ตั้ง "พระโสภณปริยัติเวที" รก.เจ้าคณะภาค 1

แต่ยังไม่ตั้งเจ้าคณะภาคตัวจริง

ข่าวแว่วว่าวิ่งกันวุ่น

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 10/2554
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554

 

1. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


1. พระครูวิสุทธิญาณ (สุพรรณ กนโก) น.ธ. เอก วัดหนองลาดหญ้า ตำบลหนองลาดหญ้า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)
2. พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง เหมวณฺโณ น.ธ. เอก) วัดศรีชมภู ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย
3. พระครูสุภัทจันทคุณ (เต๋ง สุขเปโม) วัดลำพัน ตำบลลำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโขมง - ลำพัน
4. พระเมธีวชิรธาดา (วีระ นิรุตฺติเมธี) ป.ธ.6 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดศรีสระแก้ว ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว
5. พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) น.ธ. เอก วัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
6. พระครูสังฆรักษ์ สนอง อภินนฺโท น.ธ. เอก วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ฝ่ายสาธารณูปการ
7. พระครูสมุห์ สบาย โพธิสาโร น.ธ. เอก วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
8. พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ ป.ธ.5 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
9. พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส ป.ธ.4 น.ธ. เอก พธ.บ. วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
10. พระครูปลัด จำรัส ชวนปญฺโญ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดพระธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ฝ่ายสาธารณูปการ
11. พระมหามนูญ ธมฺมครุโก ป.ธ.3 น.ธ. เอก ศน.บ. วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
12. พระครูสังฆรักษ์ คำภู ปญฺญาวชิโร น.ธ. เอก วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ฝ่ายสาธารณูปการ
 

2. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้


2.1 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน 6 รูป ดังนี้
1. พระมหาจิราธิวัฒน์ อตฺถยุตฺโต วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธปิยวราราม นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายบูโรส เมืองบูโรส ประเทศสวีเดน
3. พระมหาวิวัต ฌาเนสโก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตณ วัดพระธรรมกายบูโรส เมืองบูโรส ประเทศสวีเดน
4. พระกีรติ กิตฺติโก วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
5. พระมหาดำรง ญาณานนฺโท วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
6. พระวิทวัฒน์ จิตฺตทนฺโต วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
 

2.2 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2554 จำนวน 8 รูป คือ
1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
2. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
3. พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร
4. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
5. พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
6. พระอุดมสารโสภณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
7. พระวินัยสุธี วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
8. พระมหาปรีชา วฑฺฒนชโย วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 

2.3 อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 6-16 พฤษภาคม 2554 จำนวน 5 รูป คือ
1. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
3. พระอรรถกิจโกศล วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
4. พระครูวิสุทธิธรรมภาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
5. พระมหาจินดา ไชยฉิม วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 

3. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้
 

3.1 อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง คือ
1) แห่งที่ 12 ตั้งอยู่ที่ วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
2) แห่งที่ 13 ตั้งอยู่ที่ วัดพิกุลวราราม (สะพาน 4) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
 

3.2 อนุมัติเงินงบประมาณศาสนสมบัติกลางอุดหนุนโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต รุ่นที่ 37 ประจำปี 2554
3.3 เห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554
3.4 อนุมัติในหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน ทุนวัดช่วยวัด เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยธรรมชาติ จนออกรับบิณฑบาตไม่ได้
 

4. รับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้


4.1 รายงานการแต่งตั้ง
พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 1
4.2 รายงานการรวบรวมคัมภีร์ใบลานและการจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎก
4.3 รายงานการประชุมเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
4.4 รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนมกราคม 2554
4.5 รายงานการนำเงินศาสนสมบัติกลางฝากธนาคาร
4.6 รายงานการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย


น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้สรุป


นายพิศาล แช่มโสภา
ผู้อำนวยการส่วนงานมหาเถรสมาคม
ตรวจ

 

ข่าว : มหาเถรสมาคม
18 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264