ไฟลนก้น !

แม่กองบาลีประกาศปรับหลักสูตรใหม่

เพิ่มวิชาสามัญเข้าไปให้ครบ

แต่จะเอาครูและเงินมาจากไหนไม่ทราบ ?

 

 

 

ปรับหลักสูตรบาลีเสิรมวิชาสามัญ
 

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะสงฆ์ รวมถึงสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนักธรรม-บาลีใหม่ โดยจะมีการเพิ่มวิชาสามัญเข้าไปด้วย โดยเบื้องต้นจะจัดเวลาการเรียนการสอนไม่ให้กระทบต่อการเรียนวิชาบาลี ซึ่งจะจัดการสอนวิชาสามัญในช่วงที่เรียนบาลีจบแล้ว เพื่อไม่ให้สามเณรเรียนหนักจนเกินไป ทั้งนี้ การปรับหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยให้สำนักเรียนบาลีมีมาตรฐานการศึกษามากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองสามเณรด้วย เพราะสามเณรจะได้เรียนวิชาสามัญเหมือนกับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และจะใช้วุฒิการศึกษาไปสอบเรียนต่อในที่ต่างๆ ได้ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยด้วยว่านอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสำนักเรียนบาลี ให้มีคุณภาพ และให้ประชาชนยอมรับ โดยคาดว่าภายใน 5 ปี สามเณรที่เรียนในสำนักเรียนบาลี จะสามารถนำคะแนนไปสอบโอเน็ตได้ด้วย เมื่อสามเณรสึกไปจะได้ไปศึกษาต่อทางโลกได้ทันที ซึ่งการที่ต้องมีการปรับบทบาทของสำนักเรียนบาลีเช่นนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีทางเลือก เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า เมื่อส่งลูกหลานมาบวชเรียนแล้ว พอสึกไปก็ต้องไปเรียนทางโลกอีก บางครั้งเรียนไม่ทันผู้อื่น วุฒิไปสมัครเรียนต่อลำบาก ส่งผลให้จำนวนสามเณรลดลงเรื่อยๆ "เราต้องหาแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาบวชเรียนในสำนักเรียนบาลีมากขึ้น และทำให้เขามองเห็นอนาคตว่า ลูกหลานสึกไปแล้วจะเป็นคนดี รวมทั้งสามารถที่จะใช้วุฒิการศึกษาไปสอบเข้าในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ เด็กที่เข้ามาเป็นสามเณรยังได้รับความรู้ด้านบาลี ซึ่งถือว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราก็หวังว่าสามเณรที่มาเรียนกับเรา ส่วนหนึ่งจะสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทที่ดีของสังคม และอีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฆราวาสที่มีคุณภาพต่อสังคมสืบไป"

 

ข่าว : ข่าวสด
19 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264