ตั้งพระโสภณปริยัติเวทีเป็นเจ้าคณะภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มส.มีมติแต่งตั้งพระโสภณปริยัติเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม รองเจ้าคณะภาค 1 ขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 1 และตั้งพระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นรองเจ้าคณะภาค 1...

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้งพระโสภณปริยัติเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม รองเจ้าคณะภาค 1 ขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 1 พร้อมกันนี้มหาเถรฯยังมีมติแต่งตั้งพระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นรองเจ้าคณะภาค 1

นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอีกดังต่อไปนี้ 1.พระครูสุวรรณสังฆ การ (ทองสา อินฺทเสโณ) เจ้าคณะ ต.นาโพธิ์อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.นาโพธิ์
, 2.พระครูสุวัฒน์ธรรมสาร (เสาร์ธมฺมสุทฺโธ) เจ้าคณะต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.หนองผือ, 3.พระครูมงคลวรธรรมาภรณ์ (คำพอง ฐิตธมฺโม) รองเจ้าคณะ ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.ดงลาน, 4.พระครูประดิษฐบุญญากร(บุญศรี ปริปุณฺโณ) รองเจ้าคณะ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.โพธิ์สัย เขต 2 และ 5.พระครูประสาทธรรมคุณเจ้าคณะ ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.สำนักบก

 

 

ข่าว : มติชน
22 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264