.4 อนุมัติให้ วัดใหม่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เบิกเงินผลประโยชน์ของวัด
3.5 เห็นชอบการขอเช่าที่ดินวัดดอนจันทร์ (ร้าง) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
4.1 รายงานงบการเงินของศาสนสมบัติ ประจำปี 2553


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป
นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
22 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264